Deelname aan het onderwijs

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Deelname aan het onderwijs
Overzicht
Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs.
Toelichting  :  Binnen het ketendomein vinden de ketenprocessen plaats voor het aanmelden, het inschrijven, het verzamelen van het digitaal portfolio, het overstappen, het monitoren van de doorstroom, het certificeren en het voorkomen van uitval.
Rationale  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting opgesteld door Redactieteam ROSA
Type  :  Ketendomein
Datum laatste wijziging  :  03-08-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting aangepast, na afstemming met QA-team

Zie Ketendomeinen voor een overzicht van alle ketendomeinen

Dit ketendomein komt voor in de volgende scenario's:

geen

Binnen het ketendomein Deelname aan het onderwijs vallen:

Ketenprocessen

KetenprocesBeschrijving
AanmeldenHet verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.
Administreren onderwijsdeelnameHet vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Administreren onderwijsresultaatHet administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer
Financiering onderwijsdeelname
Opvolgen aan- en afwezigheidHet beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten.
OverstappenHet verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie.
Registreren onderwijsdeelname
Registreren onderwijsresultaat
Waarderen verworven resultatenHet waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen.

Referentiecomponenten

ReferentiecomponentBeschrijving
AanmeldvoorzieningEen systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.
Administratiesysteem onderwijsdeelnemerVirtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
Regionaal platform (overstapdossier)Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.
Registratie leerresultatenEen wettelijke registratie van onderwijsresultaten
Registratie onderwijsdeelnemersEen wettelijke registratie van gegevens van onderwijsdeelnemers.
Registratie verzuim onderwijsdeelnemersEen wettelijke registratie van verzuim onder onderwijsdeelnemers. Dit is het verzuimloket (?)
Registratie vrijstellingen en vervangende leerplichtEen wettelijke registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is.

DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.

Ketenvoorzieningen

KetenvoorzieningBeschrijving
Kies Op MaatMet Kies Op Maat kan een hbo- of wo-student eenvoudig en kosteloos minoren of vakken volgen bij andere hogescholen en universiteiten in Nederland. Kies Op Maat biedt de zekerheid dat de module wordt erkend door de eigen opleiding.
Mijn diploma'sVia Mijn diploma’s worden diplomagegevens vanuit het Register Onderwijsdeelnemers getoond aan de diplomahouder. Diplomagegevens omvatten gegevens over diploma’s, het soort diploma, door wie de diploma’s zijn behaald en door wie ze zijn uitgereikt.
Overstapservice OnderwijsOverstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school.
Register OnderwijsdeelnemersRegister waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling.
StudielinkStudielink is een inschrijfapplicatie voor opleidingen aan alle hogescholen en universiteiten binnen Nederland. Via Studielink regelt een onderwijsdeelnemer (her)inschrijving bij hogescholen en universiteiten in Nederland.
StudyfinderDatabase met zoekmachine die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs van Nederland.
VerzuimrapportagesDUO zorgt voor verschillende rapportages. Deze rapportages ondersteunen de instelling en de leerplichtambtenaar bij hun werk.
Voorziening Centraal AanmeldenEen landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO


Meer informatie
ROSA
Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresul- taat Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroomm- onitor BusinessInteraction Registreren onderwijsdeel- name Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Administraties- ysteem onderwijsdeel- nemer DUO zorgt voor verschillende rapportages. Deze rapportages ondersteunen de instelling en de leerplichtambtenaar bij hun werk. (ApplicationComponent) Verzuimrappo- rtages Met Edubadges kunnen studenten hun kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ maken. (Requirement) Metadatamod- el Edubadges Een wettelijke registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht De [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht'] is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'. (ApplicationComponent) Registratie vrijstellingen en vervangende leerplicht Met Kies Op Maat kan een hbo- of wo-student eenvoudig en kosteloos minoren of vakken volgen bij andere hogescholen en universiteiten in Nederland. Kies Op Maat biedt de zekerheid dat de module wordt erkend door de eigen opleiding. (ApplicationComponent) Kies Op Maat Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) onderwijsdeel- nemer Het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop. De afspraak is ontwikkeld in het kader van de ketenvoorziening Overstap Service Onderwijs (OSO). (Requirement) OSO Gegevensset en profielen BusinessInteraction Financiering onderwijsdeel- name Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Aanmeldvoorz- iening Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs. (ApplicationComponent) Regionaal platform (overstapdossi- er) Een afspraak voor het gaan volgen, volgen en hebben gevolgd van onderwijs. (BusinessObject) onderwijsdeel- name Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Een wettelijke registratie van verzuim onder onderwijsdeelnemers. Dit is het verzuimloket (?) (ApplicationComponent) Registratie verzuim onderwijsdeel- nemers Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. (ApplicationComponent) Overstapservi- ce Onderwijs Alle activiteiten die nodig zijn om de deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. (BusinessObject) onderwijsonde- rsteuning Database met zoekmachine die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs van Nederland. (ApplicationComponent) Studyfinder Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Via Mijn diploma’s worden diplomagegevens vanuit het Register Onderwijsdeelnemers getoond aan de diplomahouder. Diplomagegevens omvatten gegevens over diploma’s, het soort diploma, door wie de diploma’s zijn behaald en door wie ze zijn uitgereikt. (ApplicationComponent) Mijn diploma's BusinessInteraction Registreren onderwijsresul- taat Objectieve informatiewebsite gebaseerd op de studiekeuzedatabase met daarin relevantie informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland. (ApplicationComponent) Studiekeuze1- 23 Een wettelijke registratie van onderwijsresultaten (ApplicationComponent) Registratie leerresultaten Studielink is een inschrijfapplicatie voor opleidingen aan alle hogescholen en universiteiten binnen Nederland. Via Studielink regelt een onderwijsdeelnemer (her)inschrijving bij hogescholen en universiteiten in Nederland. (ApplicationComponent) Studielink Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO (ApplicationComponent) Voorziening Centraal Aanmelden Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een mbo-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersge- gevens Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen en leerkrachten. (Requirement) EDEXML Een wettelijke registratie van gegevens van onderwijsdeelnemers. (ApplicationComponent) Registratie onderwijsdeel- nemers Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeel- nemers AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 21-06-2024 11:36:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-06-2024 11:36:48 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Deelname aan het onderwijs
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-64a347c3587541ada87887353059843e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-64a347c3587541ada87887353059843e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Deelname aan het onderwijs