Architectuurscan Dienst Verwerkersovereenkomsten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 31 januari 2023. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het [ bevindingendeel].

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Architectuurscan Dienst VerwerkersovereenkomstenRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Architectuurscan Dienst Verwerkersovereenkomsten)
Werkingsgebied

Het pitchdocument positioneert de Dienst Verwerkersovereenkomsten als “basisvoorziening voor het funderend onderwijs”.

Compliant.png

Compliant - het werkingsgebied (funderend onderwijs) valt binnen de reikwijdte van ROSA c.q. het werkingsgebied onderwijs.
Ketendomeinen en -processen
Irrelevant.png

Irrelevant - De dienst is niet gericht op specifieke ketendomeinen en/of -processen, maar ondersteunt de invulling van een randvoorwaarde (het zorgen voor ondertekende verwerkersovereenkomsten) die geldt voor alle ketenprocessen waarin verwerking door verwerkers plaatsvindt.
Scenario

“De dienst verwerkersovereenkomsten brengt leveranciers en schoolbesturen samen en stelt hen in staat om onderling in een besloten omgeving hun verwerkersovereenkomsten met elkaar af te stemmen en te ondertekenen. Daarnaast biedt het beiden overzicht van alle verwerkersovereenkomsten die zijn afgesloten.”

Onbepaald.png

Onbepaald - De Dienst Verwerkersovereenkomsten valt binnen het IV-domein Inrichten IBP. In dit IV-domein is o.a. de relatie tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke uitgewerkt in relatie tot een Gegevensverwerkend Systeem. De relatie tussen (de modellen in) het PRD en het IV-domein in ROSA zijn in het PRD niet verder uitgewerkt of toegelicht.
Effectieve ketengovernance

Paragraaf 1.2 van het PRD geeft een overzicht van interne en externe belanghebbenden en de rollen die zij t.o.v. de (ontwikkeling van de) voorziening hebben. In het Voorstel Governance is in meer detail een governancestructuur uitgewerkt inclusief verantwoordelijkheden en aansluitvoorwaarden.

Compliant.png

Compliant - Binnen het project is zicht op de belanghebbenden en de wijze waarop zij betrokken worden.


Kanttekening ten aanzien van het ontwerpkader Bewaak relaties met andere afsprakenCursief gedrukte tekst – in het PRD worden verschillende afhankelijkheden benoemd tussen de Dienst Verwerkersovereenkomsten en andere (soms nog te ontwikkelen) voorzieningen. Het is onduidelijk hoe de afstemming voor deze afhankelijkheden vormgegeven is of wordt. Op dit onderdeel dus: Onbekend.

Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming

Het PRD omvat een BIV-classificatie en een beschrijving van de te nemen beheersmaatregelen.

Compliant.png

Compliant - Geeft invulling aan de ontwerpkaders uit het ontwerpgebied IBP.
Ketenbrede interoperabiliteit

Afbeelding 7 toont een informatiemodel met gegevensentiteiten voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Hierin staan o.a. de volgende elementen:

  • Onderwijsinstelling
  • Leverancier
  • Verwerkingsactiviteit
  • Digitaal onderwijsmiddel (product/dienst)
  • Verwerkersovereenkomst

Definities bij de entiteiten ontbreken.

Nonconformant.png

Explain - Het model impliceert dat de Onderwijsinstelling optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, terwijl in de tekst van het PRD op het Bestuur als verwerkingsverantwoordelijke wordt benoemd.


Het model impliceert dat Verwerkingsactiviteiten in de voorziening worden geregistreerd, waar in de tekst wordt aangegeven dat dat niet zo is.


De entiteiten in het informatiemodel zijn gerelateerd aan entiteiten uit het ROSA IV-domein IBP, het FORA Informatiemodel Bedrijfsvoering (geen onderdeel van deze scan), en begrippen uit het ROSA Begrippenkader. Er is niet uitgewerkt in hoeverre deze modellen als uitgangspunt gebruikt zijn.


De entiteiten zijn ook gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Informatiemodel voor Voorzieningen dat is opgenomen in NORA, en mede voortkomt uit de Softwarecatalogus/Dienst Product Catalogus casus in het onderwijs. Het is onduidelijk in hoeverre dit model, en het bijbehorende uitgangspunt dat deze use case vooral een dataintegratievraagstuk betreft, zijn weerslag heeft in de opzet van de Dienst Verwerkersovereenkomsten.

Ketenbrede toegankelijkheid

De dienst zal gebruik maken van eHerkenning voor toegang en ondertekenen. Daarnaast zal/zullen (delen van?) de dienst toegankelijk zijn via Entree. Beheerders van de dienst maken binnen Kennisnet gebruik van een eigen, interne, SSO-voorziening obv ADFS.

Onbepaald.png

Onbepaald - Er moet nog worden bepaald welke rollen er worden onderscheiden en welk (eHerkenning-)betrouwbaarheidsniveau daarbij moet worden gehanteerd. Het schema in Afb. 14 toont een stap waarin een inlogmethode wordt geselecteerd (eHerkenning of Entree). In de tekst wordt niet toegelicht wanneer / voor welke functies of delen van de dienst Entree gebruikt kan worden.
Referentiecomponenten en ketenvoorzieningen

Paragraaf 3.2 stelt dat de componenten een mogelijk toekomstbeeld schetsen, maar dat in de huidige opzet het de bedoeling is dat alleen verwerkersovereenkomsten worden geregistreerd.


De mapping op FORA in diezelfde paragraaf is heel breed, en benoemt o.a. invulling van ‘registratie van verwerkingsactiviteiten’ als functie die door de voorziening wordt ondersteund.


Afb. 5 (e.v.) toont verschillende doelen, waaronder ‘Applicatielandschap inzichtelijk maken’.


Afb. 6 toont dat diverse gerelateerde functies die geleverd moeten worden door verschillende voorzieningen (Dienst Verwerkersovereenkomsten, Dienst Product Catalogus, Kennisnet Authenticatiehub, Interne Registers en Kantoorautomatisering) samen invulling geven aan het ‘gesloten domein’.


Afb. 15 toont een fasering voor oplevering van verschillende componenten.

Nonconformant.png

Explain - De beoogde functionaliteit is niet altijd eenduidig beschreven. De functie ‘Registratie verwerkingsactiviteiten’ (par 3.2) is in tegenspraak met de beperking tot registratie van verwerkersovereenkomsten.


Het doel ‘Applicatielandschap inzichtelijk maken’ genoemd in Afb. 5 e.v. lijkt geen doel van de Dienst Verwerkersovereenkomsten, maar eerder van de in het PRD benoemde (gerelateerde) voorziening Softwarecatalogus/Dienst Product Catalogus.


De onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende voorzieningen behoeft verdere uitwerking. Het is bijv. verwarrend dat in Afbeelding 15 functionaliteiten en gegevens die bij de Dienst Product Catalogus horen, in scope van het MVP van de Dienst Verwerkersovereenkomsten worden geplaatst.