Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

Net als in andere overheidsdomeinen wordt ook in het onderwijsdomein veel in ketenverband samengewerkt. Die ketensamenwerkingen vinden plaats in de context van een ketenproces of zelfs meerdere ketenprocessen. Een ketenproces kan weer bestaan uit een of meerdere ketenprocesstappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartijen. Een ketenproces biedt een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald domein. Het ‘wat’ wordt gevormd door gegevenssoorten, het ‘hoe’ door processen. In die processen zijn het de gegevenssoorten die ‘stromen’ tussen de processtappen. De gegevenssoorten zijn belangrijk omdat ze het fundament zijn van de informatiehuishouding in een ketenproces. De processen zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de verantwoordelijkheden die aan rollen in het ketenproces zijn toegewezen.

Met de uitwerking van ketenprocesmodellen geven we weer hoe die samenwerking is vormgegeven. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in

Samenhangende ketenprocessen zijn ingedeeld in ketendomeinen.

Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Leermiddel aanbieden Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Leermiddel verwerven Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Leermateriaal ontwikkelen De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Leermiddel(gebruik) betalen Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het ketenproces "Examineren' omvat het: - vaststellen examenkaders, - organiseren van het examen - uitvoeren v an de examenonderdelen, - bepalen van de uitslag, - verstrekken waardedocument. (BusinessInteraction) Examineren Het ketenproces "Monitoren voortgang' behelst het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken Het ketenproces "Toetsen' omvat het: - aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames, - presenteren van de toetsresultaten. (BusinessInteraction) Toetsen Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Het ketenproces 'Aanmelden' behelst het registreren voor een opleiding bij een onderwijsinstelling die definitief kan worden gemaakt binnen het ketenproces 'Inschrijven'. Het proces aanmelden staat ten dienste van de inschrijving bij de instelling. Door middel van het aanmeldproces krijgt de instelling de beschikking over persoons- en vooropleidingsgegevens die het mogelijk maken een beoordeling te maken met betrekking tot toelaatbaarheid en om de juiste gegevens voor de inschrijving te gebruiken. De instelling kan de persoons- en vooropleidingsgegevens op twee manieren opvragen: - via (afzonderlijke) abonnementen voor persoonsgegevens en vooropleidingsgegevens. Bij een abonnement wordt voor iedere wijziging in persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) de volledige set van persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) als spontane mutatie geleverd. - via eenmalige opvraging. Hierbij dient de instelling op de bestemde momenten een opvraging te doen van persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens, waarna de set persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens geleverd wordt. NB. Binnen PO wordt het aanmelden niet alsdusdanog onderkent, en onderkent men enkel het identificeren als aprt proces. Hierna volgt het inschrijven (BusinessInteraction) Aanmelden Het ketenproces "Inschrijven' behelst het definitief maken middels een inschrijving voor een opleiding bij een Onderwijs instelling die in meerdere stappen wordt doorlopen. Het doel van het aanleveren van inschrijvingen is het vullen van het onderwijsregister bij DUO. Deze gegevens worden gebruikt voor diverse processen, o.a. voor het bepalen van de bekostiging, het leveren van beleidsinformatie, het leveren van informatie over het verzuim en voor het bepalen van de rechtmatigheid van de toekenning van studiefinanciering aan de student. (BusinessInteraction) Inschrijven Het ketenproces "Overstappen' omvat alle processtappen die noodzakelijk zijn om de onderwijsdeelnemer, en zijn onderwijsdata, over te dragen bij de overstap van de ene naar de andere opleiding. (BusinessInteraction) Overstappen Het ketenproces 'Voorkomen van schooluitval' behelst het vroegtijdig signaleren door te monitoren en te analyseren op verzuim, zodat ingegrepen kan worden op voortijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Voorkomen van schooluitval Het ketenproces 'Monitoren doorstroom' behelst het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning. (BusinessInteraction) Monitoren doorstroom Het ketenproces 'Verzamelen digitaal portfolio' behelst het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn 'output' kan verzamelen en vastleggen. (BusinessInteraction) Verzamelen digitaal portfolio Het ketenproces 'Certificeren' behelst de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring, in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Certificeren Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Het ketenproces 'Financieren van onderwijs' behelst het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de bekostiging, subsidiering of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs Het ketenproces 'Erkennen van onderwijs' omvat het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor de erkenning binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een Onderwijsinstelling en zijn onderwijsaanbod. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling en opleiding. (BusinessInteraction) Erkennen van onderwijs Het ketenproces 'Bepalen onderwijsaanbod' behelst het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod door publicatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting Deze svg is op 21-12-2022 15:55:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 21-12-2022 15:55:12 CET
NaamBeschrijving
AanmeldenHet ketenproces 'Aanmelden' behelst het registreren voor een opleiding bij een onderwijsinstelling die definitief kan worden gemaakt binnen het ketenproces 'Inschrijven'.

Het proces aanmelden staat ten dienste van de inschrijving bij de instelling. Door middel van het aanmeldproces krijgt de instelling de beschikking over persoons- en vooropleidingsgegevens die het mogelijk maken een beoordeling te maken met betrekking tot toelaatbaarheid en om de juiste gegevens voor de inschrijving te gebruiken. De instelling kan de persoons- en vooropleidingsgegevens op twee manieren opvragen: - via (afzonderlijke) abonnementen voor persoonsgegevens en vooropleidingsgegevens. Bij een abonnement wordt voor iedere wijziging in persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) de volledige set van persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) als spontane mutatie geleverd. - via eenmalige opvraging. Hierbij dient de instelling op de bestemde momenten een opvraging te doen van persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens, waarna de set persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens geleverd wordt.

NB. Binnen PO wordt het aanmelden niet alsdusdanog onderkent, en onderkent men enkel het identificeren als aprt proces. Hierna volgt het inschrijven
CertificerenHet ketenproces 'Certificeren' behelst de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring, in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding.
Erkennen van onderwijsHet ketenproces 'Erkennen van onderwijs' omvat het aanvragen en de behandeling van de aanvraag voor de erkenning binnen het onderwijsdomein, waarmee toestemming wordt gegeven aan een Onderwijsinstelling en zijn onderwijsaanbod. Erkenningen vinden plaats op niveau van onderwijsinstelling en opleiding.
ExaminerenHet ketenproces "Examineren' omvat het:

- vaststellen examenkaders, - organiseren van het examen - uitvoeren v an de examenonderdelen, - bepalen van de uitslag,

- verstrekken waardedocument.
Financieren van onderwijsHet ketenproces 'Financieren van onderwijs' behelst het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de bekostiging, subsidiering of eigen bijdragen .
InschrijvenHet ketenproces "Inschrijven' behelst het definitief maken middels een inschrijving voor een opleiding bij een Onderwijs instelling die in meerdere stappen wordt doorlopen. Het doel van het aanleveren van inschrijvingen is het vullen van het onderwijsregister bij DUO. Deze gegevens worden gebruikt voor diverse processen, o.a. voor het bepalen van de bekostiging, het leveren van beleidsinformatie, het leveren van informatie over het verzuim en voor het bepalen van de rechtmatigheid van de toekenning van studiefinanciering aan de student.
Leermateriaal ontwikkelenHet construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties.
Leermiddel aanbiedenHet samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen.
Leermiddel gebruikenHet ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Leermiddel verwervenHet verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken.
Leermiddel(gebruik) betalenDe afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel.
Monitoren doorstroomHet ketenproces 'Monitoren doorstroom' behelst het uitvoeren van de controle op de doorstroom van onderwijsdeelnemers door het analyseren van de verzamelde data, en de uitkomsten te gebruiken om, waar nodig, in te grijpen of bij te stellen in het onderwijsprogramma of de onderwijsondersteuning.
Monitoren voortgangHet ketenproces "Monitoren voortgang' behelst het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs.
OverstappenHet ketenproces "Overstappen' omvat alle processtappen die noodzakelijk zijn om de onderwijsdeelnemer, en zijn onderwijsdata, over te dragen bij de overstap van de ene naar de andere opleiding.
Publiceren onderwijsinrichtingHet ketenproces 'Bepalen onderwijsaanbod' behelst het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod door publicatie.
ToetsenHet ketenproces "Toetsen' omvat het:

- aanmelden van de deelnemers, - plannen van de toetsafname, - afnemen van de toets, - analyseren van de toetsafnames,

- presenteren van de toetsresultaten.
Verzamelen digitaal portfolioHet ketenproces 'Verzamelen digitaal portfolio' behelst het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn 'output' kan verzamelen en vastleggen.
Voorkomen van schooluitvalHet ketenproces 'Voorkomen van schooluitval' behelst het vroegtijdig signaleren door te monitoren en te analyseren op verzuim, zodat ingegrepen kan worden op voortijdig schoolverlaten.


Uitgewerkte ketenprocessen[bewerken]

In de ROSA zijn ketenprocessen uitgewerkt in de volgende ketenprocesmodellen: