Basisinfrastructuur onderwijs (BIO)

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf Basisinfrastructuur onderwijs (BIO))
Ga naar: navigatie, zoeken
De 'BIO' is nog in ontwikkeling, deze pagina's dienen als demonstratie.
De inhoud van deze pagina's is niet vastgesteld, er mag dus geen betekenis aan worden ontleend.

Wat is de Basisinfrastructuur Onderwijs (BIO)?

Onderdelen van BIO afgebeeld op de functies/processen binnen een onderwijsinstelling

Definitie

De Basisinfrastructuur Onderwijs is het geheel aan generieke ict-voorzieningen en standaarden die nodig is om ict in het po, vo, mbo en ho op een goede manier te benutten. De ict-basisinfrastructuur voldoet aan gezamenlijk vastgestelde principes zoals vastgelegd in de ROSA-referentiearchitectuur, waardoor gemeenschappelijke doelen zoals hergebruik, interoperabiliteit, privacy en beveiliging, maar in de toekomst ook aansluiting bij de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI) geborgd worden.

Afbakening

De componenten in de ict-basisinfrastructuur zijn generiek, dat wil zeggen dat ze gezamenlijk gebruikt kunnen worden door meerdere instellingen in een bepaalde sector (sectorspecifiek) of in meerdere sectoren (sectoroverstijgend). Instellingsspecifieke componenten kunnen ook onderdeel uitmaken van de ict-basisinfrastructuur (bijvoorbeeld een leerling- of studentinformatiesysteem), indien hierop centrale regie vanuit de sector(en) of OCW vereist is. Dit wordt bepaald op basis van een afwegingskader.

Voor het ontwikkelen, beheren en gebruiken van de ict-basisinfrastructuur is een zogenaamde ondersteuningsstructuur vereist. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  1. De ondersteuning op het gebied van het (door)ontwikkelen en beheren van de voorzieningen en standaarden in de ict-basisinfrastructuur (inclusief de referentiearchitectuur ROSA).
  2. De ondersteuning ten behoeve van het gebruik van de ict-basisinfrastructuur én het gebruik van ict in het onderwijs in het algemeen, zoals:
a. Belangenbehartiging en vraagarticulatie.
b. Vraagbundeling, collectieve inkoop en contractmanagement.
c. Hulp bij implementatie, o.a. door kennisdeling en scholing.
d. Expertiseontwikkeling, onderzoek en innovatie.

Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI)

De GDI van de overheid bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk worden gebruikt door meerdere overheden, vele publieke organisaties en in een aantal gevallen door private partijen. Het betreft een onmisbaar deel van de digitale basisvoorzieningen waarmee organisaties hun primaire processen inrichten en is naar zijn aard niet organisatie-, sector- of domein specifiek. Deze voorzieningen zijn ingedeeld in vier clusters:

  1. Identificatie & Authenticatie: dit betreft onder andere DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven;
  2. Dienstverlening: dit betreft websites zoals mijnoverheid.nl en overheid.nl;
  3. Gegevens: dit betreft 12 basisregistraties en voorzieningen voor gegevensuitwisseling;
  4. Interconnectiviteit.

Het in de GDI uitgewerkte rotondemodel voorziet erin dat de (overheids)sectoren een eigen 'laan' inrichten voor de interne informatievoorzieningen. Verplicht gebruik van de GDI-overheid geldt daarom niet voor onderwijsinstellingen. De sector onderwijs ontwikkelt een eigen basisinfrastructuur bij voorkeur gebruik makend van landelijke voorzieningen.

Relatie met BIO

In de afgelopen jaren is voor het onderwijsdomein al veel gebeurd, bruikbare standaarden en voorzieningen zijn al geïmplementeerd en potentieel bruikbare voorzieningen zijn in beeld. Tevens zijn een aantal onderwijsspecifieke voorzieningen in ontwikkeling en is door de praktijk een steeds scherper beeld van de verhouding "generiek waar kan" versus "specifiek waar nodig" ontstaan. Hierbij is het uitgangspunt dat voor het onderwijs geen zaken telkens opnieuw worden ontwikkeld die al bestaan maar gebruiken wat al beschikbaar is. Sommige onderdelen worden ingebracht door Kennisnet/Surf (bijvoorbeeld authenticatiefederaties, certificeringsschema), sommige onderdelen door DUO (bijvoorbeeld: sectorregisters voor aanbod en deelnemers, Facet) en sommige onderdelen zijn de afgelopen in het kader van Edustandaard ontwikkeld (zoals Edukoppeling).

Zie ook