Digitale identiteiten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Digitale identiteiten
Digitale identiteiten

Het ontwerpgebied Digitale identiteiten heeft betrekking op digitale identiteiten die worden gehanteerd om entiteiten in het onderwijsdomein te kunnen herkennen. Ontwerpprincipes in dit ontwerpgebied en daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het hanteren van identiteiten in gegevensuitwisselingen en toegangsvraagstukken. (Grouping) Digitale identiteiten Daar waar mogelijk wordt een natuurlijk persoon de mogelijkheid geboden om zelf regie te voeren over de digitale identiteit. (Principle) Eigen regie over digitale identiteit Gebruik een passend toepassingspatroon voor toegang (Principle) Gebruik een passend toepassingspatroon voor toegang Requirement Hanteer Federatieve toegang voor situaties waarin X Requirement Hanteer SSI voor situaties waarin Y Requirement Hanteer het basispatroon voor toegang voor situaties waarin Z De digitale identiteit is niet alleen geschikt is voor het omgaan met attributen, maar ook bruikbaar is voor de betreffende persoon (denk bijvoorbeeld aan slechtzienden/slechthorenden, niet-Nederlands sprekenden, etc.). (Principle) De digitale identiteit is bruikbaar voor de persoon Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit. (Requirement) Gekwalificeerde digitale identiteit voor toegang Een entiteit (individu, organisatie, systeem) heeft ten minste één digitale identiteit. (Principle) Een entiteit heeft minstens één d igitale identiteit Hanteer een functionele en foundational identity passend bij de context waarvoor een identiteitsverklaring wordt geven. (Principle) Digitale identiteit passend bij de context Pas lifecyclemanagement toe op functionele identiteiten op basis van de duur van de relatie, bewaartermijnen en/of wensen van de betrokkene. (Requirement) Lifecyclemanagement op functionele identiteiten Zorg dat een individu eigen verklaringen kan leveren over attributen die worden opgenomen in zijn identiteitsverklaring. (Requirement) Eigen verklaringen over attributen Identiteitenbeheer houdt rekening met inzagerecht van de betrokkene (incl. attributen en de relatie functionele identiteit <-> foundational identity). (Requirement) Inzagerecht op digitale identiteit Verbindingen tussen identiteiten (foundational-functioneel en/of functioneel-functioneel) mogen alleen worden gelegd indien er sprake is van een passende grondslag. (Requirement) Verbindingen tussen identiteiten alleen bij passende grondslag. Beperk attributen in de identiteitsverklaring tot de attributen die de context/dienst vereist. (Requirement) Beperkte attributen in de identiteitsverklaring Maak een passende keuze voor (a) transient id, (b) targeted id, of (c) shared id. (Requirement) Passende keuze voor identiteitvorm Het authenticatieproces houdt rekening met de mogelijkheden van de persoon (Requirement) Het authenticatieproces houdt rekening met de mogelijkheden van de persoon Het authenticatiemiddel houdt rekening met de mogelijkheden van de persoon (Requirement) Het authenticatiemiddel houdt rekening met de mogelijkheden van de persoon Bepaal functionele identiteit als afgeleide van foundational identity, voor een specifieke context (toepassing, doelgroep sector, ...) (Requirement) Functionele identiteit als afgeleide van foundational identitty Hanteer een functionele en foundational identity passend bij het betrouwbaarheidsniveau dat wordt vereist om een passende identiteitsverklaring te geven. (Requirement) Functionele en foundational identity passend bij betrouwbaarheidsniveau. De scope van een functionele identiteit en bijbehorende attributen is zo klein mogelijk c.q. afgestemd op de specifieke context. (Requirement) Beperkte scope van functionele identiteit Hanteer een authenticatiemiddel passend bij het betrouwbaarheidsniveau dat wordt vereist om een passende identiteitsverklaring te geven. (Requirement) Authenticatiemiddel passend bij betrouwbaarheidsniveau. De verwerking van persoonsgegevens moet gebonden zijn aan een specifiek doel. (Principle) Doelbinding Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalisatie Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk De onderwijsdeelnemer wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken (Principle) De onderwijsdeelnemer voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Principle Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen Principle De onderwijsmedewerker voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel Zorg voor unieke en betrouwbare identificatie van entiteiten (individuen, organisaties en systemen). (Principle) Unieke en betrouwbare identificatie van entiteiten De mate waarin de persoonlijke levenssfeer van onderwijsdeelnemers en/of medewerkers wordt beschermd Duiding: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) is een grondrecht. (Goal) Privacy De mate waarin individuen de mogelijkheid hebben autonoom te zijn in hun ontwikkeling en keuzes. (Goal) Zelfbeschikking De mate waarin digitale omgevingen, informatie en data toegankelijk zijn Duiding: In brede zin gaat de waarde ‘toegankelijkheid’ over toegang tot onderwijs. Dat omvat (het organiseren van) toegang tot digitale omgevingen en toegang tot informatie/data. Het is zowel van toepassing op de onderwijsdeelnemers als op de partijen in de keten. Toegankelijkheid is randvoorwaardelijk voor gelijke kansen. (Goal) Toegankelijkheid De mate waarin (groepen) onderwijsdeelnemers en/of -medewerkers gelijke kansen hebben Duiding: Onderwijsdeelnemers en -medewerkers moeten gelijke kansen krijgen, zonder benadeling of uitsluiting door bijvoorbeeld sociaal-economische of culturele achtergrond of eventuele (fysieke) beperkingen. Dit raakt aan thema’s als Studentmobiliteit en onderwijsflexibilisering, (Digi)toegankelijkheid, Internationale samenwerking en grensoverschrijdende onderwijsdeelname, Platformonafhankelijkheid, et cetera (Goal) Gelijke kansen De mate waarin het inwinnen of uitwisselen van informatie beperkt is tot die situaties waarin en waarvoor die informatie nodig is (Goal) Noodzakelijkheid De mate waarin digitale omgevingen, informatie, en data door iedereen op de beoogde manier gebruikt kan worden (Goal) Bruikbaarheid We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding De mate waarin inrichtingsopties zoals patronen onderling vergelijkbaar zijn (Goal) Vergelijkbaarheid De mate waarin wordt voldaan aan vooraf bepaalde normen en informatie tijdig wordt verstrekt en correct, compleet en actueel is. -- implicaties: Dit raakt inhoud en proces (en daarmee (ook) diensten). (Onderscheid inhoud / proces is hier van belang) (Goal) Betrouwbaarheid InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 31-05-2024 01:32:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 01:32:36 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Digitale identiteiten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0baceceb607c4b91a8640682dffc9499
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Digitale identiteiten
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :