Architectuurscan HOVI

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 8 oktober 2020. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het bevindingendeel.

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVIRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI)
Werkingsgebied
Compliant.png

Compliant - HOVI heeft alleen betrekking op het Hoger Onderwijs werkingsgebied van de ROSA. (HOVI spec v.0.92 §1.1)
Toepassingsgebied
Compliant.png

Compliant - De HOVI-standaard is een infrastructuur voor opleidingsinformatie. Volgens de HOVI spec v.0.92 §1.0, is de HOVI gebaseerd op de concepten: centrale database, openbare informatie en gestandaardiseerd.

Op basis van HOVI spec v.0.92 §1.0 heeft de HOVI betrekking op de ROSA toepassingsgebieden: Instroom doostroom en uitstroom, leerrouteplanning, informatieverwerking en informatiestandaardisatie.

Bovensectorale samenwerking

Is er een relatie tussen HOVI en RIO? RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is het nieuwe CROHO. RIO bevindt zich nog in de ontwerp-fase. Binnen RIO krijgen de instellingen gelegenheid om de eigen onderwijswerkelijkheid weer te geven op een centrale plek, gekoppeld aan de formele registers zoals die nu onderdeel zijn van CROHO. Met de projectleiding van RIO wordt gedurende de ontwikkeling van HOVI intensief afgestemd, zowel inhoudelijk als planmatig.

Is er een relatie tussen HOVI en OO-API? De Open Onderwijs API is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Een API (Application Programming Interface) is een set definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Aansluiting op deze standaard is één van de opdrachten aan de HOVI-ontwikkelaars. (PvE p.21) Uit een vergelijking van de HOVI API en OO-API bleek echter dat deze niet dezelfde begrippen hanteerde.

Eenmalige registratie meervoudig gebruik: Uit de HOVI Specificatie (p.3) valt af te leiden dat de HOVI als centrale database voor studiekeuzeinformatie wil fungeren. Onderwijsinstellingen kunnen op HOVI zelf informatie over hun onderwijsaanbod beheren. (Governance p.7) Afnemers kunnen deze informatie van deze centrale plek afnemen. Uit een gesprek met Studiekeuze123 is gebleken dat wanneer RIO voor het HO gaat gelden, de HOVI zich bij RIO aansluit. Hierdoor zal worden voorkomen dat ketenpartijen twee keer moeten aanleveren.

Onbepaald.png

Onbepaald - De relatie met ROSA is sterk afhankelijk van de mate van afstemming met andere afspraken binnen de keten zoals RIO en de OO-API. HOVI is op het moment nog niet op deze afspraken afgestemd, maar voor het komende jaar zijn er wel plannen om dit te doen.
IBP

Vertrouwelijkheid HOVI bevat geen vertrouwelijke informatie. Alle data in de HOVI-database is openbare data die gratis wordt aangeboden na registratie van de afnemer en ondertekening van leveringsovereenkomsten door die afnemer, waarin afspraken zijn vastgelegd over actualiteit, bronvermelding en dergelijke. Volgens het Pitch document leveren instellingen contactgegevens op verzoek zoveel mogelijk functioneel. Daarnaast worden ook afnemers geregistreerd.

Integriteit De onderwijsinstelling ‘als geheel’ krijgt de mogelijkheid om via aansluiting op de API data in HOVI te registreren en te bewerken. Binnen deze aansluiting worden geen rollen onderscheiden of autorisatiematrices gebruikt. Dat betekent dat de instelling zelf verantwoordelijk is voor (het inrichten van) de juiste autorisaties en toewijzingen aan rollen en personen in systemen die op HOVI aansluiten. Ook traceerbaarheid van handelingen zal vanuit die systemen moeten worden ondersteund.

Beschikbaarheid Buiten enkele beschikbaarheidseisen voor de HOVI-voorziening (uptime) zijn er geen duidelijk geformuleerde eisen aan de beschikbaarheid van de inhoud van HOVI (juistheid, tijdigheid en volledigheid van data). Juist deze eisen zijn van belang voor het gebruik van data uit de HOVI in de keten. Dat belang is wederzijds; afnemers moeten weten wat ze kunnen verwachten t.a.v. de beschikbare data en instellingen moeten weten wat ze kunnen verwachten t.a.v. het gebruik door afnemers. Het is nu bijvoorbeeld niet duidelijk welke reactietijd van studiekeuzesites verwacht mag worden, nadat er nieuwe informatie over open dagen door een onderwijsinstelling is aangeleverd aan de HOVI.

Nonconformant.png

Explain - De eisen die het gebruik van HOVI stelt aan afnemers en instellingen, de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt en de verwachtingen die partijen over en weer mogen hebben zijn nog onvoldoende duidelijk gespecificeerd.
IAA

Voortbouwen op bestaande federaties: Op pagina 17 van het aanbestedingsdocument punt 65 wordt als eis gesteld dat architectuur aansluiten op SurfConext toestaat. Dit is in lijn met het ROSA ontwerpkader Voortbouwen op bestaande federaties. Hoe de identificatie en autorisatie meer concreet wordt vormgegeven wordt niet duidelijk uit de voor ons beschikbare documentatie.

API-sleutel Op https://api.hovi.nl/api-opzet/ is beschreven dat voor autorisatie gebruik gemaakt wordt van API-keys. Afnemers en instellingen (die data kunnen bewerken) gebruiken dezelfde API. Schrijfrechten kunnen per organisatie beperkt worden, maar de API dwingt geen verdere rechtenbeperkingen binnen organisaties af - schrijf- en publicatierechten per opleiding worden in de HOVI Editor zelf geimplementeerd of moeten door de instellingen zelf in hun eigen koppelingen

Onbepaald.png

Onbepaald - Om als afnemer gebruik te kunnen maken van de HOVI infrastructuur, moet de afnemer zich registreren om toegang te kunnen krijgen. Het PvE geeft aan dat er een aansluiting op SurfConext mogelijk moet zijn. Hoe deze aansluiting van de architectuur is ingevuld is onbepaald op basis van gescande documentatie.
Gegevensuitwisseling in de keten

Openbare register gegevens worden ontsloten als Linked Open Data: HOVI is geen openbaar register. Alleen geregistreerde afnemers kunnen met een key via de HOVI API data afnemen, wanneer ze akkoord gaan met de leveringsovereenkomsten. Gegevens worden niet ontsloten als LOD, maar via de HOVI API.

Aansluiting op RIO Parallel aan de ontwikkeling van de HOVI loopt ook de ontwikkeling van RIO. In het HOVI datamodel wordt er bij “organization” verwezen naar een BRIN nummer om de koppeling te leggen met het BRIN register. (de voorloper van RIO) De architectuur van de HOVI zal dus moeten kunnen aansluiten op lopende ontwikkelingen bij RIO. In het HOVI aanbestedingsdocument (p.21) wordt aan de inschrijver gevraagd om rekening te houden met aansluiten op ontwikkelingen bij RIO. Ook in de HOVI specificatie (p.6) wordt opgemerkt in een kanttekening dat mogelijk de definitie van een unieke croho code nog kan wijzigen na implementatie van DUO. Hoe deze veranderingen precies gefaciliteerd worden werd niet duidelijk uit de beschikbare brondocumentatie. Onder “veelgestelde vragen” op de HOVI website gesteld dat er intensieve afstemming is met de RIO projectleiding, zowel inhoudelijk als planmatig.

Onderdeel van het project HOVI is “Een synchronisatietool waarmee de opleidingenset synchroon blijft met de CROHO-registratie (later koppeling met RIO).”

Onbepaald.png

Onbepaald - Uit de beschikbare brondocumentatie werd niet duidelijk hoe in de architectuur van HOVI invulling wordt gegeven aan het ontwerpgebied Gegevensuitwisseling in de keten.
Governance

