Structuur van de wiki

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf Structuur van de wiki)
Ga naar: navigatie, zoeken

De aanwezige informatie in deze ROSA architectuurwiki is gestructureerd conform onderstaand model.

Grouping Ontwerpgebied Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak Een Ontwerpkader is een maatregel op een bepaald gebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Requirement) Ontwerpkader Standaarden helpen uitwisseling van gegevens tussen systemen makkelijker, sneller en vollediger te maken. Door binnen het veld de zelfde standaarden te gebruiken, wordt deze uitwisseling efficiënter. ==Attributen== * Toelichting * Externe verwijzing * Beheerder * Werkingsgebied * Toepassingsgebied (Requirement) Standaard De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Principe Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Beleid en doelstellingen Een Ketenfunctie beschrijft wat het onderwijsdomein doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) het wordt uitgevoerd. Invulling van de ketenfuncties geschiedt via (keten)processen, waarbij in de regel verschillende actoren vanuit diverse rollen betrokken zijn. ==Attributen== * Toelichting (BusinessFunction) Ketenfunctie Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces BusinessProcess Bedrijfsproces Een referentiegegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Referentie gegevenssoort ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (DataObject) Gegevens BusinessCollaboration Werkingsgebied ==Attributen== * Externe verwijzing (BusinessActor) Ketenpartij BusinessRole Rol Een functionaliteit is een complete basisfunctie die relevant is voor business / eindgebruiker. (ApplicationService) Functionaliteit Een referentiecomponent is een conceptueel systeem dat een verzameling van functionaliteiten biedt (implementeert) en processen en functies in keten of organisatie ondersteunt. ==Attributen== * Type=Referentiecomponent (ApplicationComponent) Referentie component Een applicatie is een concrete implementatie van een of meer referentiecomponenten. ==Attributen== * Type=Applicatie * Toelichting * Toepassingsgebied * Werkingsgebied * Eigenaar * Externe verwijzing (ApplicationComponent) Applicatie ==Attributen== * Definitie * Toelichting * Voorbeeld (BusinessObject) KOI Begrip Driver Wet en regelgeving Driver Visie Een zeggenschap beschrijft wat een ketenpartij met een referentiegegevenssoort mag doen. Om te bepalen wie binnen de onderwijsketen wat met welke gegevens mag (of moet) doen, ligt het voor de hand om uit te gaan van een 'eigenaarschap' van gegevens. Een formeel (juridisch) eigenaarschap van gegevens bestaat echter niet. Bovendien zullen vanuit verschillende rollen verschillende partijen 'iets' met gegevens moeten doen - een absoluut eigenaarschap is dus, los van de juridische context, uitgesloten. Om invulling te geven aan de vraag ´wie doet wat met welke onderwijsgegevens?´ maken we daarom onderscheid in zeggenschappen die partijen kunnen hebben over verschillende gegevens. (Constraint) Zeggenschap InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship AccessRelationship ServingRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW AssociationRelationship Deze svg is op 04-03-2022 22:06:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 22:06:18 CET
   
   
   
   

Zie ook