Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)

Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en administreren onderwijsresultaat in detail weer en hoe die zich tot elkaar verhouden. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen.

Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidingsgeg- evens Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen financiering deelnamekosten Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemer Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeuze Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeelnemer Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeelnemer Het proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd. (BusinessInteraction) Administreren uitschrijving Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd. (BusinessInteraction) Administreren indeling onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Het proces van het verzamelen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer die van belang zijn voor de aanmelding van de onderwijsdeelnemer op de opleiding. (BusinessInteraction) Verzamelen dossier onderwijsdeelnemer Het proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Autoriseren gegevensoverdracht Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossier Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. (BusinessObject) Opleiding Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringsstatus Het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Onderwijsdeelnamekoste- n Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen. (BusinessObject) Portfolio Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaatverklarin- g Toestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Autorisatie gegevensuitwisseli- ng De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatregel AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 01-05-2024 03:23:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 01-05-2024 03:23:32 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-bb7e219631e149e0af43337a3adf8d74
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Vastgesteld
Datum laatste wijziging  : 12-10-2023
Beschrijving laatste wijziging  : Commentaar QA-team 26-9-2023 verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :