OO API

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Overzicht
De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Hoger onderwijs (BusinessCollaboration) HO Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het voor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuisvestin- g Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverwerkin- g Het maken van operationele afspraken over de informatieverwerking die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten op het gebied van informatieverwerking en -uitwisseling. (BusinessFunction) Informatiestandaard- isatie Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Requirement) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen (Requirement) Transparantie over maatregelen Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn (Requirement) Handelingen zijn herleidbaar Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen (Requirement) Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsvolger te identificeren (Requirement) Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling (Principle) Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship ? Deze svg is op 09-03-2022 15:04:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:04:19 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails OO API
View-id  : Id-fa22050b-1938-40da-83a5-47003d1c4939
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : OO API