Informatie met betrekking tot governance van de HOVI valt te halen uit de documenten “Governance HOVI.pdf” en “200805 Afnemers.pdf”. Alle belangen in kaart & Geclusterde belanghebbenden: In het Afnemers document van de HOVI worden afnemers in kaart gebracht en worden deze ook in een aantal groepen onderverdeeld. Betrokken belanghebbenden: Met name studiekeuzevoorlichtingpartijen worden door HOVI benaderd over de impact die de verandering van HODEX naar HOVI gaat hebben. (Afnemers p.1) Onder het takenpakket van de HOVI stuurgroep valt het organiseren van de communicatie rondom en vanuit het programma. (Governance p.6) Bewaak relaties met andere afspraken: Uit het Governance document wordt niet duidelijk hoe relaties worden bewaakt met andere afspraken. Het bewaken van relaties van met andere afspraken binnen de keten (bijvoorbeeld RIO) wordt niet als taak van de stuurgroep genoemd. Wel wordt er in het aanbestedingsdocument (P21) de vraag bij de softwarebouwer neergelegd om met een architectuur te komen die aansluit op lopende ontwikkelingen zoals RIO en OO-API. Het wordt niet duidelijk uit voor ons beschikbare documentatie hoe de aannemer invulling heeft gegeven aan deze vraag.

Compliant.png

Compliant - Het Governance-document beschrijft de verschillende belanghebbenden rondom HOVI, de governancestructuur en het eigenaarschap van de infrastructuur, de data en de standaard.

Bewaking van relaties met andere standaarden is een aandachtspunt.

Ketenprocessen

Voorlichten over onderwijsaanbod: HOVI biedt de standaarden en infrastructuur die onderwijsaanbieders kunnen gebruiken om op uniforme manier informatie over onderwijsaanbod aan te bieden. HOVI is de vervanger van HODEX. In “HOVI Artikel HO Informatie 2019-09-16” worden de redenen benoemd voor het vervangen van de HODEX. Genoemd wordt dat dit voornamelijk te maken heeft met dat de infrastructuur van de HODEX verouderd is en dat het register “wildgroei is ontstaan” . dezelfde ketenprocessen als de HODEX.

Compliant.png

Compliant - De HOVI heeft hoofdzakelijk een relatie met Voorlichten over onderwijsaanbod.
Zeggenschappen en gegevenssoorten

Volgens het governance document §6.0 hebben onderwijsinstellingen het recht om data beschikbaar te stellen, te corrigeren en bijwerken, inwinnen, inzien, registreren en vernietigen.

Accorderen uitwisseling: Iedere afnemer die akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden mag data afnemen van de HOVI. (Governance p.8)

“De HOVI-informatie komt publiek beschikbaar voor alle zich registrerende afnemers” (Governance p.8) Een onderwijsinstelling kan dus niet zelf bepalen voor welke afnemers data beschikbaar wordt gesteld.

Fullyconformant.png

Fully conformant - Alle zeggenschappen krijgen in het Governance document een duidelijke invulling.
Bouwstenen en voorzieningen

HOVI is de opvolger van HODEX en daarom ook een Centrale database opleidingsaanbod, Portaal onderwijsaanbod, Adresboek van databases met opleidingsaanbod en import-tool opleidingsaanbod. Uit Bijlage 2 van de HOVI Specificatie (p.21) wordt duidelijk welke inhoudelijke wijzigingen er zijn gemaakt ten opzichte van de HODEX.

Compliant.png

Compliant - HOVI is de opvolger van HODEX, en biedt voor het ho een centrale database opleidingsaanbod.
Beheer en (door)ontwikkeling

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de HOVI standaard ligt volgens het Governance document bij de stuurgroep. Momenteel is de opdrachtgever Studiekeuze123, maar dit kan veranderen naar een andere partij volgens het Governance document. Afstemming op andere afspraken binnen de onderwijsketen, zoals RIO, wordt nu gedaan volgens de Hovi website door nauwe samenwerking met het projectleiderschap of wordt, zoals bij de OO-API gedelegeerd naar de softwarebouwer. Hoe deze afstemming tijdens de beheerfase of bij verandering van opdrachtgever gaat verlopen, is nergens in de gescande documenten terug te vinden.

N.v.t. -

Implementatie

Voor zowel de onderwijsinstellingen, als de afnemers zijn er afspraken gemaakt over de implementatie van de HOVI. Deze afspraken zijn te vinden op de HOVI website. Zo is er per onderwijsinstelling een contactpersoon aangewezen die de migratie intern begeleidt en is er een overgangsperiode waarin de studiekeuzedatabase zowel HOVI- als HODEX-data kan bevatten.

N.v.t. -