Eigenschap:Documentation

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.  +
Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.  +
Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding.  +
De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.  +
Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]]  +
Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]]  +
Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]]  +
Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.  +
Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.  +
De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten.  +
Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.  +
De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.  +
De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.  +
Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse  +
Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een [[Elektronische Leeromgeving (ELO)]] zijn.  +
Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.  +
Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken.  +
Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan  +
Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn.  +
Alle belangen worden afgewogen  +