Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.
Toelichting: Wijzigingen als nieuw toegevoegde ketenprocessen of wijzigingen in bestaande ketenprocessen worden periodiek vastgesteld. Informatie hierover is bij de individuele ketenprocessen te vinden.

Net als in andere overheidsdomeinen wordt ook in het onderwijsdomein veel in ketenverband samengewerkt. Die ketensamenwerkingen vinden plaats in de context van een ketenproces of zelfs meerdere ketenprocessen. Een ketenproces kan weer bestaan uit een of meerdere ketenprocesstappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartijen. Een ketenproces biedt een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald domein. Het ‘wat’ wordt gevormd door gegevenssoorten, het ‘hoe’ door processen. In die processen zijn het de gegevenssoorten die ‘stromen’ tussen de processtappen. De gegevenssoorten zijn belangrijk omdat ze het fundament zijn van de informatiehuishouding in een ketenproces. De processen zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de verantwoordelijkheden die aan rollen in het ketenproces zijn toegewezen. Een ketenproces is in de ROSA zodanig gemodelleerd dat het past op diverse onderwijsdomeinen. De invulling van het ketenproces en de daaraan gerelateerde bedrijfsprocessen heeft per onderwijsdomein een nadere uitwerking, iets wat in de sectorale referentiearchitecturen een plaats heeft of zal krijgen.

Ketenprocesmodellen[bewerken]

In de ROSA zijn diverse nauw verwante ketenprocessen uitgewerkt in ketenprocesmodellen. Met de uitwerking van ketenprocesmodellen geven we weer hoe die verwantschap eruit ziet. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in

Uitgewerkte ketenprocesmodellen zijn:

Overzicht ketenprocessen[bewerken]

Hieronder zijn de ketenprocessen van het onderwijs opgenomen. Die zijn in principe generiek toepasbaar en herkenbaar voor alle onderwijsdomeinen. Ketenprocessen zijn ingedeeld in ketendomeinen om inzicht te verschaffen in de samenhang en in de afbakening ten opzichte van elkaar.

Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Leermiddel aanbieden Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Leermiddel verwerven Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Leermateriaal ontwikkelen De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Leermiddel(gebruik) betalen Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het ketenproces "Examineren' omvat het: - vaststellen examenkaders, - organiseren van het examen - uitvoeren v an de examenonderdelen, - bepalen van de uitslag, - verstrekken waardedocument. (BusinessInteraction) Examineren Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken Het ketenproces "Toetsen' omvat het: - aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames, - presenteren van de toetsresultaten. (BusinessInteraction) Toetsen Het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen. (BusinessInteraction) Verzamelen digitaal portfolio Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het verzamelen en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van ene naar de andere onderwijsinstelling. (BusinessInteraction) Overstappen Het signaleren en analyseren van verzuim van onderwijsdeelnemers, het nemen van acties daarop, met als doel het verzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. (BusinessInteraction) Monitoren verzuim Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs Het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties). (BusinessInteraction) Erkennen van onderwijs Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting Het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning. (BusinessInteraction) Monitoren doorstroom Deze svg is op 03-05-2023 10:34:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 03-05-2023 10:34:42 CEST
NaamBeschrijving
AanmeldenHet verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.
Administreren onderwijsdeelnameHet vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Erkennen van onderwijsHet aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties).
ExaminerenHet ketenproces "Examineren' omvat het:

- vaststellen examenkaders, - organiseren van het examen - uitvoeren v an de examenonderdelen, - bepalen van de uitslag,

- verstrekken waardedocument.
Financieren van onderwijsHet beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen .
Leermateriaal ontwikkelenHet construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties.
Leermiddel aanbiedenHet samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen.
Leermiddel gebruikenHet ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Leermiddel verwervenHet verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken.
Leermiddel(gebruik) betalenDe afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel.
Monitoren doorstroomHet uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning.
Monitoren verzuimHet signaleren en analyseren van verzuim van onderwijsdeelnemers, het nemen van acties daarop, met als doel het verzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Monitoren voortgangHet geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs.
OverstappenHet verzamelen en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van ene naar de andere onderwijsinstelling.
Publiceren onderwijsinrichtingHet vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie.
ToetsenHet ketenproces "Toetsen' omvat het:

- aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames,

- presenteren van de toetsresultaten.
Verzamelen digitaal portfolioHet beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen.