Onderwijs uitvoeren

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Onderwijs uitvoeren


Overzicht
BusinessRole Onderwijsinstelling De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie BusinessRole Onderwijsvolger BusinessRole Sectorale onderwijsondersteu- nende organisaties De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar BusinessRole Uitgever BusinessRole Distributeur BusinessActor CITO BusinessRole Softwareleverancier De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsenen Examens BusinessActor SLO Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Onderwijs-ondersteunend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel BusinessRole Leermiddelenaanbi- eder BusinessRole Wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger BusinessRole Samenwerkingsverb- and passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Voorkomen van schooluitval BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan (BusinessFunction) Zorg en begeleiding Het zorgen voor stage waarin een onderwijsvolger de praktijk leert bij een bedrijf of instelling (BusinessFunction) Stage Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanning BusinessInteraction Educatieve contentketen Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 6 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 7, 10 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 33 AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 29 AssociationRelationship 28 AssociationRelationship 27 AssociationRelationship 30 AssociationRelationship 31 AssociationRelationship 29 AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 17:59:13 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 17:59:13 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Onderwijs uitvoeren
View-id  : Id-a5f3e884-5352-4e66-a16c-a2710d375847
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijs uitvoeren