Onderwijsinstelling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessRoles > Onderwijsinstelling


Meer informatie
ROSA
BusinessRole Onderwijsinste- lling Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs BusinessRole Wettelijke vertegenwoord- iger onderwijsvolger BusinessRole Sectorale onderwijsonde- rsteunende organisaties BusinessRole Onderwijsvolg- er huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegel- eiding De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessRole Softwarelever- ancier BusinessRole ICT leverancier BusinessRole Distributeur De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkel- aar BusinessRole Uitgever Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Onderwijs-ondersteunend personeel (BusinessRole) Ondersteunen- d personeel De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessActor CITO BusinessRole Samenwerking- sverband passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvang- organisatie Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelic- hting BusinessProcess Leermiddelen variëren Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]] (BusinessObject) Aanvullende deelnamegege- vens BusinessRole VO-instelling Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s persoon BusinessRole PO-instelling BusinessProcess Waarborgen onderwijskwali- teit BusinessProcess Beheren interne gegevensverz- amelingen BusinessProcess Leermiddelen gebruiken BusinessProcess Toelichten indicatoren Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s resultaat BusinessProcess Berekenen decentrale indicatoren Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching. (BusinessObject) Beschikbaarhe- idsgegevens personele resources BusinessObject Aankoppelpunt BusinessObject Leermiddelen BusinessProcess Vaststellen onderwijs(zorg- )aanbod Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd. (BusinessObject) Decentrale indicatoren BusinessRole MBO-instelling De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling BusinessProcess Leermiddelenb- eleid opstellen BusinessProcess Leermiddelen beschikbaar stellen BusinessProcess Verantwoorden DataObject Afleveradres Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]]. (BusinessCollaboration) Onderwijsveld Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s deelname Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegev- ens BusinessProcess Leermiddelen selecteren BusinessRole HO-instelling BusinessProcess Verzorgen van onderwijs Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgege- vens AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 21 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 6 AssociationRelationship 7 AssociationRelationship 7, 10 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 9 AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 06-03-2022 15:42:24 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:42:24 CET


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsinstelling
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsinstelling