Spelregels Ketenvoorziening

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf Spelregels Ketenvoorziening)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

Bekijk ook Ketenvoorziening uit het ROSA_metamodel voor meer informatie over dit type architectuurelement.

Criteria voor het opnemen van ketenvoorzieningen[bewerken]

 • We nemen alleen voorzieningen op die deel uitmaken van een ketensamenwerking die een ketenproces en/of ketenprocesstap realiseert, of die deel uitmaken van een patroon dat een ondersteunend proces realiseert.
  • Doel: (quote doelstellingen ROSA):
   • "De ROSA fungeert als gids in het onderwijs als het gaat om het vinden van relevante architectuurconcepten als doelen, principes, kaders en modellen en andere artefacten zoals ketenprocessen, ketenvoorzieningen en ketensamenwerkingen."
   • "De ROSA geeft de samenhang weer tussen concepten en andere artefacten."
   • "De ROSA maakt inzichtelijk wat er speelt ten aanzien van de informatie-uitwisseling en de randvoorwaarden en afspraken die daarvoor gelden."
  • Voorbeelden: Edurep; OSR.
 • We nemen een voorziening in ROSA niet op als het een dienst levert die duidelijke gericht is op een eindgebruiker (onderwijsdeelnemer, medewerkers).
  • Doel: Hiermee voorkomen we dat we alle diensten in het onderwijs moeten gaan opnemen en bijvoorbeeld ook informatiewebsites.
 • In aanvulling op het bovenstaande: als de eindgebruiker door de dienst een middel verkrijgt dat nodig is voor het welslagen van een ketenproces of ketenprocesstap, bijvoorbeeld een digitale identifier, dan beschouwen we de dienst wel als een voorziening die in de ROSA wordt opgenomen.
  • Doel: Hiermee kunnen we dit soort voorzieningen een plek geven als enabler in de uitwerking van ketenprocessen en patronen.
  • Voorbeelden: DigiD; eHerkenning.
 • Naast referentiecomponenten nemen we ook sectorspecifieke ketenvoorzieningen op (als specialisaties van generieke referentiecomponenten).
  • Doel: Dit kan inzicht verschaffen in verschillen en overeenkomsten tussen verschillende onderwijsdomeinen.
  • Voorbeelden: Studielink; CAMBO.
 • We nemen voorzieningen, bedoeld voor gebruik specifiek binnen een onderwijsinstelling, niet op in de sectie Ketenvoorzieningen. Als we deze door de instelling intern gebruikte voorzieningen in ROSA onderbrengen dan doen we dat op het niveau van een of meerdere referentiecomponenten.
  • Doel: Door deze 'interne' voorzieningen uit te sluiten in deze sectie houden we de karakteristieken (bijvoorbeeld rol, doel, governance) van ketenvoorzieningen zuiver.
  • Voorbeeld: Een LAS of SIS is geen ketenvoorziening maar vult wel onder andere het referentiecomponent Administratiesysteem onderwijsdeelnemer in.

Spelregels voor redactie ketenvoorzieningen[bewerken]

 • Werkingsgebied heeft de voorkeur gekregen als attribuut boven Sector. Sector is niet flexibel en teveel gebonden aan wet- en regelgeving. Werkingsgebieden kunnen ruim gedefinieerd worden (bijv. primair onderwijs, po) of juist specifieker (bijv. speciaal onderwijs, so, een verbijzondering binnen po). Randvoorwaarde: een meer gestandaardiseerde waardelijst voor Werkingsgebieden is opgesteld en gaat gelden voor alle ROSA-onderdelen waar dit attribuut een rol speelt.
 • Als een ketenvoorziening nog niet bestaat maar wel in ontwikkeling is en interessant is om wel alvast op te nemen als referentie, dan geven we dit zowel bij het attribuut Toelichting aan als ook in het attribuut Status (status in ontwikkeling) met de Statusdatum van de verwachte livegang van de ketenvoorziening, zodat in een keuzelijst direct duidelijk is dat je met een toekomstige ketenvoorziening van doen hebt.
 • Ketenvoorzieningen die zijn uitgefaseerd verhuizen naar de tabel Uitgefaseerde ketenvoorzieningen. Ze worden niet meer getoond in de view met alle ketenvoorzieningen ingedeeld conform ketendomeinen en IV-domeinen.
 • Ketenvoorzieningen nemen we in de view met alle ketenvoorzieningen ingedeeld conform ketendomeine op met hun volledige naam, niet met hun eventuele afkorting. De afkorting, mits bestaand, wordt getoond in de overzichtstabel.

Attributen[bewerken]

Naast een beschrijving en attributen worden er ook relaties gelegd met andere mogelijke architectuurelementen (zoals beschreven in het metamodel). Die relaties worden niet als attributen weergegeven, want die zijn al zichtbaar in het gegenereerde "plaatje" onder de balk 'Meer informatie'.

Aanduiding[bewerken]

Attribuut : Naam
Omschrijving De aanduiding waaronder de ketenvoorziening bekend staat
Toelichting Als de afkorting zeer gangbaar is in communicatie/documentatie dan wordt die ook tussen haakjes achter de volledige aanduiding opgenomen
Voorbeelden Edurep, Register Onderwijsdeelnemers (ROD)
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Main onder Name
Attribuut : Afkorting
Omschrijving Een notatie of code die als verkorte aanduiding van de ketenvoorziening fungeert
Toelichting Als de afkorting zeer gangbaar is in communicatie/documentatie dan wordt die ook tussen haakjes achter de volledige aanduiding opgenomen bij het het attribuut Aanduiding.
Voorbeelden VVA, ROD, RIO
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Alternatieve zoekterm
Omschrijving Een ketenvoorziening kan aanvullende zoektermen hebben. Deze zijn normaal niet zichtbaar, maar leiden wel tot de betreffende voorziening als er naar wordt gezocht
Toelichting Dit attribuut is alleen bedoeld om het zoeken binnen ROSA te verbeteren
Voorbeelden BRON (dit is geen bestaande voorziening meer maar zo ingeburgerd dat er wel op gezocht nog kan worden. Je wilt die zoektocht uit laten komen bij de opvolger van BRON nl. ROD)
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties

Betekenis[bewerken]

Attribuut : Beschrijving
Omschrijving Omschrijving van de ketenvoorziening
Toelichting De omschrijving is beperkt tot 1 tot 2 zinnen. Is meer informatie gewenst dan opnemen in toelichting.
Voorbeelden -
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Main onder Documentation
Attribuut : Type
Omschrijving Ketenvoorziening
Toelichting Ketenvoorzieningen zijn opgenomen als modelentiteit in het ROSA Metamodel. Door dit als attribuut expliciet op te nemen bij de beschrijving wordt die samenhang voor de gebruiker meteen duidelijk. Bovendien wordt dit attribuut gebruikt bij het kunnen samenstellen van views en pagina's.
Voorbeelden Voorziening
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Toelichting
Omschrijving Inhoudelijke toelichting op de omschrijving van de voorziening en/of nadere details
Toelichting Omdat de omschrijving bondig moet zijn, kan het voorkomen dat in de toelichting een nadere uitleg nodig is of dat er relevante details zijn die vermeld moeten worden
Voorbeelden ROD is de opvolger van BRON. ROD is de formele aanduiding die door OCW/DUO wordt gehanteerd.
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties

Gebruik[bewerken]

Attribuut : Werkingsgebied
Omschrijving De context (sector, domein) waarin de ketenvoorziening wordt gebruikt
Toelichting De werkingsgebieden zijn afgebakend tot onderwijsdomeinen zoals basisonderwijs (bo), primair onderwijs (po, de verzamelnaam voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Deze domeinen zijn opgenomen in een waardelijst. Als waarden worden de afkortingen gebruikt geschreven in kleine letters, wat de standaardschrijfwijze is in het onderwijs.
Voorbeelden Zie Werkingsgebieden
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties

Herkomst[bewerken]

Attribuut : Herkomst beschrijving
Omschrijving Toelichting over waar de omschrijving voor deze ketenvoorziening op gebaseerd is.
Toelichting Geef hier de bron weer waarop de aanduiding/omschrijving en attributen zijn gebaseerd en/of met welk achterliggend idee juist deze tekst is gekozen
Voorbeelden Gebaseerd op de webpagina van de voorziening en/of van de beheerder/eigenaar van de ketenvoorziening
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Externe verwijzing
Omschrijving Verwijzing naar een webpagina van de ketenvoorziening
Toelichting Dit een website van de ketenvoorziening zelf of van de organisatie die de voorziening beheert
Voorbeelden https://www.kennisnet.nl/diensten/wikiwijs/
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi In te vullen als Value in de sectie Properties bij Name “Externe verwijzing”
Attribuut : Externe informatie
Omschrijving Verwijzing naar een webpagina waarop meer informatie te vinden is over de context van de ketenvoorziening.
Toelichting Dit kan de eigen webpagina van de ketenvoorziening of van de organisatie die de voorziening beheert zijn maar kan ook een webpagina zijn van een overkoepelende organisatie, initiatief etc.
Voorbeelden https://www.studiekeuze123.nl/ |https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Wettelijke basis
Omschrijving Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de voorziening vormen
Toelichting Dit kan ook naar een website zijn die hier tekst en uitleg aangeeft omdat veel voorzieningen onderdeel vormen van een bredere wet zoals bij de WPO of WEC
Voorbeelden https://wetten.overheid.nl/BWBR0042012/2021-10-01]
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Eigenaar
Omschrijving De organisatorische entiteit die eigenaar is van de ketenvoorziening
Toelichting -
Voorbeelden Ministerie van OCW, Stichting Studielink
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Beheerder
Omschrijving De organisatorische entiteit die de ketenvoorziening beheert
Toelichting Bij de beheerder zal zoveel mogelijk ook de beschrijving worden opgehaald dan wel ter controle voorgelegd. In dat opzicht komt dit attribuut overeen met die van beschrijver zoals we die kennen bij begrippen.
Voorbeelden DUO, Kennisnet
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Status
Omschrijving Actuele situatie waarin de ketenvoorziening zich bevindt .
Toelichting Wordt gebruikt om views en overzichten te kunnen maken bijv. van alle voorzieningen die in gebruik zijn.
Voorbeelden in gebruik, in ontwikkeling, uitgefaseerd
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Statusdatum
Omschrijving Datum die inzicht geeft wanneer een Status is ingegaan of wanneer die zal veranderen
Toelichting
 • In gebruik -> datum geeft aan vanaf wanneer de ketenvoorziening in gebruik is genomen (NB mag leeg zijn)
 • Uitgefaseerd -> datum geeft aan wanneer de ketenvoorziening is uitgefaseerd (niet meer in gebruik is)
 • In ontwikkeling -> datum geeft aan wanneer de ketenvoorziening gereed zal zijn en in gebruik wordt genomen
Voorbeelden 31-12-2021
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties

Redactionele status[bewerken]

Attribuut : Datum laatste wijziging
Omschrijving Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit object is aangepast
Toelichting DD-MM-JJ (de afgesproken schrijfwijze voor datums)
Voorbeelden 12-07-2022
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Beschrijving laatste wijziging
Omschrijving Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging en/of redactionele vragen
Toelichting Ook als de informatie gereviewd is (door een product owner bijv.) en goed bevonden, kan dit hier vermeld worden.
Voorbeelden -
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties