ExaminerenToetsenOefenen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.
Toelichting: Dit is een eerste opzet voor de uitwerking van het thema Examineren, toetsen en oefenen binnen ROSA

Inleiding

Examineren, toetsen en oefenen zijn belangrijke onderdelen van het leerproces. Deze processen worden in toenemende mate digitaal ondersteund. Er zijn bijzonder veel ontwikkelingen op het gebied van de (digitale) ondersteuning van deze processen, en op het inpassen van deze processen in het leerproces zelf.

Vanuit verschillende disciplines wordt nagedacht over de samenhang en ondersteuning van deze ontwikkelingen. Vanuit het thema willen we bijdragen aan een overzicht van de processen en de ontwikkelingen zodat de in samenhang kunnen worden gezien.

Het model van Toetsen, Examineren en Oefenen in ROSA.

Dossiers

Samenhangende gebieden met belangrijke ontwikkelingen op dit gebied worden hieronder samengevat. De dossiers bevatten waar mogelijk links naar de relevante pagina's.

Visiewerkgroep Toetsen (Edu-K)

De Standaardisatieraad wilde eind 2016 meer inzicht in de samenhang tussen standaarden en voorzieningen in het domein van toetsen. Een Architectuurwerkgroep leverde daartoe in juni een “Adviesrapport Examineren, toetsen en oefenen” op (zie hieronder), dat de huidige situatie rond oefenen, toetsen en examineren beschrijft. De Standaardisatieraad verzocht Edu-K vervolgens om een visie te ontwikkelen en in kaart te brengen welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn. Edu-K besloot in haar overleg van 13 september een kleine werkgroep in te stellen om de mogelijk- heden voor visievorming te verkennen. Edu-K wil richting geven aan activiteiten in de leermiddelenketen op het gebied van oefenen, toetsen en examineren, door:

 • het beschrijven van verwachte ontwikkelingen in het onderwijsleerproces en de onderwijskundige behoeften en ambities (zoals meer maatwerk en flexibiliteit);
 • het beschrijven van een of meer mogelijke maatregelen (voorwaarden in de keten) om deze ontwikkelingen en ambities mogelijk te maken (m.n. afspraken, standaarden en voorzieningen). Resultaat van het in deze notitie beschreven project is een adviesrapportage aan het Edu-K overleg. Deze adviesrapportage wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht.

--Mfleischeuers (overleg) 26 jul 2018 15:16 (CEST)

Uitgangspunten proces bredere inzet Facet

Opdracht van de werkgroep ‘toekomst Facet’ Formuleer een visie op de (door)ontwikkeling van Facet, inclusief beheer en exploitatie. Heb hierbij in ieder geval aandacht voor de volgende aspecten:

 • de wensen en ontwikkelingen aan de vraagzijde (het onderwijs, mogelijk andere sectoren);
 • de ontwikkelingen aan de aanbodzijde (leveranciers van toetsen en toetssystemen);
 • de architectuurkaders vanuit ROSA en EduStandaard en de ontwikkeling van (inter)nationale standaarden.

De visie gaat in op de vraag of de wettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor het veilig en betrouwbaar kunnen afnemen van digitale toetsen en examens op dezelfde wijze ingevuld moet blijven worden of dat daar andere (doelmatigere) keuzes ingemaakt kunnen worden. M.a.w. in welke mate blijft de overheid een rol spelen in het bieden van een systeem/platform voor digitaal examineren.

Deze visie is nu in concept gereed en zal binnenkort worden uitgebracht.

--Mfleischeuers (overleg) 26 jul 2018 15:16 (CEST)

Adviesrapport Examineren, Toetsen en Oefenen

De Standaardisatieraad constateerde in november 2016 dat "...er is onvoldoende inzicht in het aanbod en de samenhang tussen de diverse voorzieningen en standaarden die in het domein (red.: het domein van examineren, toetsen en oefenen) worden gebruikt en ontwikkeld door verschillende organisaties", en gaf de Architectuurraad de opdracht om processen, gegevens, voorzieningen en standaarden te onderzoeken, en eventuele knelpunten en verschillen in visies, en te komen met aanbevelingen voor de doorontwikkeling van standaarden. De Architectuurraad heeft hierop een werkgroep Examineren, Toetsen en Oefenen ingesteld met deze opdracht. Deze werkgroep heeft de IST situatie onderzocht en beschreven in een adviesrapport met daarin een aantal aanbevelingen.

 • Download het adviesrapport van werkgroep Examineren, Toetsen en Oefenen van de Architectuurraad
 • De Standaardisatieraad heeft in de bijeenkomst op 13 juli 2017 het adviesrapport geaccepteerd, en zal de aanbevelingen agenderen binnen Edu-K en in de discussie die de sectorraden voeren met OCW over Facet. De Standaardisatieraad roept Edu-K op om op basis van dit rapport een visie te formuleren.
 • Het tactisch overleg van Edu-K heeft in reactie op het verzoek van de Standaardisatieraad besloten om een werkgroepje te vormen om te verkennen wat nodig is om tot een visie te komen. De resultaten zullen in november op de agenda komen.

--Mfleischeuers (overleg) 26 sep 2017 08:54 (CEST)

Harmoniseren en formaliseren van ECK standaarden voor toetsen

ECK Distributie en Toegang afspraken zijn gemaakt om de levering en toegang tot digitale leermaterialen te optimaliseren. Deze afspraken worden nog niet veel toegepast voor levering en toegang tot toetsen en oefenmateriaal. Breder toepassen van de ECK afspraken voor toets- en oefenmateriaal brengt betere integratie en naadloze toegang tot digitaal materiaal dichterbij. Een van de gevolgen is dat examen- en toetssystemen worden gezien als leermiddel.

Verbetering loopt langs drie lijnen:

 • Leveranciers van toets- en oefenmaterialen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de standaard.
 • Catalogus: leveranciers maken productgegevens beschikbaar volgens de ECK catalogus standaard.
 • Toegang: leveranciers realiseren toegangsportalen die voldoen aan de ECK standaarden voor toegang.

--26 jul 2018 15:16 (CEST)

Backlog

Op basis van de ROSA backlog zijn de belangrijkste onderwerpen die aan Examineren, toetsen en oefenen gerelateerd zijn:

 1. Onderbrengen resultaten Adviesrapport Examineren, Toetsen en Oefenen in ROSA (done)

Mfleischeuers (overleg) 26 jul 2018 15:25 (CEST)