RIO Informatiemodel

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > RIO Informatiemodel


Overzicht
Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemodel Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein. (BusinessFunction) Bekostiging De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen. (BusinessFunction) Erkenning en accreditering Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. (BusinessFunction) Kwaliteitsbewaking en toezicht Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuisvestin- g Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren. (ApplicationComponent) Basisregister onderwijsaanbod Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert. (ApplicationComponent) RIO Het Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep. Het BRIN is een door DUO beheerd register waarin gegevens over onderwijsinstellingen geregistreerd zijn. Instellingen die in het register zijn opgenomen krijgen een uniek identificerend 'BRIN-nummer' toegewezen. (ApplicationComponent) BRIN Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Schoolbestuur (BusinessObject) Bevoegd gezag BusinessObject Formeel opleidingsaanbod Grouping KOI De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsinstellinge- n BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname Het indelen van deelname van onderwijsvolgers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen van afname InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 07:49:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 07:49:40 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails RIO Informatiemodel
View-id  : Id-38abe90b-37a5-4c3c-b130-a8c94ab82802
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : RIO Informatiemodel