medezeggenschapsraad

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een zelfstandig orgaan binnen een onderwijsinstelling, dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel ouders als personeel (zoals leraren en ondersteunend personeel) met als doel om inspraak en medezeggenschap te bieden aan ouders en personeel bij besluitvorming en beleidsvorming op schoolniveau.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/5ddf7903-f24e-49d1-96d1-38ce53c7590a
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.medezeggenschapsraad
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.MR
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.medenzeggenschapsraden

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Een zelfstandig orgaan binnen een onderwijsinstelling, dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel ouders als personeel (zoals leraren en ondersteunend personeel) met als doel om inspraak en medezeggenschap te bieden aan ouders en personeel bij besluitvorming en beleidsvorming op schoolniveau.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.In deze raad zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. In het geval van een bestuur met één school, dan is er alleen een MR (een dus geen GMR). PO: de medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers; VO: de medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en medewerkers. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: * het recht op overleg (artikel 6 Wms); * het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); * het recht op informatie (artikel 8 Wms).
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* po (Primair onderwijs), vo (Voortgezet onderwijs)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Organisatie van het onderwijs
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).FORA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.domeinbegrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad, oudergeleding van de medezeggenschapsraad, personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr, https://www.infowms.nl/, https://www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school/
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=1&artikel=3&z=2021-01-01&g=2021-01-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=2&artikel=6&z=2021-01-01&g=2021-01-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=2&artikel=8&z=2021-01-01&g=2021-01-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=11&z=2021-01-01&g=2021-01-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=24d&z=2021-08-01&g=2021-08-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=10&z=2021-01-01&g=2021-01-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=17a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.Edustandaard
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.FORA, ICT-voorwaarden
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.06-07-2023
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.06-07-2023
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Vastgesteld in Architectuurraad 6-7-2023
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.06-07-2023

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.