Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.
Toelichting: Wijzigingen als nieuw toegevoegde ketenprocessen of wijzigingen in bestaande ketenprocessen worden periodiek vastgesteld. Informatie hierover is bij de individuele ketenprocessen te vinden.

Net als in andere overheidsdomeinen wordt ook in het onderwijsdomein veel in ketenverband samengewerkt. Die ketensamenwerkingen vinden plaats in de context van een ketenproces of zelfs meerdere ketenprocessen. Een ketenproces kan weer bestaan uit een of meerdere ketenprocesstappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartijen. Een ketenproces biedt een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald domein. Het ‘wat’ wordt gevormd door gegevenssoorten, het ‘hoe’ door processen. In die processen zijn het de gegevenssoorten die ‘stromen’ tussen de processtappen. De gegevenssoorten zijn belangrijk omdat ze het fundament zijn van de informatiehuishouding in een ketenproces. De processen zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de verantwoordelijkheden die aan rollen in het ketenproces zijn toegewezen. Een ketenproces is in de ROSA zodanig gemodelleerd dat het past op diverse onderwijsdomeinen. De invulling van het ketenproces en de daaraan gerelateerde bedrijfsprocessen heeft per onderwijsdomein een nadere uitwerking, iets wat in de sectorale referentiearchitecturen een plaats heeft of zal krijgen.

Ketenprocesmodellen[bewerken]

Het doel van ketenprocesmodellen is om een aantal ketenprocessen in samenhang te beschrijven. De keuze voor de uitwerking en de afbakening van een ketenprocesmodel is geen exacte wetenschap. De uitwerking is grotendeels vraaggestuurd, dus als er behoefte is om meer inzicht te krijgen. De afbakening is onder meer afhankelijk of er voor bepaalde samenhangende ketenprocessen ketendiensten of afsprakenstelsels zijn of worden ontwikkeld, waarbij het voor de stakeholders duidelijk moet worden hoe die diensten en afspraken zich tot de in scope zijnde processen verhouden. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in:

  • hoe ketenprocessen zijn in detail opgebouwd (ketenprocesstappen),
  • hoe ketenprocessen gerelateerd zijn met ketenprocessen die binnen en buiten het ketenprocesmodel vallen (in context)
  • welke gegevenssoorten een rol spelen met name in het licht van ketensamenwerkingen en de daarin onderkende uitwisselingen,
  • welke referentiecomponenten en afspraken van toepassing (kunnen) zijn.

Uitgewerkte ketenprocesmodellen zijn:

Overzicht ketenprocessen[bewerken]

Hieronder zijn de ketenprocessen van het onderwijs opgenomen. Die zijn in principe generiek toepasbaar en herkenbaar voor alle onderwijsdomeinen. Ketenprocessen zijn ingedeeld in ketendomeinen om inzicht te verschaffen in de samenhang en in de afbakening ten opzichte van elkaar.

Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Leermiddel aanbieden Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Leermiddel verwerven Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Leermateriaal ontwikkelen De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Leermiddel(gebruik) betalen Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen. (BusinessInteraction) Verzamelen (digitaal) portfolio Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen normen, beleid en procedures Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen BusinessInteraction Registreren onderwijsdeelnemer Het verwerken van de verzuimmelding en het verzamelen en rapporteren van de gegevens van ongeoorloofd verzuim, met als doel het verzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. (BusinessInteraction) Monitoren verzuim Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Bekostigen onderwijsdeelname Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs Het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties). (BusinessInteraction) Erkennen van onderwijs Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting Het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning. (BusinessInteraction) Monitoren doorstroom Deze svg is op 22-09-2023 14:14:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2023 14:14:17 CEST
NaamBeschrijving
AanmeldenHet verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.
Administreren onderwijsdeelnameHet vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Administreren onderwijsresultaatHet administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer
Bekostigen onderwijsdeelname
Erkennen van onderwijsHet aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor erkenningen binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een onderwijsorganisatie om onderwijs te mogen verzorgen. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling, in sommige onderwijssectoren op vestigings-/locatieniveau en op het niveau van opleidingen (afgeven licenties).
ExaminerenHet organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid.
Financieren van onderwijsHet beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen .
Leermateriaal ontwikkelenHet construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties.
Leermiddel aanbiedenHet samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen.
Leermiddel gebruikenHet ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Leermiddel verwervenHet verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken.
Leermiddel(gebruik) betalenDe afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel.
Monitoren doorstroomHet uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning.
Monitoren verzuimHet verwerken van de verzuimmelding en het verzamelen en rapporteren van de gegevens van ongeoorloofd verzuim, met als doel het verzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Monitoren voortgangHet geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs.
Opstellen normen, beleid en proceduresHet opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer
OverstappenHet verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie.
Publiceren onderwijsinrichtingHet vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie.
Registreren onderwijsdeelnemer
Registreren onderwijsresultaat
ToetsenHet organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment.
Verzamelen (digitaal) portfolioHet beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen.
Waarderen verworven resultatenHet waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen.