Ketenpartijen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

ROSA beschrijft de volgende ketenpartijen

KetenpartijTypeBeschrijving
AOC RaadActorDe AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.
Accreditatie-organisatieRol
AfnameleiderRolDe afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.
ArchitectuurraadActorDe Architectuurraad is een adviserend gremium binnen Edustandaard, waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de Standaardisatieraad.
BeoordelaarRolDe beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.
Bureau EdustandaardActorBureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Het bureau faciliteert de Standaardisatieraad, de Architectuurraad en de Edustandaard-werkgroepen. Verder onderhoudt het bureau contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.
CITOActor
College voor Toetsen en ExamensActorHet is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.
DUOActorDe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.
DerdenRol'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen.
DistributeurRol
EdustandaardActorEdustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.
GemeenteRol
HO-instellingRol
HO-ondersteunende organisatiesRol
InformatiekamerActorDe Informatiekamer is het overlegorgaan van de sectoren en het ministerie van OCW. Op 17 juni 2010 kwam de Informatiekamer voor de eerste keer bijeen in de Barcelonazaal van het ministerie van OCW in Den Haag. Er werd gediscussieerd over de vraag welke kansen, noodzaak en mogelijkheden men zag voor sector overstijgende samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT en aan welk gezamenlijk beleid dit kan bijdragen. Verder stond de vraag centraal wat het onderwijsdomein moet organiseren om de informatie- voorziening te optimaliseren om benoemde kansen en mogelijkheden te benutten.
Inspectie van het OnderwijsActorDe Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen
Kerndepartement OCWActorHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal.
Landelijke onderwijsondersteunende organisatiesRol
Latende instellingRolDe latende instelling is de laatste onderwijsinstelling waar een onderwijsvolger een opleiding heeft gevolgd.
LeerlingvervoerderRol
LeermiddelenaanbiederRol
MBO RaadActorDe MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
MBO-instellingRol
MBO-ondersteunende organisatiesRol
Ministerie van OCWActorHet Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het Kerndepartement OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.
NormeringsadviseurRolDe normeringsadviseur brengt, op basis van een analyse van (geanonimiseerde) afnameresponses, een normeringsadvies uit aan de toetseigenaar.
OefentoetsafnemerRolEen oefentoetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een oefentoets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een oefenmodule van een digitaal toetssysteem).
OnderwijsadministratieRolDe onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen; docenten zijn veelal verantwoordelijk voor de aanlevering of het bijhouden van correcte gegevens, en vervullen in die hoedanigheid ook de rol van onderwijsadministratie.
OnderwijsinstellingRol
OnderwijsvolgerRol
Ontvangende instellingRolDe ontvangende instelling is de onderwijsinstelling waar een onderwijsvolger zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven.
PO-RaadActorDe PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
PO-instellingRol
PO-ondersteunende organisatiesRol
RegisterhouderRolDe registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters
ResultaatverantwoordelijkeRolDe resultaatverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het eindoordeel van een toets.
SLOActor
SLOA-instellingRol
ScoreverwerkerRolDe scoreverwerker is verantwoordelijk voor het omzetten van een score in een toetsresultaat. Deze rol kan zowel door een persoon als door een (onderdeel van een) computersysteem worden vervuld.
Sectorale onderwijsondersteunende organisatiesRol
SectorraadRolEen sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector.
SoftwareleverancierRol
StandaardisatieraadActorDe Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. Taken zijn:
ToetsafnemerRolEen toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem).
ToetseigenaarRolDe toetseigenaar is als formele eigenaar van de toets verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toets en de bijbehorende afname- en correctievoorschriften
ToetslocatiebeheerderRolDe toetslocatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een (fysieke) locatie voor toetsafname.
ToetsontwikkelaarRolDe toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar.
ToetsplannerRolDe toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in.
ToezichthouderRol
UitgeverRol
VO-instellingRol
VO-ondersteunende organisatiesRol
VO-raadActorDe VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs.
VSNUActorDe VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.
VVE KinderopvangorganisatieRolEen VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
VVE PeuterspeelzaalRolEen VVE Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Vereniging HogescholenActorDe Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen
Wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerRol

Zie ook