Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)
Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)

Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen Opvolgen aan- en afwezigheid en Monitoren verzuimontwikkeling in detail weer. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen.

Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau. (BusinessObject) Verzuimrapportage Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag Een rapportage rondom verzuim die door DUO beschikbaar gesteld wordt. (BusinessObject) Verzuimrapportage DUO Een rapportage die vanuit de onderwijsdeelnemeradministratie(s) opgesteld worden ten behoeve van het inzicht geven in het verzuim van onderwijsdeelnemers binnen de organisatie. (BusinessObject) Verzuimrapportage onderwijsorganisatie De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden en e (BusinessInteraction) Beoordelen verlofaanvragen Bepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald. (BusinessInteraction) Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezigheid Analyseren en beheren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim Het ontvangen, verwerken en doorsturen van de verzuimmelding vanuit een onderwijsorganisatie naar de toezichthouder. (BusinessInteraction) Routeren verzuimmelding Het toekennen van de afgesloten status aan een actieve melding. (BusinessInteraction) Afsluiten verzuimmelding Het besluit of een verlofaanvraag al dan niet wordt ingewilligd. (BusinessObject) Besluit verlofaanvraag Evalueren van zowel de effectiviteit van verzuimmaatregelen ten behoeve van het terugdringen van het verzuim alsmede de ontwikkeling van het verzuim op grotere schaal. (BusinessInteraction) Monitoren verzuimontwikkeling Het duiden van verzuim data en rapportages ten behoeve van het bepalen van situaties, trents en ontwikkelingen op het gebied van verzuim en het terugdringen van verzuim. (BusinessInteraction) Duiden verzuim-data en -rapportage Het combineren van verzuim data en informatie om tot een rapportage te komen die specifiek voorziet in een informatiebehoefte (BusinessInteraction) Opstellen verzuimrapportage SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 03-06-2024 13:54:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2024 13:54:44 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-1577a0070e144766824419c7d20a34d0
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 27-04-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Conceptuitwerking inclusief review beheerteam ROSA
Elementen  : 
Relaties  :