Rollen en Actoren

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Rollen en Actoren


Overzicht
BusinessRole Accreditatie- organisatie BusinessActor CITO Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsenen Examens De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Distributeur BusinessRole Gemeente BusinessRole HO-instelling BusinessRole HO- ondersteunendeorg- anisaties De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal. (BusinessActor) Kerndepartement OCW BusinessRole Landelijke onderwijsondersteu- nende organisaties De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. (BusinessActor) MBO Raad BusinessRole MBO-instelling BusinessRole MBO- ondersteunende organisaties Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW BusinessRole Onderwijsinstelling BusinessRole Onderwijsvolger De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. (BusinessActor) PO-Raad BusinessRole PO-instelling BusinessRole PO-ondersteunende organisaties De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder BusinessActor SLO BusinessRole SLOA-instelling BusinessRole Softwareleverancier BusinessRole Uitgever De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs. (BusinessActor) VO-raad BusinessRole VO-instelling BusinessRole VO- ondersteunendeorg- anisaties De VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. (BusinessActor) VSNU Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Een VVE Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Peuterspeelzaal De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (BusinessActor) Vereniging Hogescholen De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften. (BusinessRole) Afnameleider ArchiMateNote Onderstaande rollen en actoren komen uit de wiki, worden (nog) niet in andere modellen dan dit overzicht gebruikt. -20171019 De Architectuurraad is een adviserend gremium binnen [[Edustandaard]], waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de [[Standaardisatieraad]]. (BusinessActor) Architectuurraad De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe. (BusinessRole) Beoordelaar Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Het bureau faciliteert de [[Standaardisatieraad]], de [[Architectuurraad]] en de Edustandaard-werkgroepen. Verder onderhoudt het bureau contact met andere (internationale) standaardenorganisaties. (BusinessActor) Bureau Edustandaard 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere. (BusinessActor) Edustandaard De Informatiekamer is het overlegorgaan van de sectoren en het ministerie van OCW. Op 17 juni 2010 kwam de Informatiekamer voor de eerste keer bijeen in de Barcelonazaal van het ministerie van OCW in Den Haag. Er werd gediscussieerd over de vraag welke kansen, noodzaak en mogelijkheden men zag voor sector overstijgende samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT en aan welk gezamenlijk beleid dit kan bijdragen. Verder stond de vraag centraal wat het onderwijsdomein moet organiseren om de informatie- voorziening te optimaliseren om benoemde kansen en mogelijkheden te benutten. (BusinessActor) Informatiekamer De normeringsadviseur brengt, op basis van een analyse van (geanonimiseerde) afnameresponses, een normeringsadvies uit aan de toetseigenaar. (BusinessRole) Normeringsadviseur Een oefentoetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een oefentoets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een oefenmodule van een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Oefentoetsafnemer De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen; docenten zijn veelal verantwoordelijk voor de aanlevering of het bijhouden van correcte gegevens, en vervullen in die hoedanigheid ook de rol van onderwijsadministratie. (BusinessRole) Onderwijsadministr- atie De resultaatverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het eindoordeel van een toets. (BusinessRole) Resultaatverantwoo- rdelijke De scoreverwerker is verantwoordelijk voor het omzetten van een score in een toetsresultaat. Deze rol kan zowel door een persoon als door een (onderdeel van een) computersysteem worden vervuld. (BusinessRole) Scoreverwerker BusinessRole Sectorale onderwijsondersteu- nende organisaties Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. Taken zijn: (BusinessActor) Standaardisatieraad Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer De toetseigenaar is als formele eigenaar van de toets verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toets en de bijbehorende afname- en correctievoorschriften (BusinessRole) Toetseigenaar De toetslocatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een (fysieke) locatie voor toetsafname. (BusinessRole) Toetslocatiebeheerd- er De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in. (BusinessRole) Toetsplanner BusinessRole Toezichthouder De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs. (BusinessActor) AOC Raad AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-03-2022 04:31:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 04:31:36 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie
Deze view is initieel toegevoegd om de inhoud van de ArchiMate-modellen gelijk te trekken aan de inhoud uit de ROSA wiki


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Rollen en Actoren
View-id  : Id-a6bf7fd9-0432-4145-92b8-a3825576cd61
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Rollen en Actoren