Gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Gegevensuitwisseling
Overzicht
Type  :  IV-domein

Zie IV-domeinen voor een overzicht van alle informatievoorzieningsdomeinen

Dit IV-domein komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
GegevensuitwisselingOndersteuningsscenario
Gegevensuitwisseling met een serviceregisterPatroonuitwerking
View

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ROSA

Grouping Gegevensuitwisseling BusinessProcess Gegevens leveren BusinessProcess Gegevens ontvangen BusinessRole Gegevensleverancier BusinessRole Gegevensontvanger BusinessProcess Bepalen gegevensleveringsconte- xt BusinessObject Trigger voor gegevenslevering Omvat de afweging of bepaalde attributen door bepaalde partijen mogen worden geleverd of afgenomen, inclusief de (technische) controle hierop door middel van, bijvoorbeeld, een OAuth-token of OSR-mandaat. (BusinessProcess) Bepalen rechtmatigheid gegevenslevering BusinessObject Leveringsbesluit Een systeem dat gegevens verzend naar een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensleverend systeem Een systeem dat gegevens ontvangt van een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensafnemend systeem BusinessObject Persoonsgegevens Een gegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Gegevenssoort Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten methet Kernmodel Onderwijsinformatie Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juisteplaats De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling (Requirement) Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisselin- g Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoordenb- oek DUO voor berichtuitwisseling met DUO Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (Requirement) Openbare registergegevens worden ontsloten alsLinked Open Data Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisseling istraceerbaar AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-11-2022 23:01:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-11-2022 23:01:02 CET
Meer informatie
ROSA
Grouping Gegevensuitwi- sseling Een systeem dat webservices aanbiedt voor het implementeren van dienstverlening (ApplicationComponent) Serviceaanbie- dend systeem BusinessObject Leveringsbeslu- it Een voorziening waar mensen en machines semantiek van begrippen kunnen opvragen. (ApplicationComponent) Begrippenvoor- ziening Een voorziening die gegevens als linked data ter beschikking stelt (ApplicationComponent) Linked Data Publicatieplatf- orm BusinessProcess Gegevens leveren Omvat de afweging of bepaalde attributen door bepaalde partijen mogen worden geleverd of afgenomen, inclusief de (technische) controle hierop door middel van, bijvoorbeeld, een OAuth-token of OSR-mandaat. (BusinessProcess) Bepalen rechtmatigheid gegevenslever- ing Om gegevens uit te kunnen wisselen is het nodig te weten waarheen gegevens gezonden moeten worden en of hier toestemming (autorisatie) voor is. Hoe weet je dat? Een manier om dit te doen is om gebruik te maken van handmatige acties, bijvoorbeeld door het opsturen van aansluitinformatie per post, per e-mail of het ophalen uit een digitale ruimte. Deze manier is echter foutgevoelig en kostbaar omdat het menselijk handelen vereist, met name als de aansluitgegevens en/of autorisatiegegevens vaker wisselen, bijvoorbeeld omdat nieuwe versies van diensten uitkomen of er van dienstverlener wordt gewisseld. Een ander nadeel is dat bij veranderingen alle afnemers op de hoogte gesteld moeten worden. Niet alleen is dit veel werk, het vereist bovendien dienstverleners en dienstafnemers elkaar kennen, wat niet altijd wenselijk is vanuit concurrentieoogpunt. Tenslotte is een nadeel dat er moeilijk inzicht te verkrijgen is in welke diensten beschikbaar zijn en welke autorisaties er gelden. Dit bemoeilijkt onder andere hergebruik en rapportage over diensten. Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van een centraal serviceregister, een voorziening waarin de voor uitwisselingen benodigde contactinformatie ligt opgeslagen. Een register profiteert van het uitgangspunt (principe) van eenmalige opslag en meervoudig gebruik van data. In een serviceregister kunnen partijen aansluitinformatie opslaan over hun eigen diensten en aansluitinformatie vinden van andere dienstverleners met wie een uitwisseling tot stand moet worden gebracht. De informatie kan technische informatie bevatten benodigd voor het kunnen verzenden van de berichten, zoals het adres (endpoint) waar een dienst gevonden kan worden of het format van de gegevens en het gebruikte profiel (bijvoorbeeld REST of SOAP), maar ook informatie over onder welke voorwaarden de dienst gebruikt kan worden. Denk aan bijvoorbeeld contractuele voorwaarden of kosten van het gebruik van een dienst. Een register kan faciliteiten bieden voor authenticatie, zodat alleen bevoegden bepaalde informatie kunnen benaderen. (Grouping) Gegevensuitwi- sseling met een serviceregister Een systeem dat webservices aanroept (afneemt) van een andere systeem van dezelfde of een andere dienstverlener (ApplicationComponent) Serviceafnem- end systeem Een register waar scholen in aangeven dat een door hun gekozen dienstverlener in een bepaalde keten in een bepaalde rol (voor een bepaald doel) namens hun mogen deelnemen om mogelijk privacy gevoelige data te verwerken. (ApplicationComponent) Mandateringsv- oorziening BusinessRole Gegevensontv- anger Landelijk register voor het vastleggen en opvragen van mandaterings- en routeringsinformatie voor berichtuitwisseling binnen het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijs serviceregister Een gegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Gegevenssoort BusinessProcess Bepalen gegevenslever- ingscontext BusinessObject Trigger voor gegevenslever- ing Een systeem dat gegevens verzend naar een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensleve- rend systeem BusinessProcess Gegevens ontvangen Een register waar door onderwijsinstellingen gecontracteerde leveranciers voor hun (SaaS) diensten aangeven wat de eindpunten zijn van door hun systemen voor diensten voor die onderwijsinstellingen. Ook landelijke en andere diensten kunnen in potentie hier hun eindpunten registreren. (ApplicationComponent) Serviceregister BusinessRole Gegevensleve- rancier BusinessObject Persoonsgege- vens Een systeem dat gegevens ontvangt van een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensafne- mend systeem AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-12-2022 00:16:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 29-12-2022 00:16:38 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details Gegevensuitwisseling
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-7e1e5f972aa04ccd8f92d4ae6da77df7
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-7e1e5f972aa04ccd8f92d4ae6da77df7
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gegevensuitwisseling