Governance (incl. publieke regie)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Governance (incl. publieke regie)
Governance (incl. publieke regie)

Het ontwerpgebied ''Governance'' omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen. (Grouping) Governance Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. (Requirement) Alle belangen in kaart Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. (Requirement) Geclusterde belanghebbenden Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. (Requirement) Betrokken belanghebbenden Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. (Requirement) Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. (Requirement) Bewaak relaties met andere afspraken Alle belangen worden afgewogen (Principle) Alle belangen worden afgewogen Structuur en organisatie zijn congruent (Principle) Structuur en organisatie zijn congruent Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle) Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie In het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren. (Requirement) Deelname op basis van gelijkwaardigheid Een ketensamenwerking is toegankelijk voor alle partijen. Alle partijen in het stelsel worden gelijk behandeld. (Principle) Afsprakenstelsels hebben een open karakter Principle Afsprakenstelsels hebben een modulair karakter Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren. (Requirement) Accreditatie Er is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel. (Requirement) Transparantie over deelname Een afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe. (Requirement) Gebruik toepassingspatronen De drempel voor toetreding is zo laag mogelijk (Requirement) (2.1) Lage toetredingsdrempel De processen in het stelsel c.q. de keten maken geen onderscheid naar aanbieder. (Requirement) (2.2) Geen onderscheid naar aanbieder Deelnemers in het stelsel werpen geen drempels op voor de uitvoering van ketenprocessen door andere deelnemers. (Requirement) (2.3) Geen drempels opwerpen ArchiMateNote Tekst uit (2) ondergebracht in stelling De kosten van ketenprocessen worden op een transparante manier verrekend. Het uitvoeren van ketenprocessen is geen verdienmodel. (Requirement) (2.4) Transparante verrekening Het stelsel is zo efficiënt mogelijk ingericht. (Principle) (12) Efficiënte stelselinrichting Overlap van functionaliteit in centrale componenten van het stelsel wordt voorkomen (volgens het pas-toe-of-leg-uit-beginsel, en vastgesteld op stelselniveau). (Requirement) (12.1) Voorkom functionele overlap Ketenpartijen maken zo veel mogelijk gebruik van generieke componenten in het afsprakenstelsel (volgens het pas-toe-of-leg-uit-beginsel). (Requirement) (12.2) Hanteer generieke componenten Elke stap in de keten voegt waarde toe. (Requirement) (12.3) Elke stap voegt waarde toe Het stelsel biedt objectieve informatie die nodig is om een goede mix van producten en diensten te kunnen kiezen en gebruiken. (Requirement) (3.1) Objectieve informatie Waarborg keuzevrijheid van onderwijsinstellingen en onderwijsmedewerkers. (Requirement) (2.5,2.6) Waarborg keuzevrijheid Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Driver) Bovensectorale samenwerking De mate waarin inrichtingsopties zoals patronen onderling vergelijkbaar zijn (Goal) Vergelijkbaarheid We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel Driver Gelijkheid De gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden. (Principle) Governancestructuur passend bij de ketenafspraak De mate waarin individuen of partijen gelijk behandeld worden Duiding: Gelijke behandeling van individuen draagt in hoge mate bij aan gelijke kansen. Daarnaast geldt voor partijen in het onderwijsdomein dat gelijke behandeling tot uitdrukking komt in een level playing field. (Goal) Gelijke behandeling De mate waarin ontwikkelingen in het onderwijsdomein onderling samenhangen. (Goal) Samenhang De mate waarin de onafhankelijkheid van onderwijsinstellingen is gewaarborgd Duiding: Het onderwijs kent een pluriforme inrichting waarin onderwijsinstellingen zelf een grote mate van vrijheid hebben om, binnen de door de wet gestelde kaders, eigenstandige beslissingen te nemen. (Goal) Onafhankelijkheid van onderwijs Autonomie betekent letterlijk: jezelf de wet voorschrijven. Autonomie omvat waarden als zelfbeschikking, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onafhankelijkheid en vrijheid van onderwijs. (Driver) Autonomie De mate waarin met de beschikbare middelen een zo goed mogelijk resultaat wordt bereikt. (Goal) Efficiëntie De mate waarin het inwinnen of uitwisselen van informatie beperkt is tot die situaties waarin en waarvoor die informatie nodig is (Goal) Noodzakelijkheid De overheid, de maatschappij en het onderwijs zelf vragen van scholen en andere ketenpartijen om gegevens te verzamelen, te registreren en ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden gebruikt bij de begeleiding van de onderwijsdeelnemer, voor horizontale en verticale verantwoording, en voor beleid en interne organisatie. Als gegevens op verschillende plaatsen in de onderwijsketen worden bijgehouden, leidt dat tot onnodige administratieve lasten. (Driver) Terugdringen administratieve lasten Publieke middelen in het onderwijsdomein worden zo doelmatig mogelijk besteed. (Principle) (12) Doelmatige besteding van publieke middelen ArchiMateNote [AP] "Eenduidige generieke functies" Voorkom dubbele oplossingen voor dezelfde functionaliteit in dezelfde context (sector- en domeingericht). ArchiMateNote Naar rationale van Efficiente stelselinrichting ArchiMateNote Vervangen door InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 15:33:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 15:33:54 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Governance (incl. publieke regie)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-9b08638be60d47afa9882e6d9fbaf31c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Governance (incl. publieke regie)
Publiceren  : Nee
Elementen  : 
Relaties  :