Het doel van ROSA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarom ROSA?

ROSA heeft als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Scholen, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens, een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.

Voor verschillende doelgroepen kan ROSA verschillende functies vervullen:

ROSA als communicatiemiddel
ROSA biedt een gedeelde visie op informatievoorziening in het onderwijs, en een gedeelde taal daarvoor. Daarmee biedt ROSA inzicht in hoe informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd en welke richting die op gaat. Zie ook: Visie en doelen, Ketenfunctiemodel, Ketenprocessen, Kernmodel Onderwijsinformatie
ROSA als afspraak
ROSA legt afspraken vast over hoe de informatievoorziening in het onderwijs wordt vormgegeven. Deze afspraken, in de vorm van principes en ontwerpkaders, geven aan wat er van ketenpartijen in het onderwijs wordt verwacht. De afspraken hebben betrekking op een viertal thema's:
ROSA als inspiratie
ROSA biedt antwoord op de vraag "wat is er allemaal al?", en biedt inzicht in wat daarvan bruikbaar is in een nieuw ketenproject of een andere context. Het overzicht van bouwstenen toont welke bouwstenen een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. In het overzicht zijn verwijzingen opgenomen naar voorzieningen die gebruikt worden in het veld en implementaties zijn van die bouwstenen. Beschrijvingen van voorzieningen in deze wiki kunnen door de eigenaren van die voorzieningen eenvoudig worden bijgewerkt.
ROSA als proces
Architectuur is een levend geheel, en werken onder architectuur betekent -- zeker wanneer dat in ketenverband gebeurt -- continue afstemming tussen belanghebbenden. De toepassing en doorontwikkeling van het ROSA gedachtengoed is een zaak van de hele sector. Edustandaard speelt, als platform waar alle partijen uit het onderwijsdomein bij elkaar komen, daarbij een belangrijke rol. De Architectuurraad gebruikt ROSA als instrument om advies uit te brengen over ontwikkelingen in het onderwijsdomein. Doorontwikkeling van (onderdelen van) ROSA vindt plaats vanuit werkgroepen die door Edustandaard worden ondersteund.


Welk probleem wordt er met ROSA opgelost?

In het onderwijsdomein is een ding zeker, alles verandert. Beleid en regelgeving wijzigen. De deelnemerspopulatie verandert van samenstelling, evenals die van de leraren. De arbeidsmarkt stelt steeds nieuwe eisen. Onderwijsmethoden evalueren. Technische ontwikkelingen scheppen meer mogelijkheden voor een elektronische leeromgeving of elektronische gegevensuitwisseling.

Het is daarom wenselijk dat de organisaties in het onderwijsdomein zich makkelijk kunnen aanpassen aan de wijzigende omstandigheden. Dat kunnen ze niet alleen. Beleid moet aansluiten bij uitvoering. De taken van de uitvoeringsorganisaties en scholen moeten op elkaar aansluiten. De doorlopende leerlijn van de onderwijsdeelnemer moet geborgd worden. De kennis waarover allerlei organisaties beschikken moet waar nodig gedeeld kunnen worden en toegankelijk worden

Voor samenwerking is het nodig om afspraken te maken. De referentiearchitectuur onderwijs (ROSA) is een samenhangende set met afspraken die gemaakt zijn om de informatie-uitwisseling tussen organisaties binnen het onderwijsdomein te faciliteren. Essentieel hierbij is een gezamenlijke visie op de gewenste eindsituatie. Nog belangrijker is het groeipad naar de gewenste eindsituatie. Elke organisatie heeft een ander vertrekpunt en zal daarom een eigen groeipad naar de gewenste eindsituatie hebben.

De ROSA wiki helpt organisaties bij het bepalen van de gewenste situatie en het groeipad hier naar toe. Een van de grootste uitdagingen hierbij is om alleen relevante informatie aan te bieden. De ROSA wiki biedt daarom selectiemogelijkheden. Hiermee is het mogelijk om bij de start van een project snel vast te stellen welke ketenafspraken gelden voor dit project.