Architectuurscan Lerarenregister 2018

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 15 februari 2018. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het bevindingendeel.

ROSA onderdeelBevindingen uit project: LerarenregisterRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Lerarenregister)
Werkingsgebied

Bekostigd en niet-bekostigd erkend primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Compliant.png

Compliant - het werkingsgebied van het Lerarenregister valt volledig binnen het ROSA werkingsgebied.
Toepassingsgebied

Administratieve processen en gegevens t.b.v. de verplichte registratie van leraren/docenten, bekwaamheidsonderhoud door de leraren/docenten en de beoordeling i.h.k.v. herregistratie

Compliant.png

Compliant - Het Lerarenregister geeft invulling aan verschillende ketenfuncties: het register verzorgt informatieverwerking, informatiestandaardisatie, identificatie en toegang, informatiebeveiliging en privacy ten behoeve van beleid en wetgeving, verantwoording, erkenning en accreditering, en kwaliteitsbewaking en toezicht.
Bovensectorale samenwerking

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik

Het lerarenregister is één register bestaande uit verschillende authentieke bronnen:

 • BOP is de authentieke registratie voor benoemingen
 • LR authentieke registratie voor professionalisering
 • BRIN authentieke registratie voor instellingen

De leraar als centraal informatie object

 • LR geeft een volledig beeld van bevoegde en onbevoegde inzet bij een of meer onderwijsinstellingen
 • LR en RVP zijn bereikbaar op dezelfde URL
 • LR en RVP zijn een gezamenlijke registratie i.p.v. aparte silo’

Life cycle van informatie in de verschillende deelsystemen is afgestemd

 • De bewaartermijnen van BOP en LR lopen gelijk
 • Het professionaliseringsdeel kan los van het bevoegdheidsdeel bestaan

Registratie van diplomagegevens: “Bij vrijwillige registratie zonder benoeming, worden de diplomagegevens van de leraar opgehaald bij DUO. Bij ontbreken van deze, wordt aan de leraar gevraagd om een gewaarmerkte kopie van getuigschrift te verstrekken waaruit zijn bevoegdheid blijkt.” Wie controleert de bewijzen CIBG of DUO? Eventueel ook uit buitenland? (beslispunt 3)

Terugdringen van administratieve lasten

Beschikbaarheid professionaliseringsdossier voor werkgever

“Onderwijsinstellingen worden ontlast van verantwoordelijkheid voor het bijhouden van professionaliseringsdossiers van leraren die ze in dienst hebben.” Dit vergt dat het dossier uit het LR wel beschikbaar kan zijn voor bijvoorbeeld HR-cyclus.

Voorlopig is dit proces nog niet geautomatiseerd, maar leraren kunnen de informatie uit hun eigen dossier exporteren en verstrekken aan de school

Compliant.png

Compliant - Het Lerarenregister geeft invulling aan de principes: eenmalige registratie, meervoudig gebruik en terugdringen van administratieve lasten
IBP

Privacy by design

De leraar moet toestemming geven om inzage te geven in zijn gegevens. Per default staat deze optie uit.

Valideer persoonsgebonden gegevens

Leraar is nu ‘in de loop’ voordat gegevens worden gepubliceerd. Mooie vernieuwing t.o.v. vorige versie!

De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats

Bij overschrijding van wettelijke termijn onbevoegde inzet worden de leraar en het BG (achteraf) in kennis gesteld. Het is verantwoordelijkheid van leraar en BG om dit termijn in de gaten te houden.

Compliant.png

Compliant - LR geeft invulling aan IBP principes zoals in ROSA zijn vastgesteld
IAA

Er loopt een traject om het Lerarennummer te introduceren. Het idee is om een de leraar middels een unieke nummer te identificeren (een soort BIG-nummer). Dat betekent het LR op termijn een IAA-voorziening zou kunnen worden

Onbepaald.png

Onbepaald - Het Lerarennummer is nog niet ingevoerd
Gegevensuitwisseling in de keten

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke (m2m) gegevensuitwisseling

Voor de aanlevering van benoemingsgegevens door bevoegd gezagen wordt Edukoppeling gebruikt.

Voor eventuele handmatige aanlevering is het Zakelijk portaal beschikbaar

De benoemingsgegevens worden met Edukoppeling aan het Lerarenregister (door)geleverd.

Het bevoegd gezag mag inzicht hebben in de voortgang van de herregistratie (%), definitie moet nog plaatsvinden Als dit geautomatiseerd gaat worden dan loopt het via DUO waardoor scholen één contactpunt hebben met het LR

DUO gaat BRIN informatie in de vorm van RIO publiceren als LOD. Daarmee is deze informatie toegankelijk voor CIBG en andere deelnemers in de keten.


Gegevensstromen zijn in de programmastartarchitectuur beschreven vanuit de ‘happy flow’, maar:

 • Wat als leraar de berichtenbox niet heeft geactiveerd?
 • Wat als de leraar de benoemingsgegevens niet accordeert?
 • Wat als gegevens niet geverifieerd kunnen worden tegenover BRP?
 • Wat als onderwijsinstelling lagere aanleverfrequentie dan 1x per maand hanteert?
 • Hoe zien de terugmeld procedures eruit?
 • Binnen het programma zijn/worden oplossingen bedacht, echter zijn deze niet expliciet opgenomen in de programmastartarchitectuur.

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie

Begrippen die nu niet in het KOI zitten maar n.a.v. LR mogelijk toegevoegd zouden kunnen worden:

 • Bevoegd Gezag
 • Leerkracht (i.p.v. of als verbijzondering van ‘Medewerker’; overkoepelend voor ‘Docent’ en ‘Leraar’)
 • Benoeming, verbindt Leerkracht en Bevoegd Gezag. Heeft betrekking op Leereenheid en Onderwijsinstelling
Compliant.png

Compliant - Een mogelijke m2m-koppeling tussen Lerarenregister en Bevoegd Gezag wordt met Edukoppeling gerealiseerd via DUO
Ketenprocessen

Het Lerarenregister bestrijkt (administratieve) processen die niet nader in ROSA zijn beschreven.

Irrelevant.png

Irrelevant - Het Lerarenregister bestrijkt (administratieve) processen die niet nader in ROSA zijn beschreven.
[[Architectuurscan LR2018 Zeggenschappen|]]

De zeggenschappen bij gegevenssoorten zijn beschreven in de projectstartarchitectuur.

Benoemingen vinden plaats op instellingsniveau, hierdoor is de vindbaarheid op vestigingsniveau lastig.

Er is kennelijk nog verwarring over BRIN4 / BRIN6

 • “Er wordt gebouwd op basis van BRIN4”, maar het informatiemodel heeft het over BRINvolgnummer (= BRIN6)
 • De relatie in het model heet ‘vestiging’ (wijst op BRIN6)
 • “Met komst RIO wordt BRIN6 nummer geïntroduceerd”. Dit is onjuist -> BRIN6 bestaat al maar RIO gaat meer het instellingsbegrip vanuit de onderwijskundige werkelijkheid representeren i.p.v. alleen vanuit de bekostiging werkelijkheid zoals dat nu bij BRIN het geval is.
 • Bij “Instellingsgegevens” (3.3.2.2, A.2) worden school, instelling en vestiging op een hoop geveegd

RIO wordt genoemd als een ontwikkeling om rekening mee te houden, dat is een mooie toevoeging t.o.v. vorige versie!

In programmastartarchitectuur is ‘Benoeming’ synoniem voor ‘Tewerkstelling zonder benoeming’. Dat klinkt vreemd. Kennelijk is dit een wettelijke term, waarbij de intentie van de wet is om geen groepen te vergeten

Personeel niet in loondienst is een aandachtspunt:

 • Flexpools kunnen geen lerarengegevens opleveren
 • Leraren zitten niet in de schooladministraties
 • Leraren kunnen zich vrijwillig registreren in LR
 • Leraren zijn niet vindbaar via vestiging
Compliant.png

Compliant - Er zijn geen tegenstellingen geconstateerd tussen de beschreven informatieprocessen en de zeggenschappen op gegevens die reeds in ROSA zijn opgenomen.
Bouwstenen en voorzieningen

Het lerarenregister bestaat uit verschillende onderdelen, in beheer bij CIBG en DUO.

CIBG:

 • Lerarenregister
 • Registervoorportaal
 • Professionaliseringssysteem

DUO

 • Benoemingen Onderwijzend Personeel (BOP)
Irrelevant.png

Irrelevant - Er zijn geen soortgelijke voorzieningen en/of bouwstenen benoemd in ROSA.