Analyse van afname

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Analyse van afname

Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van de afname Bij het nakijken van het uitvoeringsresultaat wordt bepaald in hoeverre een door de onderwijsvolger geproduceerd resultaat (zoals beantwoording van een vraag of de inhoud van een werkstuk) voldoet aan de correctievoorschriften. In sommige gevallen, zoals bij een digitale multiple choice toets, kan de correctie volledig automatisch plaatsvinden. In andere gevallen, zoals bij open vragen of werkstukken, vindt de correctie (deels) handmatig plaats. Bij het nakijken van teksten kan tevens sprake zijn van plagiaatcontrole, bijvoorbeeld als het teksten van belangrijke werkstukken zijn die buiten een gecontroleerde omgeving (als thuisopdracht) tot stand zijn gekomen. Bij sommige oefeningen, toetsen en examens kan het nakijken nauw geïntegreerd zijn (lees: tegelijkertijd plaatsvinden met) de afname. (BusinessProcess) Nakijken van uitvoeringsresultaat Proces om de uitvoeringsresultaten te vergelijken met de correctieregels van het materiaal, waarbij bepaald wordt of het gegeven resultaat voldoet of niet. Zie 'nakijken van het uitvoeringsresultaat'. (BusinessProcess) Handmatig nakijken Proces om geautomatiseerd de uitvoeringsresultaten te vergelijken met de correctievoorschriften van het materiaal, waarbij bepaald wordt of het gegeven resultaat voldoet of niet. Zie 'nakijken van het uitvoeringsresultaat'. (BusinessProcess) Automatisch nakijken Bij het scoren van het resultaat worden de uitvoeringsresultaten op niveau van de oefening, toets of examen gecombineerd tot een indicator. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van allerhande gegevens, bijvoorbeeld metadata van het materiaal en informatie over de resultaten van andere afnames. (BusinessProcess) Scoren van uitvoeringsresultaat Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Verzamelen van gegevens tbv vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de toets en van de toetsitems. Proces levert (onderliggende gegevens voor) een of meer evaluatierapporten. De uitkomst van deze analyses leiden tot verwerkingen als bijvoorbeeld bijstellen of wijzigingen voor volgende cycli. De analyse kan ook leiden tot bijstellingen van de huidige scoring en bepaling van betekenis. (BusinessProcess) Kwaliteitsanalyse Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsvolger ten opzichte van diens leerdoelen. (BusinessObject) Materiaal Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Verzamelterm voor alle vormen van verslaglegging die ontstaat bij het uitvoeren van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Uitvoeringsrespons De tijdens het afnameproces teweeggebrachte en vastgelegde output gerelateerd aan een (onderdeel van) een examen, toets of oefening. Hieronder valt ook informatie over het gedrag. (BusinessObject) Afnamerespons Verslaglegging van gebeurtenissen en gedragingen van een onderwijsvolger in de fysieke wereld ten tijde van de afname (BusinessObject) Proces verbaal Een artefact dat een onderwijsvolger heeft gemaakt in het kader van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Werkproduct Interne gegevensstructuur, resultaat- en andere gegevens die gebruikt worden in de verschillende stadia van analyse van een examen, toets of oefening (BusinessObject) Tussenresultaat Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis Een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk en volgens een gestandaardiseerde maat dat door de onderwijsvolger is behaald. Voorbeelden: cijfer, DLE, percentiel, niveau (A-E/I-V/..) (BusinessObject) Behaalde niveau Informatie om te bepalen wat de volgende stappen zijn die nodig zijn om de verschillen met gestelde doelen te overbruggen. Op basis van feedforward kan materiaal geselecteerd om de onderwijsvolger te helpen om de geplande leerdoelen te behalen. (BusinessObject) Feedforward Informatie over waar de onderwijsvolger staat ten opzichte van de leerdoelen (BusinessObject) Feedback Informatie gebruikt voor het bepalen van de leerdoelen en bijhorende criteria (BusinessObject) Feed up Vastlegging van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten (BusinessObject) Beoordelingsversl- ag Rapport waarin het resultaat van een kwaliteitsanalyse is vastgelegd. Bevat (onderliggende gegevens voor) rapportages over de validiteit en betrouwbaarheid van een examen, toets, oefening en/of items, of kwaliteitsevaluatie van het onderwijs. (BusinessObject) Gegevens kwaliteitsanalyse Evaluatierapport op het niveau van de onderwijsinstelling of instelling-overstijgend. Bevat geaggregeerde overzichten tbv kwaliteitszorg en verantwoording, momentopnames, trendanalyses. (BusinessObject) Gegevens tbv validiteit Evaluatierapport over de kwaliteit van een examen, toets of oefening, bevat informatie over kwaliteit en betrouwbaarheid van de toets. Op basis van dit rapport kunnen selecties van items worden aangepast. (BusinessObject) Betrouwbaarheid materiaal Evaluatierapport op het niveau van de onderwijsvolger of groep van onderwijsvolgers. Bevat overzichten met momentopnames en trendanalyses in de tijd. (BusinessObject) Gegevens tbv evaluatie kwaliteit Het exporteren van een (tussen)resultaat uit een systeem waarin dat resultaat tot stand komt naar een vorm die geschikt is voor import en eventuele verdere verwerking in een ander systeem. Zie ook 'importeren van een resultaat'. (BusinessProcess) Exporteren van resultaat Representatie van tussenresultaat in (gestandaardiseerd) formaat dat geschikt is voor import en export, gebruikt om gegevensoverdracht te kunnen ondersteunen tussen verschillende systemen of omgevingen gedurende de analyse. (BusinessObject) Tussenresultaat in export-formaat Het importeren van een (tussen)resultaat voor verdere analyse en verwerking. Zie ook 'exporteren van een resultaat'. (BusinessProcess) Importeren van resultaat Het beoordelen of het uitvoeringsresultaat in voldoende mate is gebaseerd op eigen werk (ApplicationService) Plagiaat controle Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolger Hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Leerdoelen Metadata van een onderwijsvolger. Voorbeelden: leerstijl, achtergrond. (BusinessObject) Profiel Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden dat een onderwijsaanbieder als eenheid aanbiedt. (BusinessObject) Curriculum Een gestandaardiseerde set begrippen die gebruikt kan worden om leerdoelen mee aan te duiden. (BusinessObject) Referentiesets leerdoelen Informatie over de resultaten van referentiegroep of –doelen in relatie waartoe genormeerd is (leerjaar/niveau/..). (BusinessObject) Referentiegroepen Verzameling onderwijsvolgers (BusinessObject) Groep Requirement UWLR Requirement xAPI Requirement Caliper Requirement SCORM Requirement IMS QTI IR Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgeving digitaal leermateriaal ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent (Learning) analyse tool AccessRelationship R AccessRelationship AccessRelationship R AccessRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 23-11-2022 13:13:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 13:13:49 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
ArchiMate-view Analyse van afname
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-ff00db62-6db6-4d55-85d7-789047304c67
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Analyse van afname
Report:View:Detailed  : true
Report:View:Hide:Diagram  : true
Report:View:Hide  : true
Elementen  : 
Relaties  :