Inspelen op beleidswijzigingen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Inspelen op beleidswijzigingen


Overzicht
Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwisseling in de keten De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld. (Principle) Serviceprestaties in beeld Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectorale samenwerking De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. (Principle) Aansluiten bij NORA We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastructuur We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Principle) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. (Principle) Eenheid in verscheidenheid Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur. (Principle) Digitaal doen we het zo De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving. (Goal) Inspelen op beleidswijzigingen IAA heeft betrekking op Identificatie, Authenticatie en Autorisatie ten behoeven van toegang en distributie in de onderwijsketens. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het vinden van aansluiting op de onderwijsbrede IAA-architectuur. (Grouping) IAA Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen (Requirement) Ontsluiten van lokale informatiediensten We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers (Principle) Minimalisering van de digitale sleutelbos Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwisseling in de keten De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling (Requirement) Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Ketenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard) (Requirement) Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (Requirement) Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Driver Inrichting van de informatiehuishouding InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 06:33:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 06:33:56 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Inspelen op beleidswijzigingen
View-id  : Id-a49ee071-4a57-4e93-9e2e-5749fd99bf72
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Inspelen op beleidswijzigingen