Onderwijsorganisatie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessRoles > Onderwijsorganisatie
Overzicht
Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.
Type  :  Rol
Werkingsgebied  :  Onderwijs
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/A0a55699-3c0b-4dce-bbb0-3c55fbf4760c

Deze rol komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)
Gegevensuitwisseling met een serviceregisterPatroonuitwerking
Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)
Toepassen leermiddelen (per rol)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (per rol)

Toegewezen aan ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden.
Administreren certificeringHet proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding.
Administreren financiering onderwijsdeelnemerHet proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt.
Administreren inschrijving onderwijsdeelnemerHet proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer.
Analyseren aan/afwezigheidBepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden.
Beoordelen verlofaanvragenBepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden en e
Bepalen opleidingskeuzeHet proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen.
Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemerHet proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens.
Identificeren onderwijsdeelnemerHet proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn.
Monitoren verzuimontwikkelingEvalueren van zowel de effectiviteit van verzuimmaatregelen ten behoeve van het terugdringen van het verzuim alsmede de ontwikkeling van het verzuim op grotere schaal.
Opvolgen verzuimAnalyseren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen.
Organiseren van examenHet organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen.
Selecteren leermiddelHet aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers.
Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelenBepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald.
Uitvoeren examenonderdelenHet uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is.
Vaststellen examenkadershet bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten.
Verwerken leerresultaatHet proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden.

Toegewezen aan ondersteunende processen

KetenprocesstapBeschrijving
Registreren mandaten


Meer informatie
ROSA
Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Bepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald. (BusinessInteraction) Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatr- egelen Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Uitvoeren examenonder- delen Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden en e (BusinessInteraction) Beoordelen verlofaanvrag- en Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Om gegevens uit te kunnen wisselen is het nodig te weten waarheen gegevens gezonden moeten worden en of hier toestemming (autorisatie) voor is. Hoe weet je dat? Een manier om dit te doen is om gebruik te maken van handmatige acties, bijvoorbeeld door het opsturen van aansluitinformatie per post, per e-mail of het ophalen uit een digitale ruimte. Deze manier is echter foutgevoelig en kostbaar omdat het menselijk handelen vereist, met name als de aansluitgegevens en/of autorisatiegegevens vaker wisselen, bijvoorbeeld omdat nieuwe versies van diensten uitkomen of er van dienstverlener wordt gewisseld. Een ander nadeel is dat bij veranderingen alle afnemers op de hoogte gesteld moeten worden. Niet alleen is dit veel werk, het vereist bovendien dienstverleners en dienstafnemers elkaar kennen, wat niet altijd wenselijk is vanuit concurrentieoogpunt. Tenslotte is een nadeel dat er moeilijk inzicht te verkrijgen is in welke diensten beschikbaar zijn en welke autorisaties er gelden. Dit bemoeilijkt onder andere hergebruik en rapportage over diensten. Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van een centraal serviceregister, een voorziening waarin de voor uitwisselingen benodigde contactinformatie ligt opgeslagen. Een register profiteert van het uitgangspunt (principe) van eenmalige opslag en meervoudig gebruik van data. In een serviceregister kunnen partijen aansluitinformatie opslaan over hun eigen diensten en aansluitinformatie vinden van andere dienstleveranciers met wie een uitwisseling tot stand moet worden gebracht. De informatie kan technische informatie bevatten benodigd voor het kunnen verzenden van de berichten, zoals het adres (endpoint) waar een dienst gevonden kan worden of het format van de gegevens en het gebruikte profiel (bijvoorbeeld REST of SOAP), maar ook informatie over onder welke voorwaarden de dienst gebruikt kan worden. Denk aan bijvoorbeeld contractuele voorwaarden of kosten van het gebruik van een dienst. Een register kan faciliteiten bieden voor authenticatie, zodat alleen bevoegden bepaalde informatie kunnen benaderen. (Grouping) Gegevensuitw- isseling met een serviceregister Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren het bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten. (BusinessInteraction) Vaststellen examenkaders Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinric- hting Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezighe- id Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeel- nemer Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarhei- d onderwijsdeel- nemer Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeel- nemer Evalueren van zowel de effectiviteit van verzuimmaatregelen ten behoeve van het terugdringen van het verzuim alsmede de ontwikkeling van het verzuim op grotere schaal. (BusinessInteraction) Monitoren verzuimontwik- keling Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang BusinessProcess Registreren mandaten Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeel- nemer Analyseren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeu- ze Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresul- taat AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 20-04-2024 01:11:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 01:11:40 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsorganisatie
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsorganisatie