Eigenschap:Documentation

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
"Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de gegevens van het kind verwerkt. Ook werken scholen met digitale systemen als toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. En ze maken gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn." https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/gebruik-van-persoonsgegevens-het-onderwijs  +
Een aanbieder van een ict-toepassing.  +
Het ketenproces 'Aanmelden' behelst het registreren voor een opleiding bij een onderwijsinstelling die definitief kan worden gemaakt binnen het ketenproces 'Inschrijven'. Het proces aanmelden staat ten dienste van de inschrijving bij de instelling. Door middel van het aanmeldproces krijgt de instelling de beschikking over persoons- en vooropleidingsgegevens die het mogelijk maken een beoordeling te maken met betrekking tot toelaatbaarheid en om de juiste gegevens voor de inschrijving te gebruiken. De instelling kan de persoons- en vooropleidingsgegevens op twee manieren opvragen: - via (afzonderlijke) abonnementen voor persoonsgegevens en vooropleidingsgegevens. Bij een abonnement wordt voor iedere wijziging in persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) de volledige set van persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) als spontane mutatie geleverd. - via eenmalige opvraging. Hierbij dient de instelling op de bestemde momenten een opvraging te doen van persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens, waarna de set persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens geleverd wordt. NB. Binnen PO wordt het aanmelden niet alsdusdanog onderkent, en onderkent men enkel het identificeren als aprt proces. Hierna volgt het inschrijven  +
De aanmeldingsprocedure beschrijft de wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen, en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers.  +
Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.  +
Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken.  +
Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.  +
Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsvolgers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.  +
Beschrijft de context waarbinnen een toets plaatsvindt, opdat de resultaten van de toets kunnen worden geïnterpreteerd in educatieve zin.  +
Specificeert de toets, het moment van de afname, de kandidaten en de locatie.  +
De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.  +
Een afnemer van een ict-toepassing.  +
Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse  +
Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken.  +
Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan  +
Instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op het leermiddel van toepassing zijn.  +
Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn.  +
Alle belangen worden afgewogen  +
Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: * De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd * Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd * Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelaspecten: * Het nakijken van antwoorden * Het bepalen van score * Het bepalen van betekenis * Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) aspecten dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde aspect zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.  +
Laag 4: Applicatielaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.  +