Aanmelden

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Aanmelden


Overzicht
Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom en uitstroom Overstap naar een andere school (ArchiMateView) Overstap naar een andere school Inschrijven (ArchiMateView) Inschrijven De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessRole Onderwijsvolger De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens BusinessProcess Beheer van aanmeldingen BusinessProcess Aanmelding ontvangen BusinessProcess Aanmelding behandelen BusinessProcess Aanmelding afwijzen BusinessProcess Aanmelding definitief maken MBO instellingen informeren latende school of woongemeente van de leerling over de status van de aanmelding. Voregtijdig aanmelden MBO. (BusinessProcess) Informeren aanmeldstatus De ontvangende onderwijsinstelling gaat na of de ontvangen aanmeldgegevens van de student correct zijn. Het sectorale basisregister onderwijsvolgers wordt hierbij geraadpleegd. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegevens ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolgers Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformulier systeem Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Onderwijsinstelling informeert woongemeente van alle eindexamenkandidaten, voor eindexamenkandidaten die voornemens zijn een vervolgopleiding aan het MBO te volgen. Alleen voor specifieke instellingen genoemd in de wet. Onderdeel van Vroegtijdig aanmelden MBO. (BusinessProcess) Informeren potentiële MBO gangers Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon BusinessRole Gemeente BusinessProcess Toezicht houden op naleving leerplichtwet BusinessObject Bericht aanmeldstatus Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Ondersteunt berichtuitwisseling voor onder andere vroegtijdig aanmelden MBO (ApplicationComponent) Koppelpunt vroegtijdig aanmelden Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag. (Constraint) Vernietigen Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag. (Constraint) Vernietigen Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien. (Constraint) Inzien BusinessProcess Aanvragen en vastleggen ketenidentiteit ArchiMateNote Als een aanmelding 'definitief' wordt gemaakt, start het proces (trigger) voor de aanvraag van deketenidentiteit voor de leerling ArchiMateNote Als de aanmelding niet leidt tot een inschrijving, vernietigt de ontvangende instelling de aanmeldgegevens BusinessInteraction Overstap naar andere school ArchiMateNote Onderdeel van de aanmelding is de overdracht van het overstapdossier BusinessProcess Monitoren aanmeldstatus AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:23:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:23:20 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Aanmelden
View-id  : Id-d07085e1-e540-4287-aecc-804001269b6f
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmelden