Terugdringen administratieve lasten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Terugdringen administratieve lasten


Overzicht
Driver Transparantie en regie Driver Inrichting van de informatiehuishouding IAA heeft betrekking op Identificatie, Authenticatie en Autorisatie ten behoeven van toegang en distributie in de onderwijsketens. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het vinden van aansluiting op de onderwijsbrede IAA-architectuur. (Grouping) IAA Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschappelijk IAA- stelsel We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers (Principle) Minimalisering van de digitale sleutelbos Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen (Requirement) Ontsluiten van lokale informatiediensten Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwisseling in de keten De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld. (Principle) Serviceprestaties in beeld Niet bemoeien met interne aangelegenheden, waar nodig transparantie bieden (Principle) Niet bemoeien met interne aangelegenheden Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwisseling in de keten De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling (Requirement) Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (Requirement) Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Ketenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard) (Requirement) Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoordenboek DUOvoor berichtuitwisseling met DUO Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectorale samenwerking We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur. (Principle) Digitaal doen we hetzo We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastructuur Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen. (Principle) Koppelen - niet kantelen We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. (Principle) Eenheid in verscheidenheid We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Principle) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 10:16:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 10:16:17 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Terugdringen administratieve lasten
View-id  : Id-c8f724da-6f04-4083-9add-387c01996f75
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Terugdringen administratieve lasten