Categorie:Samenhangonderwerpen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderwerp met betrekking tot de samenhang van sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs waarover advies moet worden gegeven door de Edustandaard Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen.
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken:

Samenhangonderwerpen zijn onderwerpen die te maken hebben met de samenhang van sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs. Ze worden gebruikt om advies te geven over hoe de gewenste samenhang kan worden gerealiseerd. De Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen is verantwoordelijk voor het selecteren, prioriteren en behandelen van deze onderwerpen. Er is een proces opgezet dat zorgt voor breed gedragen adviezen, die vervolgens worden geïmplementeerd en geëvalueerd. Elk samenhangonderwerp heeft een aantal attributen en relaties die worden vastgelegd op de ROSA Wiki. Voor een overzicht van dit proces en bijbehorende spelregels zie Spelregels Samenhangonderwerpen.

Meer lezen over de samenhang tussen sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs? Zie Samenhang met andere architecturen.

Overzicht van Samenhangonderwerpen[bewerken]

 BeschrijvingRegistratiedatumAdviesgroep statusSamenhang EpicPrioriteitsscore
Uitwerken koppelvlakken-architectuurHet samenhangonderwerp betreft de uitwerking van de koppelvlakken-architectuur, een kwestie die momenteel aandacht geniet binnen de MBO-sector. Er wordt gewerkt aan de MOKA, de koppelvlakkenarchitectuur van het MBO, een ontwikkeling die potentieel invloed kan hebben op de manier waarop systemen met elkaar communiceren en informatie uitwisselen.

De vraag rijst hoe deze architectuur raakvlakken heeft met andere architecturen. Het is van belang om te onderzoeken of en hoe de MOKA invloed heeft op andere architecturen, zoals de ROSA. Het gebruik van ArchiMate-elementen voor het modelleren van deze relaties kan bijdragen aan een beter begrip van de interacties tussen de verschillende architecturen.

Gezien de complexiteit van deze kwestie, wordt het aanbevolen om een advies uit te werken over hoe een dergelijke architectuur vormgegeven kan worden. Dit advies zou rekening moeten houden met de specifieke behoeften en context van de MBO-sector, evenals de mogelijke interacties met andere architecturen.
11 juli 2023FocussessieMetamodel1.800
Samenhang LeermiddelenMet “leermiddelen” wordt bedoeld alle materialen die gebruikt worden om het leren te ondersteunen of te faciliteren. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken, artikelen, video’s, presentaties, opdrachten, toetsen, simulaties, games of software zijn. Leermiddelen kunnen digitaal of fysiek zijn en kunnen ontwikkeld, beheerd, verworven of gebruikt worden in het onderwijs. Onder dit onderwerp onderzoeken we hoe referentiecomponenten met betrekking tot leermiddelen zijn verwerkt in de verschillende aangesloten architecturen en hoe deze kunnen worden afgestemd op elkaar. Het document beschrijft de opbrengst van de focussessie leermiddelen die op 24 januari 2023 plaatsvond. Het doel van deze bijeenkomst was om op een concreet thema - leermiddelen in dit geval - te kijken wat de verschillen zijn tussen HORA, MORA, FORA en ROSA en of het mogelijk is om meer samenhang in de modellen en definities te brengen. Het document bevat een analyse van de verschillen tussen deze architecturen en voorgestelde definities en spelregels.11 april 2023EvaluatieBegrippen
Applicatiegedrag
1.600
Samenhang Deelnemen aan het onderwijsEr wordt bij de ROSA een uitwerking gedaan van de ketenprocessen rondom Deelnemen aan het onderwijs . Welke referentiecomponenten worden hier aangehangen? Hoe worden die genoemd en hoe verhoud dit zich met de andere architecturen? Er moet een adviesdocument komen om dit uit te werken.10 juli 2023FocussessieBegrippen
Applicatiegedrag
1.520
Samenhang Toetsen en examinerenEr wordt bij de ROSA een uitwerking gedaan van de ketenprocessen toetsen en examineren. Welke referentiecomponenten worden hier aangehangen? Hoe worden die genoemd en hoe verhoud dit zich met de andere architecturen? Er moet een adviesdocument komen om dit uit te werken.10 juli 2023FocussessieBegrippen
Applicatiegedrag
1.225
Samenhang doelarchitecturen en referentiearchitecturenUit gesprek met HOSA (Tom van Veen) kwam het idee naar voren om aan de hand van een toekomstgerichte casus die zich focust op een fictionele toekomstige ontwikkeling van een afsprakenstelsel. Dit afsprakenstelsel wil zich in beheer laten nemen bij Edustandaard en is ontwikkeld op basis van een HOSA ontwerpkader. Er wordt nu een ROSA Scan uitgevoerd op dit afsprakenstelsel, zoals gebruikelijk is. De casus richt zich o.a. op de volgende vragen:

- Hoe kwam het project in aanraking met de HOSA afspraken? - Kan het proces van een ROSA scan ondersteuning bieden op het gebied van de samenhang van dit nieuwe afsprakenstelsel, met het huidige stelsel aan afspraken? - Welke rol speelt de WG samenhang hierin? - Wat voor jnvloed heeft de komst van dit soort afsprakenstelsels nu op de ROSA/HORA/MORA/FORA?

Uiteindelijke adviezen worden opgeschreven in een adviesdocument
10 juli 2023OnderwerpselectieGovernance1.200
Aansluiten op het ROSA BegrippenkaderEr is afgesproken om allemaal te gaan werken op basis van het ROSA Begrippenkader. De FORA pakt het op om een eerste voorzet te doen om een voorbeelduitwerking te maken. Nadat de FORA bevindingen heeft gedocumenteerd in een adviesdocument, zullen andere aangesloten architecturen dit opvolgen.10 juli 2023OnderwerpselectieBegrippen1.140
Samenhang overstappenHet samenhangonderwerp betreft de samenhang van overstappen, een kwestie die raakt aan verschillende aspecten van het onderwijsproces. Binnen de context van de intersectorale overdracht, wordt er onderscheid gemaakt tussen de warme en logistieke kant, zoals het overdragen van een leerlingdossier. Dit aspect valt voornamelijk binnen het ketenproces van overstappen en zou passen bij de samenhang op het gebied van overstappen.

Binnen de FORA zijn er al enkele processen uitgewerkt. Er lijkt vooral een koppelvlak te zijn tussen de MORA en de FORA, dat raakt aan onderwerpen zoals leerplicht en inschrijving. De vraag is echter hoe dit momenteel is georganiseerd binnen het Hoger Onderwijs (HO). Volgens de HORA is de verantwoordelijkheid voor het overstappen in het HO bij de student gelegd. Echter, in sectoren met jongere studenten, zoals aangegeven door de MORA, is dit niet haalbaar.

Er is een suggestie gedaan door de ROSA om dit proces te kickstarten door de kaders te definiëren. Volgens de MORA bestaat er een proces voor een digitaal overdrachtsdossier, maar is er nog geen verdere uitwerking. Het lijkt raadzaam om een advies uit te werken over hoe dit proces verder vormgegeven kan worden, rekening houdend met de verschillende behoeften en contexten van de verschillende onderwijssectoren.
11 juli 2023OnderwerpselectieMetamodel1.064
Werken met dataobjectenBij FORA wordt er gewerkt aan een verwerkingsregister, bij uitwerking van de architectuur kom je in de laag van data objecten terecht. Er moet een vergelijking worden gemaakt van hoe andere aangesloten architecturen hier al mee werken. Het huidige beeld is dat het onderscheid tussen informatieobjecten en dataobjecten vaak niet duidelijk genoeg is. Er zijn verdere afspraken nodig over het gebruik van dataobjecten om dit element op eenduidige manier te gebruiken. Deze afspraken kunnen uiteindelijk landen in een adviesdocument.11 juli 2023OnderwerpselectieMetamodel1.050
Gebruik van de strategie- en motivatielaag binnen de referentiearchitectuurHet samenhangonderwerp betreft het gebruik van de strategie- en motivatielaag binnen de referentiearchitectuur, een kwestie die momenteel onderwerp van discussie is binnen de gemeenschap. De Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) is actief bezig met het integreren van de strategielaag in hun metamodel, een ontwikkeling die de potentie heeft om de manier waarop we architectuur benaderen te veranderen.

Echter, er is een verscheidenheid aan meningen over hoe deze lagen moeten worden toegepast. Sommigen zijn van mening dat de strategielaag een essentieel onderdeel is van de architectuur, terwijl anderen vraagtekens zetten bij de relevantie ervan. Deze uiteenlopende standpunten wijzen op de noodzaak van een grondige evaluatie en discussie over dit onderwerp.

Gezien de complexiteit en het potentieel belangrijke karakter van deze kwestie, lijkt het raadzaam om de verschillende perspectieven op dit onderwerp in kaart te brengen. Een uitgebreide analyse van de verschillende standpunten kan helpen om een beter begrip te krijgen van de implicaties van het al dan niet toepassen van de strategie- en motivatielaag.
11 juli 2023OnderwerpselectieMetamodel1.024
Gemeenschappelijke regels om applicatiefuncties om te zetten naar servicesWe kiezen ervoor om op termijn  van applicatiefuncties naar applicatieservices over te gaan. Is gedaan wanneer afspraken over hoe applicatiegedrag meer in samenhang kan worden gebracht tussen FORA, ROSA, MORA en HORA zijn doorgevoerd in de wiki's. Er wordt een adviesdocument uitgewerkt met specifiekere spelregels voor dit.10 juli 2023Vaststelling en planningApplicatiegedrag750
Afspraken op het gebied van architectuurprincipes, doelen en ontwerpkadersHOSA, ROSA en NORA hebben ook doelen naast principes. Met de adviesgroep moet uiteindelijk worden afgestemd over hoe de verhouding tussen doelen principes en ontwerpkaders ligt. Hiervoor is meer analysewerk nodig. Issue wordt geplaatst wat later in de roadmap wanneer alles rondom de uitwerking hiervan wat is uitgekristalliseerd. Begin volgend jaar wordt gezien als een geschikte tijd. Inhoud lijkt het op het eerste gezicht goed op elkaar aan te sluiten. Issue valt onder ontwerpkader afstemmen metamodellen. Een voorbeelduitwerking wordt gemaakt waar MORA, HORA, MOSA en HOSA principes, worden verbonden met ROSA principes. Knelpunten worden hieruit geïdentificeerd en een gemeenschappelijke aanpak wordt geformuleerd voor aansluiting. Uiteindelijk lijdt dit tot een adviesdocument10 juli 2023OnderwerpselectieMotivatie648
Bedrijfsfuncties onderscheiden van processenEr is afgesproken door de architecturen binnen het onderwijs bedrijfsfuncties op hoger niveau te gebruiken en bedrijfsprocessen op lager niveau.10 juli 2023OnderwerpselectieBedrijfsgedrag540
Gezamenlijke aanpak voor uitwerking van viewpoints en viewsEen viewpoint is een selectie van relevante architectuurconcepten (en hun relaties) die een specifiek aspect van de architectuur beschrijven. Een viewpoint is een kijkwijze, een manier om de structuur en samenhang van een systeem te beschrijven vanuit een bepaald perspectief. ROSA heeft (in concept) een bepaalde kijk op viewpoints uitgewerkt in de Spelregels Viewpoints. HORA heeft ook een eigen kijk op viewpoints uitgewerkt, die welliswaar is meegenomen in de ROSA, maar mogelijk op punten afwijkt. Voor sommige andere samanhangonderwerpen kan het belangrijk zijn om allemaal hetzelfde viewpoint te hanteren. Een randvoorwaarde hiervoor is dat we het eens zijn over hoe we dit aanpakken.

Doelen samenhangonderwerp:

  • Komen tot een Gezamenlijke aanpak voor uitwerking van viewpoints en views
  • Afspraken maken over hoe we omgaan met gezamenlijke viewpoints.
6 maart 2024OnderwerpselectieMetamodel0

Voor een planning roadmap zie: Roadmap Samenhangonderwerpen