Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.
Toelichting: Wijzigingen als nieuw toegevoegde ketenprocessen of wijzigingen in bestaande ketenprocessen worden periodiek vastgesteld. Informatie hierover is bij de individuele ketenprocessen te vinden.

Toelichting[bewerken]

Een ketenproces is een generiek herkenbaar geheel aan processtappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartners. Een ketenproces biedt een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald ketendomein. Het ‘wat’ wordt gevormd door informatieobjecten die in het ketenproces worden gebruikt en/of geproduceerd, het ‘hoe’ door de voortgang van het ketenproces zelf.

Een ketenproces kan weer bestaan uit een of meerdere ketenprocesstappen waarbinnen er ook sprake kan zijn van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartijen. Met andere woorden, een ketensamenwerking kan een geheel ketenproces als scope hebben, maar kan ook op een ketenprocesstap binnen een ketenproces betrekking hebben.

Binnen een ketenproces kan op deze manier meer detailinformatie verstrekt worden op welk moment in het ketenproces en door welke rol informatieobjecten worden uitgewisseld. De informatieobjecten zijn belangrijk omdat ze inzichtelijk maken welke informatie er bij bepaalde ketenprocesstappen uitgewisseld worden. Ze vormen daarmee een basis voor de uitwerking van gegevensuitwisselingen in ketensamenwerkingen.

Ketenprocessen en ketenprocesstappen geven inzicht in de verantwoordelijkheden die aan rollen in een ketenproces of ketenprocesstap zijn toegewezen. Een ketenproces is in de ROSA zodanig gemodelleerd dat het past op de sectorale referentiearchitecturen van de diverse onderwijsdomeinen als ook op de bedrijfsarchitecturen van de in het onderwijs opererende ketenpartners.

Ketenprocessen ingedeeld in ketendomeinen[bewerken]

Hieronder zijn de ketenprocessen van het onderwijs opgenomen. Die zijn in principe generiek toepasbaar en herkenbaar voor alle werkingsgebieden in het onderwijs. Ketenprocessen zijn ingedeeld in ketendomeinen om inzicht te verschaffen in de samenhang en in de afbakening ten opzichte van elkaar.

Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Ontwikkelen leermateriaal De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(gebruik) Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen. (BusinessInteraction) Opbouwen (digitaal) portfolio Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennormen,- beleid en -procedures Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen BusinessInteraction Registreren onderwijsdeelname Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Financiering onderwijsdeelname Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim en het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs Het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties). (BusinessInteraction) Erkennen van onderwijs Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting Het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning. (BusinessInteraction) Monitoren doorstroom BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Toezicht houden Deze svg is op 04-07-2024 11:50:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 11:50:16 CEST

Overzicht en beschrijving ketenprocessen[bewerken]

NaamBeschrijving
Aanbieden leermiddelHet samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen.
AanmeldenHet verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.
Administreren leerresultaatVastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
Administreren onderwijsdeelnameHet vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Administreren onderwijsresultaatHet administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer
Betalen leermiddel(gebruik)De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel.
Erkennen van onderwijsHet aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties).
ExaminerenHet organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid.
Financieren van onderwijsHet beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen .
Financiering onderwijsdeelname
Gebruiken leermiddelHet ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Horizontaal verantwoorden
Monitoren doorstroomHet uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning.
Monitoren voortgangHet geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs.
Ontwikkelen leermateriaalHet construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties.
Opbouwen (digitaal) portfolioHet beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen.
Opstellen examennormen, -beleid en -proceduresHet opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer
Opvolgen aan- en afwezigheidHet beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim en het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten.
OverstappenHet verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie.
Publiceren onderwijsinrichtingHet vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie.
Registreren onderwijsdeelname
Registreren onderwijsresultaat
ToetsenHet organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment.
Toezicht houden
Verticaal verantwoorden
Verwerven leermiddelHet verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken.
Waarderen verworven resultatenHet waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen.

Samenstelling en beheer[bewerken]

Voor ketenprocessen en ketenprocesstappen gelden een aantal criteria voor opname en spelregels ten aanzien van de modellering, aanduidingen en vast te leggen attributen. Die zijn uitgewerkt in een spelregeldocument Spelregels Ketenproces, Ketenprocesstap en Ketenprocesmodel dat onder ROSA Beheer is te vinden.