Toegang

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Type  :  IV-domein

Zie IV-domeinen voor een overzicht van alle informatievoorzieningsdomeinen

Dit IV-domein komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Federatieve toegangPatroonuitwerking
Leermiddel gebruiken (Toegang)Toepassingsscenario
ToegangOndersteuningsscenario
View

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ROSA

Grouping Toegang (NB zou 'Beheren identiteiten' kunnen heten inz. proces) (BusinessProcess) Identiteitenbeheer Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt. (BusinessObject) Digitale identiteit Het proces om de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel (BusinessProcess) Authenticatie Het proces om een recht toe te kennen aan een identiteit. (BusinessProcess) Autorisatie BusinessObject Identiteitsverklaring BusinessRole Beheerder identiteiten BusinessProcess Authenticatiemiddele- nbeheer Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van de gebruiker en/of besteller wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een natuurlijk persoon of organisatorische eenheid van een ketenpartner. Voorbeelden van een entiteit zijn de onderwijsdeelnemer en de Instelling. (BusinessObject) Entiteit BusinessRole Authenticatiedienst- verlener BusinessObject Autorisatieregels Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenvoorziening Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoorzieni- ng Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. (ApplicationComponent) Identiteitsbeheervo- orziening BusinessObject Autorisatiebeslissing Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse (Requirement) Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsdeelnemer te identificeren (Requirement) Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig Waar het gebruik vande onderwijsidentiteit in onderwijsprocessen niet noodzakelijk is, wordt buiten onderwijsinstellingen de onderwijsdeelnemer geïdentificeerd aan de hand van een pseudoniem. (Requirement) Gebruik pseudoniemwaar mogelijk Het gemeenschappelijk IAA-stelsel kent een publiek-private governance (Requirement) Het gemeenschappelijk IAA- stelselkent een publiek-private governance Identiteiten worden uitgegeven bij onderwijsinstellingen, in communicatie met een centrale functie ("nummergenerator") om uniciteit en betekenisloosheid te regelen, alsmede een registratie in een nummervertaalvoorziening. (Requirement) Identiteituitgifte bij onderwijsinstellingen De kwaliteit van de identiteiten wordt geborgd door een kwaliteitssysteem. (Requirement) Kwaliteitsborging van identiteiten Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel. De ruimte voor marktdiensten wordt door het onderwijsveld bepaald. (Requirement) Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren Het gemeenschappelijke IAA-stelsel hanteert meerdere, expliciete betrouwbaarheidsniveaus voor IAA-diensten zoals authenticatie op basis van gangbare standaarden (Requirement) Meerdere expliciete betrouwbaarheidsniveaus Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen (Requirement) Ontsluiten van lokale informatiediensten De relatie met het eID-stelsel is er één van toenadering en afstemming zodat het eID-stelsel ook goed past op de specifieke situatie in het onderwijsveld. (Requirement) Toenadering tot eID De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur wordt ontwikkeld, integraal ondersteund door de bestaande federaties (SURFconext en Kennisnetfederatie), gelet op, maar vooralsnog autonoom ten opzichte van het eID-stelsel. (Requirement) Voortbouwen op bestaande federaties InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 21-12-2022 15:40:42 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 21-12-2022 15:40:42 CET
Meer informatie
ROSA
Grouping Toegang Een natuurlijk persoon of organisatorische eenheid van een ketenpartner. Voorbeelden van een entiteit zijn de onderwijsdeelnemer en de Instelling. (BusinessObject) Entiteit eHerkenning is een overheidsdienst die de digitale herkenning van (zakelijke) afnemers (publieke en private organisaties) van overheidsdiensten regelt. De voorziening biedt een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee medewerkers bij bedrijven en organisaties bij ruim 500 verschillende dienstverleners, zoals UWV, gemeenten, Belastingdienst en verzekeraars kunnen inloggen en diensten kunnen afnemen. (ApplicationComponent) eHerkenning Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. (ApplicationComponent) Identiteitsbehe- ervoorziening De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur wordt ontwikkeld, integraal ondersteund door de bestaande federaties (SURFconext en Kennisnetfederatie), gelet op, maar vooralsnog autonoom ten opzichte van het eID-stelsel. (Requirement) Voortbouwen op bestaande federaties Een virtuele voorziening voor het ondersteunen van Self-Sovereign-Identity (SSI) services. Met self-sovereign identity (SSI) heeft de gebruiker de mogelijkheid om unieke identificatoren te maken en te beheren alsook om identiteit data op te slaan. In een self-sovereign identity aanpak kunnen gebruikers hun eigen identiteit maken en beheren, zonder dat ze afhankelijk zijn van een centrale autoriteit. (ApplicationComponent) SSI-dienst De relatie met het eID-stelsel is er één van toenadering en afstemming zodat het eID-stelsel ook goed past op de specifieke situatie in het onderwijsveld. (Requirement) Toenadering toteID BusinessObject Autorisatierege- ls BusinessProcess Authenticatiem- iddelenbeheer Een systeem waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt en beheerd binnen een federatie. (ApplicationComponent) Identity provider Het proces om de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel (BusinessProcess) Authenticatie (NB zou 'Beheren identiteiten' kunnen heten inz. proces) (BusinessProcess) Identiteitenbeh- eer Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van de gebruiker en/of besteller wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiem- iddel Doel van "Directe Toegang" is om de toegang en het gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen te ondersteunen in het vo. (ApplicationComponent) Directe Toegang Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoo- rziening Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel. De ruimte voor marktdiensten wordt door het onderwijsveld bepaald. (Requirement) Marktpartijen kunnen IAA- diensten leveren BusinessObject Autorisatiebesl- issing De situatie waarin een dienst voor authenticatie gebruik maakt van een authenticatiedienst buiten het eigen domein. (Grouping) Federatieve toegang Publieke voorziening die docenten en onderwijsdeelnemers single sign-on toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten. (ApplicationComponent) Entree Federatie Toegangsdienst die identityproviders (onderwijsinstellingen) koppelt met clouddiensten van dienstverleners zodat gebruikers single sign-on een veilige toegang krijgen tot beschikbare diensten. (ApplicationComponent) SURFconext Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen (Requirement) Ontsluiten van lokale informatiedien- sten Het gemeenschappelijk IAA-stelsel kent een publiek-private governance (Requirement) Het gemeenschap- pelijk IAA- stelsel kent eenpubliek- private governance BusinessObject Identiteitsverkl- aring ‘Single Sign On’ toegangsdienst tot online software van de aangesloten uitgeverijen en distributeurs voor leerlingen, leerkrachten en ondersteunende medewerkers van basisscholen. (ApplicationComponent) Basispoort Een voorziening die centraal digitale identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert, om zo toegang te bieden tot digitale middelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen. (ApplicationComponent) Federatieve toegangsvoorz- iening BusinessRole Beheerder identiteiten Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiem- iddelenvoorzie- ning Het proces om een recht toe te kennen aan een identiteit. (BusinessProcess) Autorisatie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt. (BusinessObject) Digitale identiteit Eduroam is een internationaal netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. (ApplicationComponent) Eduroam DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Met DigiD kunnen zij online de identiteit van burgers vaststellen (ApplicationComponent) DigiD BusinessRole Authenticatiedi- enstverlener AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 21-12-2022 15:40:43 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 21-12-2022 15:40:43 CET


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Toegang
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toegang