Onderwijsdeelnemer

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Onderwijsdeelnemer
Overzicht
Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  Het kunnen van de onderwijsdeelnemer zowel personalia betreffen als ook gegevens ten aanzien van de (voor)opleiding en behaalde resultaten. Afhankelijk van het doel wordt een selectie van deze gegevens uitgewisseld en verwerkt.
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/E2d29c2f-cd6c-4ef9-b79e-c115d4e4636f


Meer informatie
ROSA
Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeel- name Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen. (BusinessObject) Portfolio Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. (BusinessObject) Opleiding Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeeln- emer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnem- er Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseen- heid BusinessInteraction Registreren onderwijsdeel- name Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het proces van het verzamelen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer die van belang zijn voor de aanmelding van de onderwijsdeelnemer op de opleiding. (BusinessInteraction) Verzamelen dossier onderwijsdeel- nemer BusinessInteraction Vastleggen gegevens onderwijsdeel- nemer Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossi- er Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeel- nemer Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen financiering deelnamekost- en Het proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd. (BusinessInteraction) Administreren indeling onderwijsdeel- nemer Het proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd. (BusinessInteraction) Administreren uitschrijving Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeel- nemer Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 12-04-2024 03:37:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 03:37:35 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsdeelnemer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8bab9d2bbd3c4098a8504e3de3a65ce2
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-8bab9d2bbd3c4098a8504e3de3a65ce2
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsdeelnemer