Organisatie van het onderwijs

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Organisatie van het onderwijs
Overzicht
Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs.
Toelichting  :  Met organisatie wordt bedoeld het oprichten en inrichten van de organisatiestructuur van een onderwijsinstelling (bestuur, onderwijsaanbieders, onderwijslocatiegebruik), zorgen voor financiering, het regelen van erkenningen, het kenbaar maken van het onderwijsaanbod, zorgen voor de personele bezetting, verantwoorden etc.
Rationale  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting opgesteld door Redactieteam ROSA
Type  :  Ketendomein
Datum laatste wijziging  :  03-08-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting aangepast, na afstemming met QA-team

Zie Ketendomeinen voor een overzicht van alle ketendomeinen

Dit ketendomein komt voor in de volgende scenario's:

geen

Binnen het ketendomein Organisatie van het onderwijs vallen:

Ketenprocessen

KetenprocesBeschrijving
Erkennen van onderwijsHet aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties).
Financieren van onderwijsHet beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen .
Horizontaal verantwoorden
Monitoren doorstroomHet uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning.
Publiceren onderwijsinrichtingHet vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie.
Toezicht houden
Verticaal verantwoorden

Referentiecomponenten

ReferentiecomponentBeschrijving
Digitale ondertekenvoorzieningVoorziening voor het aanmaken en beheren van digitale ondertekeningen.
Registratie onderwijserkenningenEen wettelijke registratie van gegevens die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs.
Registratie onderwijsinrichtingEen wettelijke registratie van gegevens over onderwijsinrichting die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs.
Registratie onderwijspersoneelEen wettelijke registratie van onderwijspersoneel Er zijn meerdere voorzieningen die dit implementeren, zie bv Zie bv https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-is-het-lerarenregister/ maar ook https://www.schoolleidersregisterpo.nl/
VerantwoordingsvoorzieningEen voorzieningstype die een vorm van verplicht verantwoorden ondersteund.

Ketenvoorzieningen

KetenvoorzieningBeschrijving
Basisregister InstellingenHet Basisregister Instellingen (BRIN) is een door DUO beheerd register waarin o.a. gegevens over onderwijsinstellingserkenningen, vestigingserkenningen, erkende opleidingen en licenties geregistreerd zijn.
Dienst VerwerkersovereenkomstenDe Dienst Verwerkersovereenkomsten is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren.
Register Instellingen en OpleidingenRegister waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderwijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd.
Register Onderwijspersoneel / Levering PersoneelgegevensVoorziening die onderwijsbesturen in staat stelt om aan hun wettelijke verplichting om periodiek personeelsgegevens aan DUO te leveren te kunnen voldoen. Het gaat om PNIL (personeel niet in loondienst) en PIL (Personeel in loondienst).
STAP-scholingsregisterRegister van alle opleiders en hun opleidingen, trainingen of cursussen die in aanmerking komen voor de STAP (STimulering Arbeidsmarkt Positie) regeling.
VenstersVoorziening die onderwijsbesturen en hun onderwijsaanbieders ondersteunt om op transparante wijze verantwoording af te leggen over hun onderwijs. De voorziening bestaat uit modules waarmee gebruikers zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Vensters is de bron voor de website scholenopdekaart.nl.
XBRL OnderwijsportaalXBRL Onderwijsportaal ondersteunt de digitale aanlevering van de jaarcijfers door onderwijsbesturen.


Meer informatie
ROSA
Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Een plek waar onderwijs wordt aangeboden en gevolgd. (BusinessObject) onderwijslocat- ie Binnen RIO is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) gedefinieerd, waarin onder meer drie belangrijke waardenlijsten zijn opgenomen. (Requirement) Waardenlijste- n RIO-vo De afspraak Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden, hoe ze het aanbieden en waar ze dat aanbieden. (Requirement) RIO Canonieke Modellen Een wettelijke registratie van gegevens over onderwijsinrichting die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs. (ApplicationComponent) Registratie onderwijsinric- hting Een natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst werkzaam is voor een onderwijsorganisatie. (BusinessObject) onderwijsmed- ewerker Een wettelijke registratie van gegevens die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs. (ApplicationComponent) Registratie onderwijserke- nningen Voorziening die onderwijsbesturen in staat stelt om aan hun wettelijke verplichting om periodiek personeelsgegevens aan DUO te leveren te kunnen voldoen. Het gaat om PNIL (personeel niet in loondienst) en PIL (Personeel in loondienst). (ApplicationComponent) Register Onderwijspers- oneel / Levering Personeelgeg- evens BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Datgene wat een onderwijsorganisatie organiseert aan onderwijsactiviteiten zowel inhoudelijk als qua aanpak. (BusinessObject) onderwijsaanb- od Register van alle opleiders en hun opleidingen, trainingen of cursussen die in aanmerking komen voor de STAP (STimulering Arbeidsmarkt Positie) regeling. (ApplicationComponent) STAP- scholingsregis- ter Binnen RIO zijn er twee canonieke informatiemodellen, een voor het basisonderwijs (RIO-bo) en een voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (RIO-so/vso) gedefinieerd, waarin onder meer drie belangrijke waardenlijsten zijn opgenomen. (Requirement) Waardenlijste- n RIO-po De OO API maakt een simpelere data-uitwisseling tussen HO-instellingen mogelijk op een veilige en gebruiksvriendelijke manier. (Requirement) Open Onderwijs API Het Basisregister Instellingen (BRIN) is een door DUO beheerd register waarin o.a. gegevens over onderwijsinstellingserkenningen, vestigingserkenningen, erkende opleidingen en licenties geregistreerd zijn. (ApplicationComponent) Basisregister Instellingen BusinessInteraction Toezicht houden XBRL Onderwijsportaal ondersteunt de digitale aanlevering van de jaarcijfers door onderwijsbesturen. (ApplicationComponent) XBRL Onderwijsport- aal Het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning. (BusinessInteraction) Monitoren doorstroom Een wettelijke registratie van onderwijspersoneel Er zijn meerdere voorzieningen die dit implementeren, zie bv Zie bv https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-is-het-lerarenregister/ maar ook https://www.schoolleidersregisterpo.nl/ (ApplicationComponent) Registratie onderwijspers- oneel De Dienst Verwerkersovereenkomsten is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren. (ApplicationComponent) Dienst Verwerkersov- ereenkomsten Voorziening voor het aanmaken en beheren van digitale ondertekeningen. (ApplicationComponent) Digitale ondertekenvo- orziening Het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties). (BusinessInteraction) Erkennen van onderwijs Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinric- hting HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de studiekeuze. (Requirement) Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie BusinessInteraction Verticaal verantwoorden Register waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderwijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd. (ApplicationComponent) Register Instellingen en Opleidingen De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OCW. (Requirement) OCW Taxonomie Een voorzieningstype die een vorm van verplicht verantwoorden ondersteund. (ApplicationComponent) Verantwoordin- gsvoorziening Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessObject) onderwijsorga- nisatie Voorziening die onderwijsbesturen en hun onderwijsaanbieders ondersteunt om op transparante wijze verantwoording af te leggen over hun onderwijs. De voorziening bestaat uit modules waarmee gebruikers zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Vensters is de bron voor de website scholenopdekaart.nl. (ApplicationComponent) Vensters De vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) verzamelt gegevens over medewerkers in dienst van de Nederlandse universiteiten. (Requirement) Definitieafspra- ken personeel universiteiten Het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-07-2024 09:34:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-07-2024 09:34:49 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Organisatie van het onderwijs
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-59614c44c25743adb0a7331896cc1775
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-59614c44c25743adb0a7331896cc1775
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Organisatie van het onderwijs