Eigenschap:Toelichting relatie met ROSA

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De Voorziening CA past binnen de principes van dit ontwerpgebied  +
Op onderdelen ontbreken duiding van betekenis en doelbinding. '''Behoeftegerichte en doelgebonden gegevens uitwisseling''' Onduidelijk waarom uitwisseling van geboortedatum en geslacht uit CA naar SIS noodzakelijk is. '''Registreer de betekenis van nieuwe gegevens''' De (geharmoniseerde) aanmeldgegevens ihkv CA zijn op te vatten als een nieuwe gegevenssoort. De gegevenssets zijn vooral syntactisch beschreven (welke velden); een toelichting / nadere duiding van betekenis ontbreekt, evenals een overkoepelend (informatie)model. '''Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar''' Onderdelen van de gegevensspecificaties zijn ontleend aan andere bronnen. Dit is tekstueel in het PvE aangeduid.  +
Identificatie met eID sluit aan bij ontwerpkader Toenadering tot eID. Hoe de identificatie van andere actoren (beheerder, gebruiker van analysedata) plaatsvindt is nog niet duidelijk.  +
Een aantal belangrijke IBP uitgangspunten dient verder uitgewerkt te worden. '''Privacy by design''' Gegevens worden in de analyseomgeving geanonimiseerd. Vanuit oogpunt van dataminimalisatie zou dat bij voorkeur al voor de aanlevering aan de analyseomgeving (i.e. binnen het transferpunt) plaatsvinden, of wellicht via een tussengelegen separate functionele eenheid. De voorziening CA wordt tevens een voorziening die alle mbo-aanmeldingen analyseert - ook de aanmeldingen die niet via CA verlopen. '''Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk''' Onduidelijk wat de bewaartermijn is van div. gegevens (w.o. ruwe aanmeldgegevens en analysegegevens). '''Duidelijke eisen en verwachtingen; Transparantie over maatregelen''' Het PvE specificeert wel wat er wordt uitgewisseld, maar besteed weinig aandacht aan het hoe (in termen van bijbehorende maatregelen). Een BIV-classificatie van betrokken gegevens ontbreekt. Eisen en verwachtingen omtrent gegevensgebruik (m.n. export ruwe data) niet nader gespecificeerd.  +
Het betreft een deel van het ketenproces aanmelden en inschrijven uit ROSA, nl. aanmelden bij instelling. Beheer van aanmeldingen gebeurt door instellingen zelf (in SIS).  +
Binnen andere werkingsgebieden zijn al vergelijkbare voorzieningen gerealiseerd (HO / Studielink).  +
Binnen de ketenfunctie [[Id-a14b574c-baf0-4100-a143-ae4b82f96ea5|Instroom, Doorstroom en Uitstroom]] gaat het enkel om het realiseren van een voorziening t.b.v. Instroom. Binnen de ketenfunctie Informatieverwerking betreft het de realisatie van een centrale (generieke) voorziening. Binnen de ketenfunctie Informatiestandaardisatie betreft het de (sectorale) harmonisatie van aanmeldgegevens voor de persoonlijke omgeving van de student.  +
Het werkingsgebied, bestaande uit MBO-instellingen, MBO-Voorzieningen (als MBO-ondersteunende organisatie), Softwareleveranciers (SIS) en [[DUO]], valt volledig binnen het onderwijsdomein.  +
Onduidelijk of het transferpunt c.q. beheerder voorziening CA eigen zeggenschap heeft over bepaalde gegevens, of alleen als (niet-verantwoordelijke) intermediaire verwerker optreedt. Hoewel er wel diverse zeggenschappen worden beschreven of geïmpliceerd, zijn deze versnipperd door het PvE opgenomen. Een eenduidig overzicht ontbreekt.  +
Het gaat hier om een uitwisseling die alleen betrekking heeft op de onderwijssector VO.  +
Niet alle belangen van groepen belanghebbenden zijn in kaart gebracht. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-3e1c60f7ddc94138b34893bb740db5c5 Alle belangen in kaart]) Het is niet duidelijk hoe de LAS leveranciers betrokken worden bij het beheer van CEVO. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-71feaaeab2f649c29a5e437a35eff6c2 Betrokken belanghebbenden]) De CEVO documentatie beschrijft niet hoe de relaties met andere afspraken wordt bewaakt. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-92b8a7216c244914b658bdb8704be371 Bewaak relaties met andere afspraken])  +
CEVO is het eerste gescande initiatief dat de AMIGO methodiek toepast. CEVO maakt semantiek van de berichtenuitwisseling letterlijk traceerbaar naar de ROSA informatiemodellen. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a09f11ed-c3cf-43f6-b031-185898c7ab18 Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar]) Het actuele Edukoppeling REST/SaaS-profiel wordt toegepast voor de gegevensuitwisseling zoals omschreven in CEVO. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-fd10bf7a-e960-4484-8e19-bd8b86e7d911 Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling])  +
CEVO gebruikt onderwijsidentiteit in de uitwisseling van kandidaatgegevens. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-184c6bfd-f81e-4035-8e73-daaea7f0f3ac Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig]) CEVO geeft de optie om gebruik te maken van ECKiD met LAS-key als fallback optie. Het gebruik van ECKiD heeft in de afspraak de voorkeur. (Relatie met: [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f1fa49e1-4376-46f6-9fe7-570aa2e8ce65 Gebruik pseudoniem waar mogelijk])  +
Er is voldoende transparantie over IBP maatregelen binnen CEVO. Het onderscheid tussen openbare informatie en specifieke informatie nog duidelijker worden gemaakt door een BIV classificatie toe te voegen. (Relatie met: [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b7fcde30-fc9e-4ec0-99c0-6d22f8bf579e Transparantie over maatregelen]) Maatregelingen zijn genomen om de aantasting van integriteit te voorkomen in de uitwisseling van CEVO. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5a3f56f2-142a-4e8e-922e-b33799c44ff4 Voorkom aantasting van integriteit]) CEVO wisselt alleen persoonsgegevens uit wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitwisseling. (Relatie met: [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-6905cf44-3de1-41b3-b56f-4b44db4fcb1f Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid]) De weergavekenmerken, die tijdens de toetsafname op het scherm worden getoond, zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van een examenkandidaat kunnen worden gevalideerd. (Relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5837b66d-8bfe-4034-80df-3eb1c0c5dc0a Valideer persoonsgebonden gegevens])  +
Er is een relatie met het ketenproces Toetsen, examineren en oefenen en onderliggende ketenprocessen zoals Plannen van afname en Analyse van de afname.  +
CEVO heeft relaties met meerdere referentiecomponenten: * Facet heeft relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ded9e8d9-4034-48f0-abbc-b5a5aeaff9f4 Digitaal toetssysteem]. * Magister en Somtoday heeft relatie met [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0a5b23bf-02aa-42d7-8ce6-fe1b736092ba Leerlingadministratiesysteem] Er zou ook een relatie met het OSR gelegd kunnen worden, maar deze zit nog niet in de ROSA.  +
Centrale examens VO heeft raakvlak met ketenfuncties “Toetsing en diplomering” en “informatiestandaardisatie”.  +
Het werkingsgebied van CEVO omvat het VO, CvTE en DUO.  +
Uit de documentatie werd niet duidelijk hoe de zeggenschappen liggen.  +
Binnen het project is zicht op de belanghebbenden en de wijze waarop zij betrokken worden. Kanttekening ten aanzien van het ontwerpkader B'''ewaak relaties met andere afspraken'''''Cursief gedrukte tekst'' – in het PRD worden verschillende afhankelijkheden benoemd tussen de Dienst Verwerkersovereenkomsten en andere (soms nog te ontwikkelen) voorzieningen. Het is onduidelijk hoe de afstemming voor deze afhankelijkheden vormgegeven is of wordt. Op dit onderdeel dus: Onbekend.  +