Leermiddelen en Toetsen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Leermiddelen en Toetsen
Leermiddelen en Toetsen

Een product dat is samengesteld uit leermateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. Hetzelfde leermateriaal kan in verschillende leermiddelen (her)gebruikt worden. (BusinessObject) Leermiddel Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Toets BusinessObject Toetsresultaat Het resultaat na het afleggen van het examen (BusinessObject) Examenuitslag ArchiMateNote Leermiddel hier op bedrijfsniveau. Kan verschillende verschijningsvormen hebben (stel: Toets, dat kan digitaal of op papier). Digitaal kan vervolgens op 1 of meer wijzen worden afgenomen, bijv. via Facet. BusinessObject Waardedocument ArchiMateNote Aanvullende gelaagdheid: - (Deel)examenuitslag op Examenonderdelen (Engels, Nederlands, Wiskunde) Moet minimaal uitgelegd worden in tekst. Leidt evt. nog tot modelaanpassing? (In objectenmodel ook Deelexamen / Examenonderdeel; in uitkomst proces ook opnemen?) Iemand die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer ArchiMateNote vooropleiding etc. ArchiMateNote Vaststellen examenkaders, examenreglement, zak-slaagregeling etc.. Hierin? Of in apart proces (cf. leermiddel construeren). Is dit een ketenprocesstap, of een interne processtap(moeten we hem hier onderkennen?) Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Leermiddel aanbieden Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Leermiddel samenstellen BusinessInteraction Leermiddel publiceren ArchiMateNote Verder aan te vullen Het ketenproces "Inschrijven' behelst het definitief maken middels een inschrijving voor een opleiding bij een Onderwijs instelling die in meerdere stappen wordt doorlopen. Het doel van het aanleveren van inschrijvingen is het vullen van het onderwijsregister bij DUO. Deze gegevens worden gebruikt voor diverse processen, o.a. voor het bepalen van de bekostiging, het leveren van beleidsinformatie, het leveren van informatie over het verzuim en voor het bepalen van de rechtmatigheid van de toekenning van studiefinanciering aan de student. (BusinessInteraction) Inschrijven Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het ketenproces "Examineren' omvat het: - vaststellen examenkaders, - organiseren van het examen - uitvoeren v an de examenonderdelen, - bepalen van de uitslag, - verstrekken waardedocument. (BusinessInteraction) Examineren BusinessInteraction Organiseren van examen BusinessInteraction Uitvoeren examenonderdelen BusinessInteraction Bepalen uitslag BusinessInteraction Verstrekken waardedocument BusinessInteraction Vaststellen examenkaders Het ketenproces "Toetsen' omvat het: - aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames, - presenteren van de toetsresultaten. (BusinessInteraction) Toetsen BusinessInteraction Aanmelden deelnemers Het indelen van deelname van onderwijsdeelnemers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen toetsafname De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: * De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsdeelnemer met de digitale opdracht etc. is vastgelegd * Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd * Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelaspecten: * Het nakijken van antwoorden * Het bepalen van score * Het bepalen van betekenis * Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) aspecten dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde aspect zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyseren toetsafname Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsdeelnemer, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren toetsresultaat Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken BusinessInteraction Toegang geven tot leermiddel ArchiMateNote Verder aan te vullen SpecializationRelationship AggregationRelationship 1:n AggregationRelationship 0:1 AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 20-12-2022 21:37:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 20-12-2022 21:37:37 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Leermiddelen en Toetsen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-28538c438ef343fa89075e91241b9f80
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leermiddelen en Toetsen
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :