Eigenschap:Documentation

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
!
Bevat views bedoeld om aan de ROSA te werken. Niet bedoeld voor publicatie  +
1
The 1EdTech Question & Test Interoperability specification enables the exchange of item and test content and results data between authoring tools, item banks, test construction tools, learning platforms, assessment delivery systems, and scoring/analytics engines.  +
A
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. Scholen verwerken bij uitstek veel gegevens van onderwijsdeelnemers.  +
De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten.  +
Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen.  +
Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.  +
Deze in context-weergave geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten vanuit het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname worden aangesproken, maar die niet in dit ketenprocesmodel verder zijn uitgewerkt. In het in context-model zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.  +
Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en administreren onderwijsresultaat in detail weer en hoe die zich tot elkaar verhouden. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen.  +
In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen die onderdeel vormen van het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname alsmede de ketenprocessen behorende tot de contexten die nauw verbonden zijn aan deze processen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.  +
De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers.  +
Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.  +
Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken.  +
Deze zeggenschap bepaalt welke ketenpartner toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in een ketensproces mogen worden uitgewisseld.  +
Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren.  +
Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.  +
Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden.  +
Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding.  +
Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt.  +
Het proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd.  +
Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer.  +