Edukoppeling Transactiestandaard

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Edukoppeling Transactiestandaard


Overzicht
Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformulier systeem Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets De toestemming aan een Onderwijsinstelling om Onderwijsaanbod volgens een bepaalde Regeling te geven (BusinessObject) Erkenning Een leereenheid is een verzameling van inhouden van bepaalde niveaus die leiden tot één of meer gespecialiseerde doelen (BusinessObject) Leereenheid Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een Onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Medewerker De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een afspraak tussen een Onderwijsinstelling en een Onderwijsvolger of diens Wettelijk Vertegenwoordiger voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafspraak Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling De plek waar Onderwijsactiviteiten plaatsvinden (BusinessObject) Onderwijslocatie Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorganisatie Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger De manier waarop het Onderwijsaanbod is ingericht. (BusinessObject) Onderwijsvorm Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft (BusinessObject) Organisatorische eenheid Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een Erkenning. (BusinessObject) Regeling Vastgelegde waarneming van een afgenomen onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Resultaat Verzameling aan een periode toegewezen Onderwijsactiviteiten (BusinessObject) Rooster of planning Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een Onderwijsvolger (BusinessObject) Wettelijk vertegenwoordiger De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de Onderwijsvolger. (BusinessObject) Zorg en begeleiding Grouping Alle ketenprocessen BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Accrediteren van opleidingen BusinessInteraction Bepalen landelijk beleid en wetgeving BusinessInteraction Overstap naar andere school BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Educatieve contentketen BusinessInteraction Financieren van onderwijs BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces BusinessInteraction Kwalificeren en diplomeren BusinessInteraction Leerlingenvervoer BusinessInteraction Leven lang leren BusinessInteraction Ontwikkelen van onderwijs BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen BusinessInteraction Uitschrijven BusinessInteraction Uitvoeren van onderwijs BusinessInteraction Verlenen van zorg enbegeleiding BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Voorkomen van schooluitval Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestandaard ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolgers Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma's van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma's zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is. De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn: * Onderwijsdeelname HO (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO) (ApplicationComponent) BRON HO ApplicationComponent BRON MBO Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren. (ApplicationComponent) BRON PO ApplicationComponent BRON VO InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 06:02:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 06:02:17 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Edukoppeling Transactiestandaard
View-id  : Id-40ecb1d9-2e9b-4eba-bc54-7afd9abfd125
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Edukoppeling Transactiestandaard