Presenteren in context

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen.

De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen.

View
Examineren toetsen oefenen

De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten. (BusinessProcess) Administratieve verwerking Vastleggen van een behaald resultaat conform (archief)wet- en regelgeving (BusinessProcess) Het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten Het bewijsstuk van een (eind)oordeel over het voltooien van een onderwijseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Voorziet in de mogelijkheid om de resultaten, de gemaakte afnames en openbare items in te zien (BusinessProcess) Inzage geven Het proces verbaal, het materiaal, de afnameongeving en het analyseproces onderzoeken en vaststellen of de examenafname en bepaling van het resultaat reglementair was (BusinessProcess) Vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen Uitvoeren van het besluit van de Commissie van Beroep of andere instantie van beroep. (BusinessProcess) Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten Beschikbaar stellen van gegevens (betekenis, evaluaties) voor grootschalig bevolkingsonderzoek. (BusinessProcess) Statistische analyse Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolger) Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten voor toetsen en andere leeractiviteiten afkomstig uit de toets- of leertools in de SIS/LAS/KRD. Het behalen van een onderwijseenheid wordt ook in het SIS/LAS/KRD opgeslagen, dit is ook onderdeel van dit proces. (BusinessProcess) Cijfer registratie BusinessProcess Verwerken van feedback Op basis van de behaalde resultaten en gestelde leerdoelen de te volgen leerweg bepalen (BusinessProcess) Vaststellen leerweg voor volgende leerdoel(en) Op basis van de beschikbare feed forward materiaal selecteren of de beschikbare selectie bijstellen zodat de leerling ondersteund wordt bij het halen van het doel. (BusinessProcess) Bijstellen materiaal selectievoor huidig leerdoel Vastlegging van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten (BusinessObject) Beoordelingsversl- ag Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis Informatie over waar de onderwijsvolger staat ten opzichte van de leerdoelen (BusinessObject) Feedback Informatie om te bepalen wat de volgende stappen zijn die nodig zijn om de verschillen met gestelde doelen te overbruggen. Op basis van feedforward kan materiaal geselecteerd om de onderwijsvolger te helpen om de geplande leerdoelen te behalen. (BusinessObject) Feedforward Informatie gebruikt voor het bepalen van de leerdoelen en bijhorende criteria (BusinessObject) Feed up Een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk en volgens een gestandaardiseerde maat dat door de onderwijsvolger is behaald. Voorbeelden: cijfer, DLE, percentiel, niveau (A-E/I-V/..) (BusinessObject) Behaalde niveau Rapport waarin het resultaat van een kwaliteitsanalyse is vastgelegd. Bevat (onderliggende gegevens voor) rapportages over de validiteit en betrouwbaarheid van een examen, toets, oefening en/of items, of kwaliteitsevaluatie van het onderwijs. (BusinessObject) Gegevens kwaliteitsanalyse Evaluatierapport over de kwaliteit van een examen, toets of oefening, bevat informatie over kwaliteit en betrouwbaarheid van de toets. Op basis van dit rapport kunnen selecties van items worden aangepast. (BusinessObject) Betrouwbaarheid materiaal Evaluatierapport op het niveau van de onderwijsinstelling of instelling-overstijgend. Bevat geaggregeerde overzichten tbv kwaliteitszorg en verantwoording, momentopnames, trendanalyses. (BusinessObject) Gegevens tbv validiteit Evaluatierapport op het niveau van de onderwijsvolger of groep van onderwijsvolgers. Bevat overzichten met momentopnames en trendanalyses in de tijd. (BusinessObject) Gegevens tbv evaluatie kwaliteit Dit bouwblok biedt de volgende diensten: _x000D_ Het produceren van waardedocumenten in verschillende vormen (papier, pdf) met kandidaatsgegevens, behaalde resultaten/cijfers. Productie omvat het samenstellen van waardedocumenten, printopdrachten opstellen en beheren, aanbieden van waardedocumenten aan het digitale archief en aanbieden ter verzending. _x000D_ Het registreren van gegevens over het productieproces. Bijv. datum van aanmaak, versturen. _x000D_ Het beheren van de metagegevens van waardedocumenten en de standaard documentopmaak, tekstblokken, variabelen etc. _x000D_ _x000D_ DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationService) Waarde document beheer Het bepalen van de educatieve implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het bijstellen van analyse of oordeel van de huidige toets / oefening en het bijstellen van het curriculum. