ROSA en het NORA Vijflaagsmodel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > ROSA en het NORA Vijflaagsmodel
ROSA en het NORA Vijflaagsmodel

Laag 1: Grondslagenlaag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten. (Grouping) Grondslagenlaag Een aspect van ketensamenwerking waarvoor naast relevante overkoepelende architectuurprincipes ook specifieke ontwerpprincipes en ontwerpkaders van toepassing zijn. (Grouping) Ontwerpgebied Een maatregel op een bepaald ontwerpgebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zouden moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. (Requirement) Ontwerpkader Normatieve uitspraak waarmee consistentie en samenhang in de keten binnen een bepaald ontwerpgebied wordt nagestreefd. (Principle) Ontwerpprincipe Een externe factor, zoals een strategisch doel, een zakelijke behoefte, een technologische ontwikkeling, een wettelijke verplichting of een verandering in de marktomstandigheden, die de richting en besluitvorming van de organisatie beïnvloedt en de noodzaak tot veranderingen in de architectuur van de organisatie aangeeft. (Driver) Driver Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Bevoegdheid van een ketenpartij om te beslissen over een referentiegegevenssoort. (Constraint) Zeggenschap Normatieve uitspraak die richting geeft aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenst resultaat van ketensamenwerkingen en -voorzieningen vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Doel Laag 2: Organisatorische laag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken. (Grouping) Organisatorische laag Een natuurlijk persoon of een organisatie die een bepaalde rol heeft binnen een keten(samenwerking). (BusinessActor) Ketenpartner Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening) wordt of kan worden toegepast. (BusinessCollaboration) Werkingsgebied Een groepering van ketenprocessen die thematisch/inhoudelijk samenhangen. (Grouping) Ketendomein Een generiek herkenbaar geheel aan processtappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartners. (BusinessInteraction) Ketenproces Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces. (BusinessInteraction) Ketenprocesstap Een te onderscheiden aspect van de informatiehuishouding dat handvatten biedt voor de inrichting ervan in ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen. (Grouping) IV-domein Proces dat invulling geven aan ondersteunende functies vanuit IV-domeinen (Informatievoorzieningsdomeinen) om ketenprocessen te ondersteunen. (BusinessProcess) Ondersteunend proces Functie om hoofdfuncties en hoofdprocessen te ondersteunen en optimaal te laten verlopen. (BusinessFunction) Ondersteunende functie Een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal een ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen twee of meer ketenpartners. (Product) Ketensamenwerking Herhaalde opeenvolging van één of meer ondersteunende processen waarmee standaardoplossingen worden aangeboden. (Product) Patroon Laag 3: Informatielaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishouding van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd. (Grouping) Informatielaag ==Attributen== * Definitie * Toelichting * Voorbeeld (BusinessObject) KOI-begrip Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobject Laag 4: Applicatielaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies. (Grouping) Applicatielaag Een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een organisatie-overstijgend informatiesysteem dat deel uitmaakt van of ondersteuning biedt aan een ketensamenwerking, dat deel uitmaakt van een patroon dat een ondersteunend proces realiseert of dat ondersteuning biedt aan een bedrijfsproces of eigen voorziening. (ApplicationComponent) Ketenvoorziening Een service die geautomatiseerd functionaliteit ontsluit naar afnemers van die functionaliteit. (ApplicationService) Applicatieservice Laag 5: Netwerklaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing? (Grouping) Netwerklaag Deze svg is op 10-04-2024 16:25:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 16:25:22 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
ArchiMate-view ROSA en het NORA Vijflaagsmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-6b785baff8934901909a5a51d36c5933
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : ROSA en het NORA Vijflaagsmodel
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)