Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 4 oktober 2018. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het [ bevindingendeel].

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Logistiek Proces Eindtoets PORelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Logistiek Proces Eindtoets PO)
Werkingsgebied

Het werkingsgebied van de afspraak is primair onderwijs (po), in het bijzonder po-onderwijsinstellingen en leveranciers van een po-eindtoets..

Compliant.png

Compliant - De afspraak bestrijkt de ROSA werkingsgebieden PO-instellingen en PO-ondersteunende organisaties binnen Sector PO.
Toepassingsgebied

Gestandaardiseerde uitwisseling van deelnemende leerlingen aan en de geboekte resultaten van de Eindtoets PO.

Compliant.png

Compliant - De afspraak valt binnen de ketenfuncties Toetsing en diplomering en Informatiestandaardisatie.
Bovensectorale samenwerking

Inspelen op beleidswijzigingen

De afspraak kent een nauwe relatie met (landelijk) beleid t.a.v. eindtoets PO. De relatie tussen (inhoud van) berichten aan DUO en (inhoud van) berichten tussen LAS en toetssysteem is nader beschreven in de Toelichting processen en berichten Eindtoets PO (hfdst. 2). De eisen aan het resultaatbericht inz. latere verstrekking met BRON komen voort uit het PvE van DUO voor BRON-aanlevering.

Consistent.png

Consistent - De afspraak conformeert zich, waar nodig, aan eisen uit het PvE van DUO voor BRON-aanlevering.
IBP

Zowel de heen als de terugberichten hebben betrekking op leerlinggegevens en zijn dus privacy gevoelig. Op dit moment en voor de korte termijn blijft de mogelijkheid om via downloadbare bestanden (ZIP) de gegevens uit te wisselen. Hoewel het via een beveiligde portal gebeurt, is dit per definitie minder veilig dan directe M2M-uitwisseling, want er is geen volledige controle mogelijk op waar de bestanden terecht kunnen komen.

In het geval van aanvullende privacygevoelige informatie (o.a. handicap) kan het alleen via bestandsoverdracht (ook in de toekomstige situatie. Voor aanvullende en/of gewijzigde gegevens omtrent leerlingen kan dit ook nog handmatig worden aangeleverd.

Bij M2M koppelingen wordt nadrukkelijk verwezen naar de Edukoppelingen transactiestandaard en de daarbij geldende beveiligingseisen.

In afspraken rondom het Profiel “Eindtoetsleerlingen” op UWLR Leerlingenbericht is de aanlevering van eindtoetsleerlingen beperkt tot slechts die leerlingen die (potentieel) de eindtoets zullen maken (leerjaren 8 en 7). LAS-leveranciers sluiten het genereren van bestanden met leerlinggegevens uit andere leerjaren zo veel mogelijk uit, toetsleveranciers mogen een bestand dat gegevens bevat over leerlingen uit leerjaren 6 of lager direct weigeren.

Nonconformant.png

Explain - Integriteit (resultaten) en vertrouwelijkheid (privacy) zijn belangrijke aspecten.Er worden echter geen concrete uitspraken gedaan over BIV-eisen, -classificaties en -maatregelen.

De H2M-aanleveringen vinden plaats buiten de scope van het beschreven logistieke proces, maar bevatten wel degelijk diverse (bijzondere) persoonsgegevens (bijv. kenmerken m.b.t. dyslexie die belangrijk zijn voor hoe de toets wordt afgenomen)

Wanneer bestandsoverdracht en/of handmatige aanvulling nodig blijft, blijven de bezwaren ihkv IBP daarvoor bestaan. Bovendien belemmert het de mogelijkheid om volledig M2M uit te wisselen.

De afspraken over beperkte aanlevering en verwerking van alleen leerlinggegevens uit leerjaren 7 (dit is een beperkt aantal) en 8 passen bij het principe van dataminimalisatie. De afspraken lijken nog wel veel ruimte open te laten om toch gegevens uit leerjaren 6 en lager alsmede van leerlingen uit leerjaar 7 die niet aangemerkt zijn om de eindtoets te gaan doen aan te leveren (‘zo veel mogelijk beperken’ / ‘mogen weigeren’). Het is niet duidelijk of en zo ja hoe vaak er meer leerlinggegevens dan strikt noodzakelijk worden aangeleverd.

IAA

De benodigde autorisaties (en bijbehorende identificatie- en authenticatiemechanismen) om bestanden te uploaden, te downloaden, en/of handmatig gegevens op te voeren via een portal maken geen deel uit van de specificatie.

Irrelevant.png

Irrelevant - Toepassing (en selectie) van IAA-middelen valt buiten de specificatie en wordt aan de Toets- en LAS-leveranciers overgelaten.
Gegevensuitwisseling in de keten

Behoeftegerichte en doelgebonden uitwisseling

Er worden twee soorten gegevens uitgewisseld: (1) Leerlinggegevens (via EDEXML) van LAS naar Toetsleverancier, en (2) Resultaatgegevens van Toetsleverancier naar LAS. Aansluitend worden gegevens over leerlingen en resultaten verstrekt aan BRON.

Het gaat specifiek om de aanlevering van leerlinggegevens aan de toetser zodat de juiste leerling van de juiste school de juiste toets gaat doen, en van het resultaat van de juiste leerling aan de juiste school. Dit wordt nadrukkelijk toegelicht op basis van deze stelling.

In de beschrijving van het profiel EindtoetsLeerlingen op het UWLR Leerlingenbericht (Toelichting processen en berichten Eindtoets PO, p.11) wordt een blok met leerkrachtgegevens benoemd (elders wordt dit niet benoemd). De behoefte voor en doelbinding van uitwisseling van leerkrachtgegevens in het kader van Eindtoets PO wordt niet nader toegelicht.

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het KOI

Het betreft een toepassing van een beschreven standaard (UWLR) waarvoor binnen de ROSA de relatie met KOI reeds beschreven staat. De logische structuur uit Toelichting implementatie UWLR Resultaatbericht Eindtoets omvat begrippen (nl. Onderdeel, Domein, Subdomein) die een specifieke betekenis hebben binnen de context Eindtoets PO, waarvoor de relatie met KOI niet is gelegd.

Gebruik Edukoppeling

Er wordt nog geen gebruik gemaakt van Edukoppeling.

Gebruik Gegevenswoordenboek DUO

Er wordt nergens verwezen naar het DUO gegevenswoordenboek. Echter, er is in het proces wel degelijk een relatie omdat de resultaatgegevens uiteindelijk wel worden gerapporteerd aan DUO. Er zal dus interferentie zijn tussen de gegevensspecificatie die hier van toepassing is en de gegevensspecificatie bij de hier beschreven berichten.

Nonconformant.png

Explain - (1) Doelbinding voor uitwisseling leerkrachtgegevens is niet beschreven; (2) de relatie tussen Eindtoets-specifieke begrippen en KOI ontbreekt; (3) Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van Edukoppeling; (4) De relatie met (waarden uit) het Gegevenswoordenboek DUO is impliciet.
Ketenprocessen

De processtappen zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 2 van Toelichting processen en berichten Eindtoets PO en schematisch weergegeven in Hoofdstuk 3.

Compliant.png

Compliant - Het beschreven proces past binnen uitgewerkte processen rondom Examineren, Toetsen, Oefenen.

Wat wel opvalt: de procesbeschrijvingen hanteren een volledig eigen systematiek, waarbij ook verschillende niveaus door elkaar worden gebruikt. De beschreven stappen zijn niet beschreven vanuit ROSA perspectief. Bovendien is de beschrijving zeer diffuus doordat bedrijfslaag, informatielaag en technische laag heel erg door elkaar lopen in de beschrijving.

Het beschreven ketenproces omvat aanlevering aan DUO / BRON van eindtoetsresultaten. Naast BRON is ook de VO-school afnemer van de resultaten van de eindtoets, ihkv het onderwijskundig rapport. Dit deel van het ketenproces is niet beschreven. In de praktijk gebeurt dit via OSO of rechtstreeks aan een overstap-ondersteunende applicatie.

Zeggenschappen en gegevenssoorten

Verantwoordelijkheden van ketenpartijen in de diverse processtappen zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 2 van Toelichting processen en berichten Eindtoets PO. Zeggenschappen en gegevenssoorten worden daarbij niet expliciet benoemd.

Onbepaald.png

Onbepaald - Zeggenschappen en gegevensoorten zijn niet expliciet benoemd.
Bouwstenen en voorzieningen

LAS, Digitaal toetssysteem, BRON

Compliant.png

Compliant - Deze referentiecomponenten zijn reeds in ROSA bekend.
Beheer en (door)ontwikkeling

Het beheer van de afspraak ligt bij het Ketenoverleg Eindtoets, maar de afspraak is conceptueel onderdeel van de set aan UWLR-profielen.

N.v.t. -

Implementatie

Er is een wens om naar M2M-uitwisseling mbv Edukoppeling over te stappen. Dit leidt tot druk op betrokken partijen om de benodigde aanpassingen aan hun systemen door te voeren.

N.v.t. -