Architectuurscan Lerarenregister

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 19 januari 2017. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het bevindingendeel.

ROSA onderdeelBevindingen uit project: LerarenregisterRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Lerarenregister)
Werkingsgebied

Bekostigd en niet-bekostigd erkend primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Compliant.png

Compliant - Het werkingsgebied van het Lerarenregister valt volledig binnen het ROSA werkingsgebied.
Toepassingsgebied

Administratieve processen en gegevens t.b.v. de verplichte registratie van leraren/docenten, bekwaamheidsonderhoud door de leraren/docenten en de beoordeling i.h.k.v. herregistratie

Compliant.png

Compliant - Het Lerarenregister geeft invulling aan verschillende ketenfuncties: het register verzorgt informatielevering en -doorlevering ten behoeve van beleid en wetgeving, verantwoording, erkenning en accreditering, en kwaliteitsbewaking en toezicht.
Bovensectorale samenwerking

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik

Gegevens over benoemingen worden geregistreerd in zowel de BOP als (via de BOP) in het Lerarenregister. Beide voeren validaties uit tegen de BRP. In het LR worden de leraargegevens gekoppeld aan schoolgegevens afkomstig uit BRIN.

De BOP is in de PSA BOP gepositioneerd als een ‘basisregistratie’. In de PSA LR worden de wettelijke gegevens in het LR en het RVP als ‘authentiek’ aangemerkt. Hierdoor ontstaan verschillende registraties die gepositioneerd worden als (authentieke) bron voor dezelfde gegevens (benoemingsgrondslag, schoolnamen en -adressen)

Kan een persoon zowel in het Lerarenregister als in het Registervoorportaal staan? Hoe wordt omgegaan met dubbele registraties in/vanuit BOP, vanwege meerdere benoemingen op meerdere scholen, of op een en dezelfde school?

Nonconformant.png

Explain - Er ontstaan verschillende registraties die gepositioneerd worden als (authentieke) bron voor dezelfde gegevens
IBP

Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding

Het bevoegd gezag zal mogelijk leraardossiers ter beschikking willen stellen aan bevoegde functionarissen verbonden aan (een instelling onder) dat bevoegd gezag. Wanneer sprake is van (online) inzage op het niveau van het bevoegd gezag is het lastig (onmogelijk?) onderscheid te maken tussen de leraardossiers die horen bij c.q. inzichtelijk mogen zijn voor een functionaris van een bepaalde onderwijsinstelling en alle andere onder dat BG vallende onderwijsinstellingen. Het gevolg zou kunnen zijn dat een functionaris inzage heeft in te veel leraardossiers.

Wanneer in plaats van inzage sprake is van teruglevering, kan deze ‘routering’ van het leraardossier door het systeem van de school afgehandeld worden. Daarvoor moeten dan wel voldoende identificerende kenmerken (zoals BSN van de leraar) teruggeleverd worden, opdat de schooladministratie het dossier aan de juiste medewerker kan koppelen.

Valideer persoonsgebonden gegevens

Het lerarenregister bevat (publieke) gegevens over de leraar, die negatieve consequenties kan ervaren wanneer die gegevens niet kloppen.

Wanneer er bijvoorbeeld verkeerde gegevens worden aangeleverd vanuit de onderwijsinstelling (of diens administrateur) t.a.v. de benoemingsgrondslag, heeft de leraar pas de gelegenheid daar kennis van te nemen zodra die gegevens in het register verwerkt en gepubliceerd zijn. De leraar is vooraf niet betrokken bij de validatie van ‘zijn’ gegevens

Onbepaald.png

Onbepaald - Verdere ontwerp- en implementatiekeuzes bepalen de mate waarin toegang tot leraardossiers afdoende kan worden beperkt, en de mate waarin leraren zelf publicatie van onjuiste informatie kunnen voorkomen.
Gegevensuitwisseling in de keten

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke (m2m) gegevensuitwisseling

Voor de aanlevering van benoemingsgegevens door bevoegd gezagen wordt Edukoppeling gebruikt. Voor eventuele handmatige aanlevering is het Zakelijk portaal beschikbaar (PSA DUO). De gegevens worden met Edukoppeling aan het Lerarenregister (door)geleverd.

Voor het raadplegen van het leraardossier door het bevoegd gezag wordt eHerkenning gebruikt (RQ09 PSA LR) In de PSA LR wordt tevens - in kennelijke tegenspraak met o.a. RQ09 - gemeld dat gegevensteruglevering vanuit het LR via DUO verloopt, maar dat daarover nog een besluit genomen moet worden.

In het LR zijn leraargegevens gekoppeld aan BRIN-gegevens. Het gebruik van eHerkenning vereist dat door het LR het verband gelegd kan worden tussen het OIN/NHR-nummer van het bevoegd gezag en de BRINs van onderwijsinstellingen die onder dat BG vallen. Het is onduidelijk of / hoe het LR die koppeling kan maken.

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie

Begrippen die nu niet in het KOI zitten maar n.a.v. LR mogelijk toegevoegd zouden kunnen worden:

  • Bevoegd Gezag
  • Leerkracht (i.p.v. of als verbijzondering van ‘Medewerker’; overkoepelend voor ‘Docent’ en ‘Leraar’)
  • Benoeming, verbindt Leerkracht en Bevoegd Gezag. Heeft betrekking op Leereenheid en Onderwijsinstelling
Compliant.png

Compliant - Een mogelijke m2m-koppeling tussen Lerarenregiter en Bevoegd Gezag wordt met Edukoppeling gerealiseerd, “bij voorkeur via DUO”
Ketenprocessen

Het Lerarenregister bestrijkt (administratieve) processen die niet nader in ROSA zijn beschreven.

Irrelevant.png

Irrelevant - Het Lerarenregister bestrijkt (administratieve) processen die niet nader in ROSA zijn beschreven.
Zeggenschappen en gegevenssoorten

De informatieprocessen zijn beschreven in de projectstartarchitectuur.

Compliant.png

Compliant - Er zijn geen tegenstellingen geconstateerd tussen de beschreven informatieprocessen en de zeggenschappen op gegevens die reeds in ROSA zijn opgenomen.
Bouwstenen en voorzieningen

Het lerarenregister bestaat uit verschillende onderdelen, in beheer bij CIBG en DUO.

CIBG:

  • Lerarenregister
  • Registervoorportaal
  • Professionaliseringssysteem

DUO:

  • Benoemingen Onderwijzend Personeel (BOP)
Irrelevant.png

Irrelevant - Er zijn geen soortgelijke voorzieningen en/of bouwstenen benoemd in ROSA