Administreren onderwijsdeelname

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Administreren onderwijsdeelname
Overzicht
Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Deelname aan het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)
Opvolgen aan- en afwezigheid (in context)
Toepassen leermiddelen (in context)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (per rol)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (in context)
Toetsen en examineren (per rol)
Toetsen en examineren (per rol) VERVALLEN

Binnen het ketenproces Administreren onderwijsdeelname vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden.
Administreren financiering onderwijsdeelnemerHet proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt.
Administreren indeling onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd.
Administreren inschrijving onderwijsdeelnemerHet proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer.
Administreren uitschrijvingHet proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd.
Identificeren onderwijsdeelnemerHet proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn.


Meer informatie
ROSA
Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeel- nemer Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeel- nemer Het proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd. (BusinessInteraction) Administreren uitschrijving Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringss- tatus Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Een verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Het contextmodel beschrijft de ketenprocessen (aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en onderwijsresultaat) die doorlopen worden om de onderwijsdeelnemer correct aan te melden en in te schrijven, waarbij alle relevante gegevens gevalideerd en geadministreerd worden, benodigd om het onderwijs en de voortgang daarop te volgen. (Grouping) Aanmelden en administreren onderwijsdeel- name Het proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd. (BusinessInteraction) Administreren indeling onderwijsdeel- nemer De registratie van de aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Een maatregel die wordt uitgevoerd om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeel- nemer AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 13-07-2024 00:41:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2024 00:41:43 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Administreren onderwijsdeelname
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-f6f59b6190fc465f984a1a7a16580d97
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f6f59b6190fc465f984a1a7a16580d97
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Administreren onderwijsdeelname