Overzicht Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Overzicht Ketenprocessen
Overzicht Ketenprocessen

Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Ontwikkelen leermateriaal De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(gebruik) Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen. (BusinessInteraction) Verzamelen (digitaal) portfolio Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennormen,- beleid en -procedures Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen BusinessInteraction Registreren onderwijsdeelname Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Financiering onderwijsdeelname Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs Het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties). (BusinessInteraction) Erkennen van onderwijs Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting Het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning. (BusinessInteraction) Monitoren doorstroom Deze svg is op 10-04-2024 14:01:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 14:01:46 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Overzicht Ketenprocessen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-dd204a2769c34a1aabbe202fa1cc2eef
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Overzicht Ketenprocessen
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)