Architectuurscan Centrale examens VO

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 20 oktober 2021. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het bevindingendeel.

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Centrale examens VORelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Centrale examens VO)
Werkingsgebied

Op basis van de Edustandaardwebsite kan worden vastgesteld dat de afspraak betrekking heeft op uitwisseling van examengegevens tussen een onderwijsinstelling in het VO en overheidspartijen als CvTE en CITO en DUO doet de implementatie.

Compliant.png

Compliant - Het werkingsgebied van CEVO omvat het VO, CvTE en DUO.
Toepassingsgebied

Volgens de Edustandaard website zijn er verschillende uitwisselingen voorzien binnen het logistieke ketenproces rondom de centrale examens VO (cevo):

  • Publicatie van de centrale examens (toetscatalogus)
  • Aanleveren van afnameplanningen
  • Publicatie van examenvarianten met schaallengte en n-term (variantencatalogus)
  • Overdragen van de leerlingscores en -resultaten
Compliant.png

Compliant - Centrale examens VO heeft raakvlak met ketenfuncties “Toetsing en diplomering” en “informatiestandaardisatie”.
Bovensectorale samenwerking

De inhoud van CEVO raakt alleen VO, maar met de toepassing van AMIGO is er ook rekening mee gehouden dat MBO een vergelijkbare aanpak kan implementeren.

Irrelevant.png

Irrelevant - Het gaat hier om een uitwisseling die alleen betrekking heeft op de onderwijssector VO.
IBP

Volgens het pitchdocument wordt veel met persoonsgegevens gewerkt en zijn er bij Centraal examens VO strikte BIV eisen. Ook staat er dat er 2 soorten uitwisselingen zijn: Openbare informatie, zoals toetscatalogus Specifieke informatie, zoals scores & resultaten In de documentatie valt niet terug te vinden welke BIV classificatie een attribuut heeft.

Volgens slide 3 van de CEVO documentatie wordt informatie over afnameleiders opgehaald uit Facet door een LAS. De informatie wordt niet opgeslagen waardoor de integriteit van de gegevens behouden blijft.

Alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden uitgewisseld wanneer dit moet. Er worden bijvoorbeeld geen contactgegevens van onderwijsdeelnemers uitgewisseld. De voor en achternaam worden uitgewisseld wanneer een afnamegroep moet worden doorgegeven aan Facet. (Bron: CEVO definitiedocument schema afnamegroep)

Tijdens de afname van een examen worden de weergavekenmerken op het scherm van de examenkandidaat weergegeven zodat een afnameleider de identiteit van de kandidaat kan valideren, (Bron: CEVO definitiedocument schema weergavekenmerken)

Compliant.png

Compliant - Er is voldoende transparantie over IBP maatregelen binnen CEVO. Het onderscheid tussen openbare informatie en specifieke informatie nog duidelijker worden gemaakt door een BIV classificatie toe te voegen.

(Relatie met: Transparantie over maatregelen)

Maatregelingen zijn genomen om de aantasting van integriteit te voorkomen in de uitwisseling van CEVO. (Relatie met Voorkom aantasting van integriteit)

CEVO wisselt alleen persoonsgegevens uit wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitwisseling. (Relatie met: Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid)

De weergavekenmerken, die tijdens de toetsafname op het scherm worden getoond, zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van een examenkandidaat kunnen worden gevalideerd. (Relatie met Valideer persoonsgebonden gegevens)

IAA

Alleen in de uitwisseling van kandidaatgegevens, afnameleiders en planning worden onderwijs identiteiten uitgewisseld. Dit is ook de enige uitwisseling waar dit noodzakelijk is. Ook worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens uitgewisseld. (bron: slide 7 CEVO documentatie)

In CEVO wordt voor de onderwijsdeelnemeridentiteit een pseudoniem gebruikt in de vorm van een verwijzing naar ECKiD. Wanneer een examenkandidaat geen ECKiD heeft kan worden teruggevallen op een LAS key. (Bron: CEVO definitiedocument schema: Onderwijsdeelnemeridentiteit)

Voor uitwisseling van het LAS van de school Identificatie van een school gaat aan de hand van een BRIN code, authenticatie zit in Edukoppeling laag en voor autorisatie wordt het OSR gebruikt. (Bron:CEVO definities document)

Compliant.png

Compliant - CEVO gebruikt onderwijsidentiteit in de uitwisseling van kandidaatgegevens. (Relatie met Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig)

CEVO geeft de optie om gebruik te maken van ECKiD met LAS-key als fallback optie. Het gebruik van ECKiD heeft in de afspraak de voorkeur. (Relatie met: Gebruik pseudoniem waar mogelijk)

Gegevensuitwisseling in de keten

Op de Edustandaard webpagina staat dat informatiemodellen zijn ontwikkeld conform de AMIGO methodiek. Te zien is bijvoorbeeld vanaf slide 15 van de CEVO documentatie hoe ROSA informatiemodellen worden omgezet tot een technischer berichtenmodel. Trace relaties worden gebruikt om de semantiek direct traceerbaar te houden naar de ROSA informatiemodellen.

Op de Edustandaard site staat er dat het actuele Edukoppeling REST/SaaS-profiel is toegepast. Om te voldoen aan het Edukoppeling REST/SaaS-profiel zijn de juiste attributen toegevoegd. Bijvoorbeeld het “edu-from”attribuut. (Bron: CEVO definitiedocument)

Consistent.png

Consistent - CEVO is het eerste gescande initiatief dat de AMIGO methodiek toepast. CEVO maakt semantiek van de berichtenuitwisseling letterlijk traceerbaar naar de ROSA informatiemodellen. (Relatie met Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar)

Het actuele Edukoppeling REST/SaaS-profiel wordt toegepast voor de gegevensuitwisseling zoals omschreven in CEVO. (Relatie met Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling)

Governance

Uit de tekst onder het kopje implementatie blijkt dat CvTE, DUO, CITO en LAS leveranciers binnen het VO met de afspraak te maken krijgen. (Bron: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/schooljaar-2021-2022/ Implementatie) Welke verschillende belangen deze groepen hebben werd niet duidelijk uit de documentatie.

Uit de documentatie werd niet duidelijk hoe alle groepen belanghebbenden bij het beheer van de afspraak betrokken worden.

Op de Edustandaard website wordt onder het kopje “Samenhang” beschreven dat er samenhang is met andere afspraken (Bron: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/schooljaar-2021-2022/ Samenhang)

Nonconformant.png

Explain - Niet alle belangen van groepen belanghebbenden zijn in kaart gebracht.

(Relatie met Alle belangen in kaart)

Het is niet duidelijk hoe de LAS leveranciers betrokken worden bij het beheer van CEVO. (Relatie met Betrokken belanghebbenden)

De CEVO documentatie beschrijft niet hoe de relaties met andere afspraken wordt bewaakt. (Relatie met Bewaak relaties met andere afspraken)

Ketenprocessen

CEVO gaat over de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de afname (Bron: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/schooljaar-2021-2022/ Beschrijving)

Compliant.png

Compliant - Er is een relatie met het ketenproces Toetsen, examineren en oefenen en onderliggende ketenprocessen zoals Plannen van afname en Analyse van de afname.
Zeggenschappen en gegevenssoorten

Met CEVO worden examens, afnamegroepen, afnameleiders, examenvarianten met daarbij normeringsinformatie en resultaatscores uitgewisseld (Bron: CEVO definitiedocument). Binnen afnamegroepen worden Examenkandidaten opgenomen met een onderwijsidentiteit.

Onbepaald.png

Onbepaald - Uit de documentatie werd niet duidelijk hoe de zeggenschappen liggen.
Bouwstenen en voorzieningen

Volgens het pitchdocument zijn er nu 3 applicaties/systemen in de keten: Facet (Toetssysteem), Magister (LAS) en Somtoday (LAS)

Er is ook een relatie met het OSR, dit is nog geen Referentiecomponent in de ROSA.

Consistent.png

Consistent - CEVO heeft relaties met meerdere referentiecomponenten:

Er zou ook een relatie met het OSR gelegd kunnen worden, maar deze zit nog niet in de ROSA.

Beheer en (door)ontwikkeling

Volgens het pitchdocument is beheer en doorontwikkeling belegd bij CvTE in samenwerking met DUO.

N.v.t. -

Implementatie

“Afspraken over de implementatie vindt plaats via periodieke overleggen en wordt ondersteund door een digitale projectomgeving (Microsoft Teams) met overlegdocumentatie, specificaties, ondersteunende documentatie, etc. en een discussieforum. Toegang tot deze projectomgeving is alleen voor betrokken partijen en geschiedt op uitnodiging.” (Bron: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/schooljaar-2021-2022/ Implementatie)

N.v.t. -