Id-f9b57565-6e32-4b25-b7f0-40994d47b2d4

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AssignmentRelationships > Id-f9b57565-6e32-4b25-b7f0-40994d47b2d4
ArchiMate-relatie Id-f9b57565-6e32-4b25-b7f0-40994d47b2d4
ArchiMate_AssignmentRelationship.png
Relatietype  : AssignmentRelationship
Relatie-id  : Id-f9b57565-6e32-4b25-b7f0-40994d47b2d4
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : HO-instelling (BusinessRole)
Naar  : Studieadvies en studievoortgangscontrole (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :