Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 12 april 2018. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het bevindingendeel.

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Vroegtijdig Aanmelden MBORelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Vroegtijdig Aanmelden MBO)
Werkingsgebied

VO-instellingen, MBO-instellingen, gemeenten

Compliant.png

Compliant - het werkingsgebied valt binnen het ROSA werkingsgebied
Toepassingsgebied

Berichtroutering tussen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten in het kader van vroegtijdig aanmelden

Compliant.png

Compliant - het PvE past binnen de ketenfuncties Instroom, Doorstroom en Uitstroom, Preventie Schooluitval, Informatieverwerking en Informatiestandaardisatie
Bovensectorale samenwerking

Inspelen op beleidswijzigingen

Business logica voor routering en filtering van aanmeldingen wordt gecentraliseerd in mbo-koppelpunt.

Compliant.png

Compliant - Centralisering van logica maakt inspelen op veranderende wetgeving eenvoudiger. Aanleverende systemen hoeven niet te worden aangepast; zij blijven alle aanmeldingen aanleveren aan het koppelpunt zonder zich te hoeven bekommeren om de vraag of die gegevens nodig zijn.

Zie ook Gegevensuitwisseling in de keten - Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling

IBP

Transparantie over maatregelen

 • Er is een BIV-classificatie
 • In het PvE wordt gesteld dat “additionele eisen op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit en beveiliging zullen worden bepaald” op basis van die classificatie.
Onbepaald.png

Onbepaald - ligt aan verdere uitwerking van nog te stellen eisen.
Gegevensuitwisseling in de keten

Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling

Business logica voor routering en filtering van aanmeldingen wordt gecentraliseerd in mbo-koppelpunt. Hiervoor worden alle aanmeldingen vanuit MBO-instellingen aan het mbo-koppelpunt aangeleverd. Het koppelpunt moet worden beschouwd als een verlengstuk van het administratiesysteem van de mbo-instelling (zoals in het PvE aangegeven).

Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt

 • Elke partij realiseert het eigen deel van een digitaal adressenregister
 • vo maakt gebruik van onderwijsserviceregister (basisinfrastructuur), gemeenten van eigen register; mbo heeft ihkv dit PvE (nog) niet te maken met gegevensleveringen aan eigen services

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling

 • Er vindt (fig. 2) geen end-to-end messaging en validatie plaats; er is geen ‘spontaan’ (event) berichtenverkeer terug mogelijk.
 • Berichten worden geadresseerd met het OIN van de volgende schakel (van koppelpunt naar koppelpunt).
 • Er wordt gewerkt met signaalcodes obv technische validatie door de ontvanger van een bericht.
Onbepaald.png

Onbepaald - Afhankelijk van verdere besluitvorming c.q. explicitering daarvan m.b.t. de positie van vo- en gemeentekoppelpunten, en eventuele impact daarvan op adressering conform Edukoppeling.

Er spelen 2 soorten uitwisselingen:

 • Peer-to-peer: correcte aflevering naar volgende schakel (e.g., adressering van mbo-instelling naar mbo-koppelpunt, van mbo-koppelpunt naar vo-koppelpunt, van vo-koppelpunt naar vo-school)
 • End-to-end: correcte ontvangst en verwerking door beoogde ontvanger (adressering van mbo-instelling naar vo-instelling)

Edukoppeling stelt: berichtadressering bevat altijd OIN van ‘formele partij van request-, resp.. Antwoordbericht’. (end-to-end).

 • Voor het mbo-koppelpunt wordt expliciet gekozen dit als verlengstuk van de mbo-administratie te positioneren. Daardoor kan beargumenteerd worden dat het koppelpunt de ‘formele partij’ voor end-to-end uitwisseling is, m.a.w. dat adressering van en naar het mbo-koppelpunt plaatsvindt.
 • Voor de vo- en gemeentekoppelpunten is die positie niet expliciet gekozen.
 • Als de vo- en gemeentekoppelpunten niet als verlengstuk van de administratie, maar als transparante routeringsintermediair dient te worden opgevat, is de gehanteerde adressering (met OIN van koppelpunt) niet conform Edukoppeling transactiestandaard.

De ontwerpkeuze om business logica te centraliseren impliceert dat ‘behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling’ (privacy by design) bij het mbo-koppelpunt wordt ingevuld. Omdat het koppelpunt echter fungeert als verlengstuk van de mbo-administraties, vindt filtering alsnog bij de (verlengde) bron plaats.(compliant)

Zie ook Bovensectorale Samenwerking - Inspelen op beleidswijzigingen

Ketenprocessen

Het PvE beschrijft het ketenproces van het volgen van verwachte aanmelding en daadwerkelijke aanmeldingen en aanmeldstatus van vo-leerlingen naar mbo.

Consistent.png

Consistent - Past op ketenproces Aanmelden en Inschrijven; voegt daar een gegevensstroom voor statusovergangen aanmeldingen aan toe.

Past op ketenproces Voorkomen van schooluitval. Huidige uitwerking is gericht op verzuimregistratie, PvE voegt daar monitoring van aanmeldstatus aan toe.

Zeggenschappen en gegevenssoorten

Informatieobjecten:

 • Potentiële MBO-gangers
 • Aanmeldstatussen mbo-instellingen

Koppelpunt ontvangt, bevestigt, en stuurt door.

Koppelpunt extraheert daarnaast ‘stuurinformatie’. Stuurinformatie wordt gebaseerd op de metadata van het bericht en bevat (in deze versie) geen informatie uit de berichtinhoud.

Het begrip ‘stuurinformatie’ wordt in het PvE niet verder geduid. Is, blijkt uit gesprek, vooral een placeholder voor in de toekomst nader in te vullen functionaliteit op basis van nog nader te analyseren informatiebehoefte.

Onbepaald.png

Onbepaald - het is onduidelijk welke zeggenschappen en verantwoordelijkheden samenhangen met de extractie van stuurinformatie door het koppelpunt.
Bouwstenen en voorzieningen

PvE introduceert een aantal ‘Koppelpunten’ die berichtroutering tussen administratiesystemen verzorgen

Consistent.png

Consistent - Koppelpunten zijn nog niet bekend in ROSA.
Architecturele randvoorwaarden

Het beschikbaar zijn van een serviceregister wordt verondersteld.

N.v.t. -