Leermiddel gebruiken

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Leermiddel gebruiken
Overzicht
Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Toelichting  :  Proces waarbij toegang tot het digitaal leermateriaal wordt verkregen en waarin het gebruik o.a. gepersonaliseerd wordt, bijvoorbeeld het tonen van de naam in een gebruiksomgeving, of het kunnen inzien van de licentiestatus. Binnen dit proces creëert de gebruiker data welke weer aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld.
Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Uitvoering van het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Leermiddel gebruikenToepassingsscenario
Leermiddel gebruiken (Toegang)Toepassingsscenario
Leermiddel gebruiken (met RC)Toepassingsscenario
Leermiddelen en ToetsenToepassingsscenario

Binnen het ketenproces Leermiddel gebruiken vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Leermateriaal gebruikenHet gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera.
Leermiddel in gebruik nemenHandeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik.
Toegang geven tot leermiddel
View

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ROSA

Het ketenprocesmodel toont de samenhang tussen de leermiddelgerelateerde ketenprocessen (ontwikkelen leermateriaal en aanbieden, verwerven, gebruiken en betalen leermiddel) en hun positie ten opzichte van processen van waaruit informatie wordt gebruikt (inschrijven, bepalen onderwijsaanbod) of waaraan informatie wordt geleverd (planning en roostering, monitoren voortgang). In het model wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoud (het leermateriaal) en het product (het leermiddel) dat op basis van die inhoud wordt samengesteld. Hetzelfde leermateriaal kan in verschillende leermiddelen worden (her)gebruikt. Op basis van (de match tussen) de leermiddelbeschrijving en de educatieve context waarbinnen het leermiddel moet worden toegepast, wordt een selectie gemaakt. Dat kan de selectie van één enkel leermiddel zijn, of bijvoorbeeld een winkelmandje dat gaandeweg gevuld wordt. Een specifieke vorm van selectie is een zogenoemde leermiddelenlijst, waarin op voorhand is vastgelegd welke leermiddelen nodig zijn. Vanaf het moment van bestellen ontstaat een bepaalde aanspraak - in de vorm van rechten en plichten - op het leermiddel die op basis van levering, gebruik en betaling wordt bijgesteld. Zo kan de eerste keer gebruik van het leermiddel bijvoorbeeld gelden als ‘activatie’, waarna de gebruiker het recht heeft het leermiddel daadwerkelijk te gebruiken, maar bepaalde andere (retour)rechten niet langer gelden. Afhankelijk van het betaalmodel dat voor het leermiddel van toepassing is (bijv. betaling vooraf, betalen naar gebruik, gratis beschikbaar, abonnement, etc.) beïnvloedt de betaalstatus ook de aanspraak die iemand op een leermiddel heeft. Vanuit het gebruik van het leermiddel ontstaan enerzijds voortgangsgegevens (waar bevindt iemand zich in het leermateriaal) en anderzijds gebruiksgegevens (wanneer en hoe is het leermiddel gebruikt) die elk hun eigen weg vinden naar andere processen. De voortgangs- en gebruiksgegevens zijn relevante input voor de monitoring van de voortgang van een onderwijsdeelnemer, omdat ze iets zeggen over de (mate van) interactie van de onderwijsdeelnemer met het leermiddel en leermateriaal. De gebruiksgegevens zijn ook relevant voor betaling, indien sprake is van betalen naar gebruik. Gebruiksgegevens kunnen ook input zijn voor een nieuwe selectie- en bestelcyclus, waarbij de selecterende partij de selectie afstemt op gebruiksgegevens uit bijvoorbeeld het voorgaande leerjaar.

Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnem- er Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een overzicht van de leermiddelen die een onderwijsdeelnemer in een bepaalde periode nodig heeft. (BusinessObject) Leermiddelenlijst Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Leermiddel aanbieden Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Leermiddel samenstellen BusinessInteraction Leermiddel publiceren Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Leermiddel verwerven Het plaatsen van een bestelling. (BusinessInteraction) Leermiddel bestellen Proces waarbij een besteld leermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de besteller/gebruiker. Er zijn verschillende methoden van leveren; deze worden ook deels bepaald door de karakteristieken van het leermateriaal. Zo betreft het leveren van fysiek materiaal het versturen naar het opgegeven afleveradres en kan voor digitaal leermateriaal een activatiecode van een bestelde licentie aan een besteller of een gebruiker digitaal of fysiek worden geleverd. (BusinessInteraction) Leermiddel leveren Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Leermiddel selecteren Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel Een opdracht om één of meer leermiddelen te leveren. (BusinessObject) Bestelling Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) Leermiddel in gebruik nemen Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Leermateriaal gebruiken Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelgebruik Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang ArchiMateNote Verder aan te vullen De selectie van één of meer te verwerven leermiddelen. (BusinessObject) Leermiddelselectie Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbeschrijv- ing De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Leermiddel(gebruik) betalen Het bepalen welke kosten betaald moeten worden voor het gebruik van een leermiddel. Deze kosten kunnen bestaan uit een vaste component (bijv. eenmalige licentiekosten, of een abonnement) en/of een variabele component (op basis van het daadwerkelijke gebruik van een leermiddel). De kosten kunnen ook nihil zijn. (BusinessInteraction) Bepalen leermiddelkosten Het voldoen van de te betalen leermiddelkosten. (BusinessInteraction) Betalen leermiddelkosten De instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op een leermiddel van toepassing zijn. (BusinessObject) Akkoord op leermiddelcondities Informatie over het starten en afronden van bepaalde inhoud, aangevuld met eventuele signalen voor opvolging door de onderwijsdeelnemer en/of onderwijsprofessional. (BusinessObject) Voortgang leermateriaal Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren ArchiMateNote Verder aan te vullen Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbeschrijving Materiaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties. (BusinessObject) Leermateriaal Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Leermateriaal ontwikkelen BusinessInteraction Leermateriaal publiceren BusinessInteraction Leermateriaal construeren Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) leermateriaal. (BusinessObject) Leermateriaalbeschr- ijving Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname ArchiMateNote Verder aan te vullen Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting ArchiMateNote Verder aan te vullen Uitwisseling aanbod (opleidingen) met partner (websites) (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsaanbod Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) leermateriaal. (BusinessObject) Leermateriaalbeschr- ijving AssociationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship beschrijft AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship beschrijft AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 22-09-2023 15:47:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2023 15:47:05 CEST
Toon de view op ware grootte
Meer informatie
ROSA
Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Leermateriaal gebruiken Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributieen Toegang Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel BusinessInteraction Toegang geven tot leermiddel Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) Leermiddel in gebruik nemen AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-09-2023 15:47:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2023 15:47:06 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Leermiddel gebruiken
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-aa0089ee5df848ec8605a99ce0b452eb
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-aa0089ee5df848ec8605a99ce0b452eb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leermiddel gebruiken