Standaarden

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Standaarden


Overzicht
Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. (Requirement) Begrippenset Kerndoelen Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Het KOI-model geeft ingang aan zoveel mogelijk begrippen die binnen het onderwijs worden gebruikt. (Requirement) Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen. (Requirement) Begrippenset Kernprogramma's In de kwalificatiedossiers is per beroep aangegeven wat een MBO-leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding. (Requirement) Begrippenset Kwalificatiedossiers Binnen afspraken over het zoeken naar digitaal leermateriaal wordt vaak wel aandacht besteed aan PO, VO en MBO, maar niet aan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat zijn de kenmerken van leerlingen in deze onderwijssector? En wat betekenen die voor de metadata van leermiddelen? (Requirement) Begrippenset Leerlingkenmerken Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland. (Requirement) Begrippenset NLQF en EQF RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Daarbij gaat het om reproductie, toepassing van de leerstof in vergelijkbare situaties, toepassing van de leerstof in nieuwe situaties en inzicht. (Requirement) Begrippenset RTTI Gedetailleerde set van begrippen voor rekenen en wiskunde die gebruikt kan worden voor de metadatering van content aan deze begrippen. (Requirement) Begrippenset Rekenen Docenten die op zoek zijn naar geschikt lesmateriaal dat zij in hun lessen kunnen gebruiken, zoeken meestal vanuit het perspectief van het vak waarin zij lesgeven. Om die reden is het belangrijk dat lesmateriaal wordt gekenmerkt op het aspect 'vak', zodat het lesmateriaal ook op dit aspect teruggevonden kan worden. (Requirement) Begrippensets Vakken en Leerniveaus Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren (Requirement) Caliper Analytics Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten. (Requirement) Content Prijs Informatie (CPI) Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden. (Requirement) Digital Item Declaration Language (DIDL) Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. (Requirement) Dutch Exam Profile (DEP) Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestandaard Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gegevenswoordenboek DUO Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen. (Requirement) HODEX (Hoger OnderwijsData Exchange) Uitwisseling van leerlinggegevens, groepsgegevens, cursusgegevens en leerresultaten (Requirement) IMS LIS (Learning Information Services) QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen. (Requirement) IMS QTI (Question & Test Interoperability) Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgegeve- ns (iUD) Afspraken die zorgen voor de verzameling, toegankelijkheid en verspreiding van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur. (Requirement) Metadata Object Description Scheme (MODS) Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository. (Requirement) Metadata opvragen (SRU) Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL-LOM Eenvoudig mechanisme voor de interoperabiliteit van repositories voor de uitwisseling van metadata. (Requirement) OAI-PMH De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W. (Requirement) OCW Taxonomie Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset enprofielen Sharing class rosters and related data between a student information system (SIS) and any other system, typically a content application or learning information system (LMS). (Requirement) OneRoster De MBO Raad heeft de opleidingsdomeinen en studierichtingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht. (Requirement) Opleidingsdomeine- n MBO Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemodel Voorkomen dat labels voor concepten in de DIDL- en MODS-afspraken variabele schrijfwijzen krijgen. (Requirement) Semantics Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI. (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Deze persistente identifiers verwijzen niet naar een fysieke plaats van een bestand op een server, maar naar een naam. (Requirement) Uniform Resource Names (URN) Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap. (Requirement) VO-MBO overstapdossier Experience API: Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren. (Requirement) xAPI Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Deze svg is op 10-03-2022 10:08:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-03-2022 10:08:29 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Standaarden
View-id  : Id-8230e44c-41bd-4643-aaba-b6dc362d4f39
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Standaarden