Ketenfunctiemodel

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het ketenfunctiemodel beschrijft wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) het wordt uitgevoerd. Invulling van de ketenfuncties geschiedt via (keten)processen, waarbij in de regel verschillende actoren vanuit diverse rollen betrokken zijn.

BusinessFunction Bestuur Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving (BusinessFunction) Beleid en wetgeving Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsketen en haar besturing (BusinessFunction) Visievorming en governance Vakbonden, LAKS, publieke opinie (BusinessFunction) Participatie en inspraak BusinessFunction Kwaliteitswaarborging De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen. (BusinessFunction) Erkenning en accreditering Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. (BusinessFunction) Kwaliteitsbewaking en toezicht BusinessFunction Informatievoorziening Het maken van operationele afspraken over de informatieverwerking die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten op het gebied van informatieverwerking en -uitwisseling. (BusinessFunction) Informatiestandaardisatie Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverwerking Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy BusinessFunction Onderwijs Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanning Het zorgen voor stage waarin een onderwijsvolger de praktijk leert bij een bedrijf of instelling (BusinessFunction) Stage Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom en uitstroom Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering BusinessFunction Ontwikkeling Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod. (BusinessFunction) Onderwijsontwikkeling BusinessFunction Preventie en zorg Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan (BusinessFunction) Zorg en begeleiding Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten (BusinessFunction) Preventie schooluitval Voor zover het de keten raakt. Binnenschoolse processen vallen hier niet onder. (BusinessFunction) Bedrijfsmiddelen Het voor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuisvesting Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein. (BusinessFunction) Bekostiging Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Vraagbundeling en inkoop Deze svg is op 05-03-2022 08:57:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 08:57:12 CET

Bestuur

 • Beleid en wetgeving (Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving)
 • Participatie en inspraak (Vakbonden, LAKS, publieke opinie)
 • Verantwoording (Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken.)
 • Visievorming en governance (Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsketen en haar besturing)

Onderwijs

 • Instroom, doorstroom en uitstroom (Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers.)
 • Leerrouteplanning (Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen.)
 • Onderwijsuitvoering (Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.)
 • Stage (Het zorgen voor stage waarin een onderwijsvolger de praktijk leert bij een bedrijf of instelling)
 • Toetsing en diplomering (Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger.)

Bedrijfsmiddelen

 • Bekostiging (Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein.)
 • Onderwijshuisvesting (Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen.)
 • Personeel en organisatie (Het voor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.)
 • Vraagbundeling en inkoop (Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.)

Ontwikkeling

 • Onderwijsontwikkeling (Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod.)
 • Ontwikkeling leermiddelen (Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding.)

Preventie en zorg

 • Preventie schooluitval (Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten)
 • Zorg en begeleiding (Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan)

Kwaliteitswaarborging

Informatievoorziening

 • Identificatie en toegang (Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie.)
 • Informatiebeveiliging en privacy (Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten.)
 • Informatiestandaardisatie (Het maken van operationele afspraken over de informatieverwerking die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten op het gebied van informatieverwerking en -uitwisseling.)
 • Informatieverwerking (Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.)

Zie ook