Toetsen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment.
Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Uitvoering van het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Toepassen leermiddelen (in context)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (in context)
Toetsen en examineren (in detail)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (per rol) VERVALLEN

Binnen het ketenproces Toetsen vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Afnemen van toetsHet afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt.
Beoordelen toetsafnameBeoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen.
Formaliseren toetsresultaatHet vaststellen (formaliseren) van de beoordeling van de toetsprestatie in de vorm van een toetsresultaat. Op basis van de geldende beoordelingsrichtlijnen en de normering wordt vastgesteld wat het toetsresultaat van de deelnemer is.
Organiseren toetsafnameHet organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken:
  • Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname
  • (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname
  • Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten


Meer informatie
ROSA
Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Laten uitvoeren examenonder- delen Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat Het contextmodel beschrijft de hoe het examineren en toetsen volgens de vastgestelde examenkaders wordt georganiseerd, afgenomen, beoordeeld en geformaliseerd tot een uitslag, welke wordt verwerkt tot een resultaat per onderwijsdeelnemer. (Grouping) Toetsen en examineren Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname Een referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken. (BusinessObject) Normering Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnem- er Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het vaststellen (formaliseren) van de beoordeling van de toetsprestatie in de vorm van een toetsresultaat. Op basis van de geldende beoordelingsrichtlijnen en de normering wordt vastgesteld wat het toetsresultaat van de deelnemer is. (BusinessInteraction) Formaliseren toetsresultaat Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Beoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen. (BusinessInteraction) Beoordelen toetsafname AssignmentRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-05-2024 09:37:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:37:34 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Toetsen
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-56c220fc151741a7abf1767756771087
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-56c220fc151741a7abf1767756771087
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsen