Architectuurscan Summatieve toetsresultaten vo

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 4 november 2022. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het [ bevindingendeel].

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Summatieve toetsresultaten voRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Summatieve toetsresultaten vo)
Werkingsgebied

“Dit traject richt zich op de uitwisseling van leerresultaten in de sector VO” (Zie: Afbakening [1])

Compliant.png

Compliant - De afspraak heeft betrekking op het werkingsgebied VO.
Toepassingsgebied

In de Eindrapportage (Bijlage 1 probleemoplossing [3]) wordt de behoefte naar meer standaardisatie op het gebied van toetsresultaatuitwisseling in het VO geschetst. Wat buiten scope is: uitwisseling naar methode applicaties, uitwisselingen vanuit Methode applicaties, Uitwisselingen naar en vanuit Toets applicaties. (p.5 [3])

Compliant.png

Compliant - Het gaat hier om de uitwisseling van toetsresultaten binnen het ketendomein Uitvoering van het onderwijs.
Bovensectorale samenwerking

Het project Summatieve toetsresultaten VO gaat niet over een bovensectorale uitwisseling, maar er is wel naar andere sectoren gekeken (Aanleiding, [1]). Daarnaast wordt de AMIGO aanpak gevolgd. (p.4, [3])

Compliant.png

Compliant - Het toepassen van de AMIGO methodiek zorgt ervoor dat de afspraak makkelijker hergebruikt kan worden in de onderwijsketen, daarom heeft de afspraak wel raakvlak met het ROSA ontwerpkader Eenheid in verscheidenheid.
IBP

Op p.26 [5] en p.9 [3] wordt genoemd dat voor de onderliggende infrastructuur wordt aangesloten bij de UBV, Edukoppeling, het privacyconvenant en het internationale OAuth2.


Vanaf p. [5] wordt het certificeringsschema gebruikt om een BIV classificatie toe te wijzen aan gegevens die binnen de uitwisseling vallen.

Compliant.png

Compliant - Voor de onderliggende infrastructuur worden sectorbrede frameworks en baselines gebruikt, dus is er raakvlak met ontwerpkader: Sectorbrede frameworks en baselines


Aangezien het certificeringsschema is ingevuld is er overlap met het ROSA ontwerpkader: Duidelijke eisen en verwachtingen

IAA

Op p.7 [3] wordt genoemd dat bij voorkeur het ECK iD van een onderwijsvolger wordt gebruikt, maar dat als backup ook een LAS-key en nlEduPersonRealId kunnen worden gebruikt.


Oauth 2.0 wordt toegepast voor authorisatie (p.7 [3]) deze aanpak wordt nog niet geborgd in de Edukoppeling transactiestandaard. Wel wordt er gesproken met de werkgroep Edukoppeling (p.10 [3])

Consistent.png

Consistent - Aangezien er naast het Eck-iD ook backup keys worden aangewezen is er sprake van een kwaliteitssysteem, en daarom is er raakvlak met het ROSA ontwerpkader: Kwaliteitsborging van identiteiten


Het Eck-ID wordt gebruikt. Het ROSA ontwerpkader: Gebruik pseudoniem waar mogelijk,


Het gebruik van Oauth 2.0 kan worden meegenomen in de Edukoppeling transactie standaard.

Gegevensuitwisseling in de keten

De technische specificatie [5] bevat een invulling voor alle onderdelen van de AMIGO methodiek. Het bevat hiermee ook alle definitites en een overzicht van de ontwerpkeuzes die voor de uitwisseling van summeratieve toetsresultaten zijn gemaakt.


Vanaf p.13 [5] en onder het kopje “modulariteit van de afspraak” (Bijlage 1, [3]) valt terug te vinden wat de samenhang is met andere modellen binnen de AMIGO modellenmatrix.


Bij de technische uitgangspunten op p.26 [5] worden technische keuzes toegelicht. De implementatie van de koppeling gaat gebeuren in REST. Hierbij wordt genoemd dat voor vertouwelijke gegevensuitwisseling Edukoppeling wordt gebruikt. Ook wordt de ROSA genoemd.


Documentatie voor het logische informatiemodel en de berichtenspecificatie worden ontsloten via losse bestanden.

Compliant.png

Compliant - Het gebruik van de AMIGO methode in de technische specificatie [5] geeft invulling aan het ontwerpkader: Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar


De samenhang die word geschetst (p.13 [5]) met de AMIGO modellenmatrix heeft raakvlak met ROSA ontwerpkader:

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie


Het gebruik van Edukoppeling heeft raakvlak met ROSA ontwerpkader: 

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling

Governance

In de opdrachtomschrijving [1] wordt onder het kopje Governance genoemd dat Edu-K opdrachtgever is. Kennisnet is projectleider bij uirvoering en belanghebbende zijn in kaart gebracht en worden vertegenwoordigd in de werkgroep. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over de betrokken partijen. Ook worden in het aanmeldformulier op p.5 [7] de belanghebbenden genoemd. Alleen worden hier niet specifiek de belangen in kaart gebracht.


Er is gekeken naar hoe een vergelijkbare uitwisseling in het PO is gedaan (Aanleiding, [1]),

Compliant.png

Compliant - Aangezien de belanghebbende in kaart zijn en worden betrokken bij de afspraak is er overlap met het ROSA ontwerpkader Betrokken belanghebbenden


In relatie met ontwerpkader: Alle belangen in kaart; Het is duidelijk wie de belanghebbende zijn, waarschijnlijk zijn tijdens de werkgroepen alle belangen ook duidelijk geworden, maar dit staat niet ergens in de brondocumentatie samengevat.

Ketenprocessen

(uitgaande van de nieuwe versie van de ROSA) Summatieve toetsresultaten worden gemaakt in het ketenproces Toetsen.

Compliant.png

Compliant - Er is raakvlak met het ROSA ketenproces Toetsen.
Zeggenschappen en gegevenssoorten

De afspraak heeft betrekking op een “leerlingresultaat”, (p.5 [5]), dit is een Resultaat van een leerling (onderwijsdeelnemer) voor een enkele afname van een toets. (p.24 [5])


Op basis van het interactie schema op p.9 [5] kan niet met zekerheid worden bepaald hoe de zeggenschappen liggen.

Onbepaald.png

Onbepaald - Er is raakvlak met de ROSA gegevenssoort Toetsresultaat. Het lijkt erop alsof de zeggenschappen allemaal bij de medewerker liggen, maar het zou per zeggenschap nog in kaart kunnen worden gebracht.
Referentiecomponenten en landelijke voorzieningen

In het interactieschema (p.8 [5]) is te zien dat de uitwisseling summeratieve toetsresultaten PO gaat om een interactie tussen een Toetsapplicatie en Resultatverwerking. “Voorbeelden van Resultaatverwerking zijn LAS, LMS, LVS en Dashboard” (p.3 [5])


“Het opzetten van de koppeling tussen Toetsapplicatieen LAS (Somtoday& Magister) is een gezamenlijk aansluitprocesmet betrokken LAS-leverancier en school waarbij door de school expliciet toestemming wordt gegeven voor de uitwisseling van benoemde gegevens i.h.k.v. deze specifieke koppeling (mandatering).Omdat in dit aansluitproces tevens de betreffende endpoint-URL moet worden ingesteld, is in deze keten geen behoefte aan centraal beheer van endpoints (zoals ondersteund door OSR).” (p.26 [5])

Consistent.png

Consistent - De afspraak is gerelateerd aan de referentiecomponenten: Digitaal toetssysteem, Dashboard leerresultaten, Leerlingadministratiesysteem, Leerlingvolgsysteem. Het heeft ook relatie met een Leermanagement systeem (LMS), maar deze zit niet in de ROSA.


Gedurende het project ontdekte het project dat de LV OSR niet bruikbaar was voor hun use-case.

Beheer en (door)ontwikkeling

Op p.10 van de eindrapportage [3] staat dat een modulaire opzet is toegepast om uitbreiding van de afspraak makkelijker te maken. Uitbreiding naar ook een formatieve resultaten uitwisseling gaat echter lastig. Gemaakte technologiekeuzes zijn door te trekken voor andere gegevensuitwisselingen. Via werkgroep Edukoppeling krijgen deze technologiekeuzes een plek binnen het Edustandaard afsprakenstelsel van het onderwijsdomein.

N.v.t. -


Brondocumenten:

  • [1] Opdrachtomschrijving uitwisseling leerresultaten VO
  • [2] Memo “Consultatie van de afspraak
  • [3] Bijlage 4a - Eindrapportage Project uitwisseling leerresultaten vo 31-08-2022
  • [4] 3.-Toelichting-bij-afspraak-2
  • [5] 4.-Technische-specificatie-Toetsresultaten-VO-versie-20220527


Begeleidende documenten:

  • [6] Beschrijving op Edustandaard website
  • [7] 2022-08-17 Aanmeldformulier afspraak bij Edustandaard - summatieve toetsresultaten VO
  • [8] 6.-Samenstelling-Edu-K-werkgroep
  • [9] Oplegnotitie : Summatieve toetsresultaten vo v1.0 - advies Bureau Edustandaard