Metamodel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Metamodel
Metamodel

Onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet) formuleren beleid en doelstellingen (uitspraken) om na te streven, hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen.

De architectuur bevat principes die in lijn zijn met dit beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. Ontwerpkaders en standaarden (samen: afspraken) zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Ontwerpkaders zijn verzamelingen van maatregelen op een bepaald gebied, die aangeven hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden. Standaarden zijn precieze beschrijvingen waar applicaties of informatie (gegevens) aan moeten voldoen voor succesvolle uitwisseling in de keten.

Functionaliteiten zijn complete basis functies die relevant zijn voor business / eindgebruiker Referentiecomponenten (aka bouwstenen) zijn conceptuele systemen die verzamelingen van functionaliteit implementeren en processen en functies in keten of organisatie ondersteunen. Applicaties zijn concrete implementaties van referentiecomponenten, die al dan niet voldoen aan de gestelde afspraken.

Referentiegegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten, en gerelateerd is aan KOI.

Ketenpartijen leveren en maken gebruik van ketenfuncties en -processen vanuit de rol die ze hebben.

Een te onderscheiden aspect van de informatiehuishouding dat handvatten biedt voor de inrichting ervan in ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen. (Grouping) IV-domein Functie om hoofdfuncties en hoofdprocessen te ondersteunen en optimaal te laten verlopen. (BusinessFunction) Ondersteunende functie Proces dat invulling geven aan ondersteunende functies vanuit IV-domeinen (Informatievoorzieningsdomeinen) om ketenprocessen te ondersteunen. (BusinessProcess) Ondersteunend proces Een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal een ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen twee of meer ketenpartners. (Product) Ketensamenwerking Een groepering van ketenprocessen die thematisch/inhoudelijk samenhangen. (Grouping) Ketendomein Een generiek herkenbaar geheel aan processtappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartners. (BusinessInteraction) Ketenproces Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces. (BusinessInteraction) Ketenprocesstap Een beschrijving, "draaiboek", van een bepaalde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. (Grouping) Scenario Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobject Bevoegdheid van een ketenpartij om te beslissen over een referentiegegevenssoort. (Constraint) Zeggenschap Een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een service die geautomatiseerd functionaliteit ontsluit naar afnemers van die functionaliteit. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie. (BusinessRole) Rol Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening) wordt of kan worden toegepast. (BusinessCollaboration) Werkingsgebied Herhaalde opeenvolging van één of meer ondersteunende processen waarmee standaardoplossingen worden aangeboden. (Product) Patroon Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van het onderwijs. (Grouping) Gemeenschappelijke informatievoorziening Een organisatie-overstijgend informatiesysteem dat deel uitmaakt van of ondersteuning biedt aan een ketensamenwerking, dat deel uitmaakt van een patroon dat een ondersteunend proces realiseert of dat ondersteuning biedt aan een bedrijfsproces of eigen voorziening. (ApplicationComponent) Ketenvoorziening Een service die geautomatiseerd functionaliteit ontsluit naar afnemers van die functionaliteit. (ApplicationService) Applicatieservice Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Een natuurlijk persoon of een organisatie die een bepaalde rol heeft binnen een keten(samenwerking). (BusinessActor) Ketenpartner ArchiMateNote Architectuurkaders Een externe factor, zoals een strategisch doel, een zakelijke behoefte, een technologische ontwikkeling, een wettelijke verplichting of een verandering in de marktomstandigheden, die de richting en besluitvorming van de organisatie beïnvloedt en de noodzaak tot veranderingen in de architectuur van de organisatie aangeeft. (Driver) Driver Gewenst resultaat van ketensamenwerkingen en -voorzieningen vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Doel Normatieve uitspraak die richting geeft aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen. (Principle) Architectuurprincipe Een aspect van ketensamenwerking waarvoor naast relevante overkoepelende architectuurprincipes ook specifieke ontwerpprincipes en ontwerpkaders van toepassing zijn. (Grouping) Ontwerpgebied Een maatregel op een bepaald ontwerpgebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zouden moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. (Requirement) Ontwerpkader Normatieve uitspraak waarmee consistentie en samenhang in de keten binnen een bepaald ontwerpgebied wordt nagestreefd. (Principle) Ontwerpprincipe InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship RW InfluenceRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssociationRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 01-05-2024 00:15:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 01-05-2024 00:15:47 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
ArchiMate-view Metamodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-8728df1e88f44c1b999208adfa693511
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Metamodel
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :