OO API

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort.

De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app.

Type  : Standaard
Beheerder  : Edustandaard
Werkingsgebied  : Sector HO
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/open-onderwijs-api/open-onderwijs-api/

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Hoger onderwijs (BusinessCollaboration) HO Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het voor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuisvestin- g Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverwerkin- g Het maken van operationele afspraken over de informatieverwerking die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten op het gebied van informatieverwerking en -uitwisseling. (BusinessFunction) Informatiestandaard- isatie Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Requirement) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen (Requirement) Transparantie over maatregelen Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn (Requirement) Handelingen zijn herleidbaar Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen (Requirement) Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsvolger te identificeren (Requirement) Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling (Principle) Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? Deze svg is op 09-03-2022 15:04:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:04:19 CET
Meer informatie
ROSA
De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinforma- tie wordt samenhangen- d beschikbaar gesteld Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling (Principle) Behoeftegeric- hte en doelgebonden gegevensuitwi- sseling Het maken van operationele afspraken over de informatieverwerking die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten op het gebied van informatieverwerking en -uitwisseling. (BusinessFunction) Informatiestan- daardisatie Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen (Requirement) Voorkom ongewenste traceerbaarhei- d en vindbaarheid Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Hoger onderwijs (BusinessCollaboration) HO Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Het voor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen (Requirement) Transparantie over maatregelen Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuis- vesting Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Requirement) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsvolger te identificeren (Requirement) Gebruik onderwijsidenti- teit waar nodig Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverw- erking Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn (Requirement) Handelingen zijn herleidbaar Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship Deze svg is op 09-03-2022 15:04:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:04:19 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details OO API
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : OO API