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (examen, toets, oefening,onderwijs) Op basis van feedback, feedforward (XXX en evaluatieresultaten?) aanpassen of bijstellen van analyse van het resultaat of van het (summatieve) oordeel. (BusinessProcess) Bijstellen van analyse of oordeel van huidige examen,toets, oefening Op basis van onder andere kwaliteitsanalyse het onderwijsaanbod bijstellen zodat het beter aan de doelstellingen voldoet. (BusinessProcess) Bijstellen van curriculum (onderwijsaanbod) Geaggregeerd overzicht van resultaten voor kwaliteitszorg en verantwoording, Overzichten op een bepaald moment en trendanalyses (volgen in de tijd), Analyses over deelpopulaties op basis van extra kenmerken, Geaggregeerd overzicht van geanonimiseerde resultaten voor kwaliteitszorg en verantwoording, Analyses over deelpopulaties op basis van extra kenmerken (BusinessObject) Rapportage onderwijsinstelling Overzicht van alle toetsresultaten op een bepaald moment, Volgen van individuele onderwijsvolger in de tijd, Diagnostische analyses, Feedback op (leer)gedrag en de effecten van (leer)gedrag op resultaten; (BusinessObject) Rapportage onderwijsvolger Rapportage over de betrouwbaarheid van de resultaten van examen, toets en oefening. Rapportage tbd bepalen van de validiteit van de toets, oefening of examen. Rapportage gebruikt voor kwaliteitsanalyse. (BusinessObject) Rapportage materiaal Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren in context Requirement UWLR, DULT icm EDEXML Systeem waarmee digitale documenten beheerd en verspreid kunnen worden (ApplicationComponent) Document management systeem Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgeving digitaal leermateriaal Systeem met de volgende functionaliteiten: - Het op basis van een aanvraag nemen van een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing op basis van bepaalde criteria over een vrijstelling, ontheffing of bijzondere voorzieningen met betrekking tot afname van een bepaald examen. - Ambtshalve vaststellen - Vastleggen van de beslissing en de grondslagen. Een grondslaggegeven is een feit of bewering relevant voor het nemen van een beslissing. - Het initieren van een beschikking. De beschikking wordt aangemaakt door het bouwblok Mededelen." (ApplicationComponent) Examen beschikking systeem Requirement ELMO AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 23-11-2022 12:32:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 12:32:07 CET
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren in context Het bepalen van de educatieve implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het bijstellen van analyse of oordeel van de huidige toets / oefening en het bijstellen van het curriculum. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (examen, toets,oefening, onderwijs) Overzicht van alle toetsresultaten op een bepaald moment, Volgen van individuele onderwijsvolger in de tijd, Diagnostische analyses, Feedback op (leer)gedrag en de effecten van (leer)gedrag op resultaten; (BusinessObject) Rapportage onderwijsvolger De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten. (BusinessProcess) Administratiev- e verwerking BusinessFunction Oefenen, toetsen en examineren Rapport waarin het resultaat van een kwaliteitsanalyse is vastgelegd. Bevat (onderliggende gegevens voor) rapportages over de validiteit en betrouwbaarheid van een examen, toets, oefening en/of items, of kwaliteitsevaluatie van het onderwijs. (BusinessObject) Gegevens kwaliteitsanaly- se Geaggregeerd overzicht van resultaten voor kwaliteitszorg en verantwoording, Overzichten op een bepaald moment en trendanalyses (volgen in de tijd), Analyses over deelpopulaties op basis van extra kenmerken, Geaggregeerd overzicht van geanonimiseerde resultaten voor kwaliteitszorg en verantwoording, Analyses over deelpopulaties op basis van extra kenmerken (BusinessObject) Rapportage onderwijsinstell- ing Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolg- er) Rapportage over de betrouwbaarheid van de resultaten van examen, toets en oefening. Rapportage tbd bepalen van de validiteit van de toets, oefening of examen. Rapportage gebruikt voor kwaliteitsanalyse. (BusinessObject) Rapportage materiaal AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 23-11-2022 13:14:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 13:14:34 CET


Komt voor in andere modellen
Details Presenteren in context
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-721b8430-027a-4006-a603-943dc3a6d87e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-721b8430-027a-4006-a603-943dc3a6d87e
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Presenteren in context